PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kineziologie II. - D1701304
Anglický název: Kinesiology II.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1703021, D1703022, D1704011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických dovedností fyzioterapeuta. Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci předmětu student získá především následující znalosti: • Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu. • Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy. • Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce svalu, kloubu). • Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu. • Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza). • Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí • Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může fyzioterapeut setkat v klinické praxi. Stručná charakteristika předmětu: Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody). V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců. Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin. Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému. Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze. Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou příhodou, orofaciální dysfunkce).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (13.02.2023)

Ročník: 1. ROČ. MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Semestr: letní 2022/2023

Název předmětu: Kineziologie

Garant předmětu: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Zápočet: písemný test

Zkouška: ústní zkouška

Počet hodin: 2/1, zápočet, zkouška

Výuka: úterý 9,50 – 12.25 hod, S2-2

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura

VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v

neurorehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové

soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

KAPANDJI, A. I.: The Physiology of the Joints – Volume 1-3. 6th Edition. Churchill Livingstone, 2010. ISBN

978145572520

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (03.05.2023)

Otázky ke zkoušce kineziologie aktualizace 2023

1. Biomechanika tkání

2. Embryogeneze motorického systému

3. Fylogeneze pohybu

4. Modely reflexní lokomoce

5. Motorická ontogeneze 1. a 2. trimenon

6. Motorická ontogeneze 3. a 4. trimenon

7. Motorická ontogeneze předškolní věk

8. Vestibulární a somatosenzorický systém

9. Řízení pohybu spinální úroveň a hlavové nervy

10. Řízení pohybu extrapyramidový systém a mozeček

11. Řízení pohybu mozková kůra

12. Chůze

13. Kyčelní kloub

14. Kolenní kloub

15. Hlezenní kloub a noha

16. Ramenní kloub

17. Loketní kloub a zápěstí

18. Ruka a jemná motorika

19. Krční páteř

20. Hrudní páteře

21. Bederní páteř a pánev

22. Kineziologie dýchání

23. Pacient se spinální lézí

24. Pacient s DMO

25. Pacient s dysfunkcí orofaciálního systému

26. Pacient s chronickou poruchou dechové soustavy

27. Pacient s poruchou pánevního dna

28. Pacient s vestibulární lézí

29. Změny v motorickém a senzorickém systému během stárnutí

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání

teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických

dovedností fyzioterapeuta.

Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného

postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci

předmětu student získá především následující znalosti:

• Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu.

• Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy.

• Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce

svalu, kloubu).

• Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu.

• Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza).

• Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí

• Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může

fyzioterapeut setkat v klinické praxi.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických

metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody).

V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po

dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců.

Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin.

Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému.

Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze.

Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient

s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou

příhodou, orofaciální dysfunkce).

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22bD1701304p1

Okruhy studentů
N1.APF
Út 21.02.2023 9:50 - 12:25 přednáška

21.2.

Vztah vestibulární systém-postura

Mgr. Kučerová

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 28.02.2023 9:50 - 12:25 přednáška

28.2.

Krční páteř, hrudní páteř

 doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 07.03.2023 9:50 - 12:25 přednáška

7.3.

Ramenní kloub              

PhDr. Bitnar, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 14.03.2023 9:50 - 12:25 přednáška

14.3.

Loketní kloub, zápěstí a ruka

PhDr. Bitnar, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 21.03.2023 9:50 - 12:25 přednáška

21.3.

Kyčelní kloub, kolenní kloub     

PhDr. Bitnar, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 28.03.2023 9:50 - 12:25 přednáška

28.3.

Hlezenní kloub a noha     

Mgr. Lepšíková

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 04.04.2023 9:50 - 12:25 přednáška

4.4.

 

Kineziologie u pacientů chronickým onemocněním dechové soustavy

doc. PaedDr. Smolíková, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 11.04.2023 9:50 - 12:25 přednáška

11.4.

Bederní páteř, pánev

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 18.04.2023 9:50 - 12:25 přednáška

18.4.

Fylogenetické aspekty lidského pohybu

Mgr. Machač, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 25.04.2023 9:50 - 12:25 přednáška

25.4.

Orofaciální systém

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 02.05.2023 9:50 - 12:25 přednáška

2.5.

Chůze

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 09.05.2023 9:50 - 12:25 přednáška

9.5.

Kineziologická analýza chůze

Mgr. Valouchová, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 16.05.2023 9:50 - 12:25 přednáška

16.5.

Kineziologický pohled na pacienta s dysfunkcí pánevního dna

Mgr. Havlíčková

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Út 23.05.2023 9:50 - 12:25 přednáška

23.5.

Státní zkoušky výuka nebude kolize prostorů

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK