PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
VP - Neurovědy - DV01088
Anglický název: OS - Neuroscience
Zajišťuje: Ústav neurověd (13-610)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (12)
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (17.09.2017)

Sylabus výuky předmětu Neurovědy 2017-18

Výuka probíhá v rámci odpoledního týdenního bloku a je zakončena klasifikovaným zápočtem

Pondělí

Místo konání :

Ústav neurověd – areál 2. LF UK, Plzeňská130, blok A.

Téma přednášky

 Nesynaptický přenos jako alternativa mezibuněčné komunikace. Extracelulární prostor, extracelulární matrix

 Difúzní parametry v CNS během fyziologických stavů, funkční význam extrasynaptického přenosu. Metody měření difúzních parametrů v mozku a míše.

Téma praktického cvičení

 Zhotovování mikroelektrod pro intra- a extracelulární snímání biopotenciálů, iontově-selektivní mikroelektrody.

 Fluorescenční mikroskopie a obrazová analýza.

Úterý

Místo konání : Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč Budova LA – 2. p. knihovna.

Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114,138

Téma přednášky

 Experimentální modely patologických stavů - ischemie, traumatických lézí, roztroušené sklerózy míšní, nádorů CNS, trauma mozku a míchy, hydrocephalu, stárnutí, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby.

 Úloha extracelulární matrix a astrogliózy během patologických stavů.

Téma praktického cvičení

 Demonstrace přípravy tkáňových řezů a izolované míchy potkana, měření in vivo.

 Měření difúze látek v CNS.

Středa

Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč Budova LA – 2. p. knihovna.

Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114,138

Téma přednášky

 Membránové vlastnosti nervových buněk a synaptický přenos v CNS. Membránové vlastnosti neuronů a gliových buněk, iontové kanály, metoda terčíkového zámku, receptory, synaptické potenciály, mezibuněčné spoje.

 Úloha gliových buněk v CNS během fyziologických a patologických stavů. Typy gliových buněk (astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie), membránové vlastnosti, receptory, iontové kanály, iontová a objemová homeostáza, interakce mezi neurony a gliovými buňkami.

Téma praktického cvičení

 Principy elektrofyziologických metod. Metoda terčíkového zámku, měření membránových proudů, principy imunohistochemického značení, zobrazování pomocí konfokálního mikroskopu.

Čtvrtek

Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč Budova LA – 2. p. knihovna.

Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114,138

Téma přednášky

 Neurogeneze a regenerace CNS,

 Kmenové buňky a jejich využití v léčbě poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění,

 Značení buněk pomocí superparamagnetických nanočástic a jejich zobrazování in vivo pomocí magnetické resonance.

Téma praktického cvičení

 Izolace kmenových buněk z kostní dřeně

 Modely poškození mozku a míchy (kompresní léze, hemisekce), kultivace a implantace kmenových buněk a hydrogelů.

Pátek

Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč Budova LA – 2. p. knihovna.

Doprava: Metro C – Kačerov, zde bus č. 114,138

Téma přednášky

 Základy tkáňového inženýrství – aplikace biomateriálů, buněk, růstových faktorů, techniky vytváření trojrozměrných tkáňových náhrad (pojivový systém; periferní a centrální nervový systém; kožní a epitelové kryty; parenchymatózní orgány) .

 Biomateriály, jejich dělení, základní vlastnosti, biokompatibilita, historie, jejich současné praktické aplikace, od kontaktních čoček k makroporézním hydrogelům.

 Nanovlákna, elektrospinning, teorie a biomedicínské aplikace.

 Přípravky moderní terapie, aplikovaný výzkum, klinická hodnocení

Téma praktického cvičení

 Praktické ukázky decelularizace tkání a příprava hydrogelů z decelularizované extracelulární matrix.

29. srpna 2017 Doc. MUDr. Lýdia Vargová, PhD.

vedoucí Ústavu neurověd

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK