PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v klinických oborech II. - D1703022
Anglický název: Physiotherapy in Clinical Disciplines II.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/42, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Prerekvizity : D1701301, D1701302, D1701303, D1701304
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp. s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody z 1. ročníku následného magisterského studia. Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:  Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)  Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza  Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření  Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby  Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)  Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta Stručná charakteristika předmětu: Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a fyzioterapeuta u popálenin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (30.01.2023)

Ročník: 2. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: letní 2022/2023

Název předmětu: Fyzioterapie v klinických oborech

Garant předmětu: PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

Podmínky pro zápočet: 100% účast

Zkouška: ústní zkouška

Počet hodin: 2/4, zápočet + zkouška

Výuka: bloková výuka 10.4.-28.4.2023 8.15 – 14.30h

Učebna: lehárna Kliniky RHB a TVL

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel, 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-657-1

SMOLÍKOVÁ, Libuše a Miloš MÁČEK, 2010. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: NCO NZO, ISBN 978-80-7013-527-3.

GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK, 2005. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého

anglického vydání. Praha: Triton. ISBN: 80-7254-720-8

MAINE, Eleanor, DENEHY, Linda, 2016. Respiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics. 5. vydání. EIsevier. ISBN:

9780702047312

CARREIRO, Jane Elizabeth, 2009. Pediatric Manual Medicine: An Osteopathic Approach. Churchill Livingstone. ISBN:

978-0443103087

ČADA, Zdeněk, ČERNÝ, Rudolf, ČAKRT, Ondřej: Závrať. Tobiáš s.r.o 2017.ISBN 978-80-7311-165-6.

SUCHOMEL, Petr, KRBEC, Martin: Spondylolistéza. Galén 2007. ISBN: 978-80-7262-477-5.

Doporučená literatura:

VONDRA, Vladimír, 2017. Dušnost: problém mnoha oborů. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta.

Aeskulap. ISBN 9788020446107

BERDISHEVSKY, H. et all: Physiotherapy scoliosis-specific exercises a comprehensive review of seven major school.

Scoliosis and Spinal Disorders, (2016) 11:20. DOI 10.1186/s13013-016-0076-9

NEGRINI, S. et all: 2016 SOSORT guidlines: orthopaedic nad rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during

growth. Scoliosis and Spinal Disorders, (2018) 13:3. DOI: 10.1186/s13013-017-0145-8

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém

věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp.

s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody

z 1. ročníku následného magisterského studia.

Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:

 Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku

pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)

 Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo

fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza

 Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření

 Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby

 Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)

 Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta

Stručná charakteristika předmětu:

Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je

v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o

daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup

terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření

pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u

postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním

neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční

vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a

fyzioterapeuta u popálenin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK