PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Veřejné zdravotnictví - D19020012
Anglický název: Public Health
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/4 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní politikou SZO a její realizací na úrovni našeho státu, dále s druhy a formami zdravotních a sociálních služeb a podmínkami jejich poskytování ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Právní předpisy ve zdravotní a sociální péči,pracovní právo. Princip vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)
Cíle:
 • pochopit podstatu nové zdravotní politiky v Evropě a koncepci systému péče o zdraví populace s důrazem na posilování a podporu zdraví a prevenci chorob
 • pochopit systém zdravotní a sociální péče včetně kontroly kvality a mechanismů jejího zajištění
 • uvědomit si význam návaznosti zdravotních a sociálních služeb pro kvalitu celkové péče a potřeby jednotlivců, rodin a komunit
 • znát podstatu systémového řízení ve zdravotnictví a využívání standardních nástrojů řízení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)

Zápočet

Předpoklad udělení zápočtu: účast na seminářích, zápočtový test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)

Doporučená literatura

1. Kukla, L. a kol.: Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí, Praha: Grada Publishing, a.s., 2016

2. Mach, J.: Medicina a právo, Nakladatelství C.H.Beck, Praha 2006

3. Těšínová J., Žďárek R., Policar R.: Medicínské právo, Praha, Nakladatelství C.H.Beck, 2011

4. Ptáček R., Bartůněk P., Mach J. a kol.: Lege artis v medicíně, Praha, Grada Publishing 2013

5. Janečková,H., Hnilicová,H.: Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, Praha 2009

6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Ministerstvo zdravotnictví ČR 2003

7. Svejkovský, Vojtek, Arnoštová a kol. :Zdravotnictví a právo,Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 2016

8. Matoušek.,O., Koláčková,J., Kodymová,P.: Sociální práce v praxi, Portál, s.r.o.,Praha 2005

Přednášky-prezentace jsou studentům k dispozici na Mefanetu 2.LF UK nebo poskytne po domluvě vyučující.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)

Semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)

Zápočet: účast na seminářích a zápočtový test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Procházková (02.07.2019)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
 • Východiska evropské strategie péče o zdraví populace
 • Program Zdraví pro všechny v 21. století a mezinárodní aktivity; 38 cílů evropské strategie péče o zdraví.
 • Primární zdravotní péče a prevence.
 • Socio-ekologický model zdraví.
 • Meziodvětvová spolupráce - státní správa na národní, regionální a lokální úrovni.
 • Mezinárodní spolupráce a využívání vědeckých poznatků v poskytování zdravotnických a sociálních služeb
 • Koncepce zdravotní a sociální politiky v ČR. Aktivní účast občanů při tvorbě a realizaci zdravotní a sociální politiky.
 • Organizace zdravotní péče v ČR v historickém vývoji.
 • Sociální ekvita.
 • Systémy zdravotního pojištění.
 • Determinanty zdraví.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK