PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VP - Ekologie člověka - DV01058
Anglický název: OS - Human Ecology
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (17.09.2018)
Předmět je prohloubením učiva o působení složek a faktorů životního prostředí na životní podmínky jednotlivců a kolektivů. Sledují se faktory fyzikální, chemické a biologické v ovzduší, vodě, půdě, odpadech, potravinových řetězcích a vnitřním prostředí budov. Hodnocení vlivu těchto faktorů na zdravotní stav jednotlivce a populačních skupin. Výsledky hodnocení zdravotních rizik jsou podkladem pro řízení zdravotních rizik, což je rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní riziko.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (17.09.2018)

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen posoudit faktory, ovlivňující kvalitu životního prostředí ve vztahu ke zdraví jednotlivce i populačních celků. Bude orientován v metodách sledování a ovlivňování rizikových faktorů, navrhovat a prosazovat opatření ke snížení zdravotních rizik.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

Zápočet: aktivní účast na seminářích , vypracování eseje na vybrané téma

Metody výuky
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (17.09.2018)

semináře a exkurze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

zápočet na základě aktivní účasti na seminářích a exkurzích,zpracování a prezentace seminární práce na vybrané téma.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (08.09.2019)

Sylabus:

1. Ekologie na 1.LF UK

Výuka probíhá formou seminářů- problematika jaderných elektráren, biologická a kulturní reprodukce člověka,člověk-rodina-civilizace,změna klimatu a nové nemoci v ČR,klimatické změny,problematika elektromagnetických polí,jaderná bezpečnost, problematika očkování, biologický nmonitoring.

2. Ekologie na 2. LF UK

Předmět je prohloubením učiva o půsebení složek a faktorů životního prostředí na životní podmínky jednotlivců a kolektivů. Sledují se faktory fyzikální, chemické a biologické v ovzduší,vodě,půdě,odpadech,potravinových řetězcích a vnitřním prostředí budov. Hodnocení vlivu těchto faktorů na zdravotní stav jednotlivce a populačních skupin. Výsledky hodnocení zdravotních rizik jsou podkladem pro řízení zdravotnických zařízení.

Výuka probíhá formou seminářů s ekologickou tématikou. Exkurze do vodárny. Student zpracuje esej na dohodnuté téma z oblasti ekologie a prezentuje ho při závěrečném semináři

Zimní semestr 2019/2020

Volitelný předmět doporučený pro 2. až 6. ročník

Garant: MUDr. Ivana Holcátová,CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Výuka bude probíhat v zimním semestru vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:45 hodin v posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. patro, Studničkova7, Praha 2.

Počet účastníků: min. 1, max.10

Zahájení: čtvrtek 10.10.2019 14,00

Probírané téma Přednášející

Úvod, přehled seminárních prací RNDr. Jiří Rameš

Problematika jaderných elektráren Ing. Jiří Tyc,- Obč. sdr..Jihočeští taťkové

Biologická a kulturní reprodukce člověka Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Člověk – rodina – civilizace MUDr. Jan Cimický, CSc., MODRÁ LAGUNA

Změna klimatu a nové nemoci v ČR – komáři Doc. RNDr. Frant.Rettich, CSc.

Klimatické změny Ing.Ivan Obrusník, DrSc., ČHMÚ Praha

Problematika elektromagnetických polí doc.RNDr.Luděk Pekárek, DrSc.

Jaderná bezpečnost Ing. Dana Drábová, PhD.,předsedkyně SÚJB

Problematika očkování MUDr. Alena Slámová Ph.D.

Biologický monitoring Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc.

Výuka je koncipována ve formě volných přednášek a seminářů s předpokládanou aktivní účastí posluchačů. Při větším počtu absencí je pro udělení zápočtu podmínkou vypracování stručné seminární práce na zvolené téma předmětu Ekologie člověka. Cílem práce je hlubší pohled na vybrané téma s uvedením vlastního postoje posluchače k dané problematice.

Bližší informace - RNDr. J. Rameš, tel: 22496 8533, ÚHE, Studničkova 7, Praha 2, 1. p.

Vypsaná témata mohou být doplněna či pozměněna a budou zařazována podle časových možností jednotlivých přednášejících.

RNDr. Jiří Rameš prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

vedoucí výuky Ekologie člověka přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK

EKOLOGIE ČLOVĚKA- na 2. LF UK

Letní semestr 2019/2020

Volitelný předmět doporučený pro 2. až 6. ročník

Garant: MUDr. Ivana Holcátová,CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Termín konání: 20.1.2020 - 24.1.2020 ve 14 hod.

Místo konání: Posluchárna Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, pavilon Q

Počet účastníků: min. 5, max. 15

Předpokládané základní znalosti: základní znalosti ekologické problematiky

Semináře:

• Globální problémy životního prostředí

• Strategie trvalého života, trvalé udržitelnosti

• Ekologické programy, ekologické aktivity

• Migrace a populační růst

• Radiační situace v ČR

• Úloha lékaře za mimořádných situací (ekologické katastrofy atd.)

• Cizorodé látky a aditiva v potravinách

• Biologické rytmy

• Balené vody

Výuka probíhá formou seminářů, je doplněna filmy s ekologickou tématikou. Exkurze do vodárny Podolí. Každý student během výuky zpracuje po dohodě jedno z témat a připraví esej v minimálním rozsahu 3–5 stran. Student obdrží základní literaturu a doporučení na další zdroje informací. Při závěrečném semináři student prezentuje zpracované téma. Základem hodnocení je schopnost diskutovat o daném tématu, kvalita práce a dobrá orientace v dalších problémech životního prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK