PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kineziologie I. - D1701303
Anglický název: Kinesiology I.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1703021, D1703022, D1704011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických dovedností fyzioterapeuta. Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci předmětu student získá především následující znalosti: • Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu. • Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy. • Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce svalu, kloubu). • Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu. • Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza). • Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí • Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může fyzioterapeut setkat v klinické praxi. Stručná charakteristika předmětu: Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody). V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců. Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin. Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému. Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze. Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou příhodou, orofaciální dysfunkce).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (15.09.2023)

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské studium fyzioterapie

Semestr: zimní 2023/2024

Název předmětu: Kineziologie

Garant předmětu: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Počet hodin: 2/1, zápočet,

Podmínky k udělení zápočtu: test

Výuka: středa 8– 10,35, SP2

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura

VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v

neurorehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové

soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

KAPANDJI, A. I.: The Physiology of the Joints – Volume 1-3. 6th Edition. Churchill Livingstone, 2010. ISBN

978145572520

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem výuky tohoto předmětu je získání

teoretických znalostí z oblasti funkční anatomie a neurofyziologie řízení pohybu, nezbytných pro rozvoj praktických

dovedností fyzioterapeuta.

Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro správnou klinickou diagnostiku a následnou volbu vhodného léčebného

postupu. Tyto znalosti jsou stěžejním a nutným předpokladem pro úspěšný výkon povolání fyzioterapeuta. V rámci

předmětu student získá především následující znalosti:

• Prohloubení znalostí v oblasti fylogenetických a ontogenetických aspektů lidského pohybu.

• Získání specifických znalostí o biomechanických vlastnostech tkání pohybové soustavy.

• Získání detailních znalostí v oblasti funkční anatomie a biomechaniky pohybového systému (zejména funkce

svalu, kloubu).

• Prohloubení znalostí v oblasti neurofyziologie řízení pohybu.

• Získání znalostí v oblasti hodnocení a kvantifikace lidského pohybu (kinematická a kinetická analýza).

• Získání znalostí v oblasti fyziologických změn provázejících proces stárnutí

• Dále je věnována pozornost problematice kineziologické analýzy nejčastějších onemocnění se kterými se může

fyzioterapeut setkat v klinické praxi.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět kineziologie poskytuje studentovi detailní informace nezbytné pro analýzu lidského pohybu pomocí klinických

metod (aspekce a palpace), ale také metod přístrojových (elektrofyziologické metody, kinematické a kinetické metody).

V úvodu je věnována maximální pozornost zvládnutí problematiky fylogeneze a lidské ontogeneze od narození až po

dospělost se zřetelem na analýzu fyziologických pohybových vzorců.

Dále se studium zabývá kineziologií osového orgánu a končetin.

Podrobně je probrána problematika dýchání a funkce orofaciálního systému.

Samostatné přednášky se věnují chůzi a její kineziologické analýze.

Na závěr je věnován prostor kineziologické analýze u vybraných onemocnění (dětská mozková obrna, pacient

s chronickým onemocněním dechové soustavy, pacient s inkontinencí, pacient se spinální lézí, pacient s cévní mozkovou

příhodou, orofaciální dysfunkce).

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
22aD1701303p1

Okruhy studentů
N1.APF
St 05.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

05.10.2022

Neurofyziologie řízení pohybu I

prof. MUDr. Mareš, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
St 12.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

12.10.2022

Neurofyziologie řízení pohybu II

prof. MUDr. Mareš, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
St 19.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

19.10.2022

Embryogeneze motorického systému

PhDr. Šafářová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
St 26.10.2022 8:00 - 10:35 přednáška

26.10.2022

Ontogeneze I

PhDr. Šafářová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
St 02.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

02.11.2022

Ontogeneze II

PhDr. Šafářová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
St 09.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

9.11.2022

Ontogeneze III

PhDr. Šafářová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
St 16.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

16.11.2022

Vývoj stability během života

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
St 23.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

23.11.2022

Kineziologie modelů reflexní lokomoce

PhDr. Šafářová, Ph.D.

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.
St 30.11.2022 8:00 - 10:35 přednáška

30.11.2022

Motorický vývoj starších dětí

Mgr. Quittková,
Mgr. Kašparová Mgr.

Mgr. Adéla Quittková
St 07.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

07.12.2022

Biomechanika tkání

Valouchová, Ph.D.

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
St 14.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

14.12.2022

Kineziologie pacienta se spinální lézí

Mgr. Našincová

Mgr. Zuzana Našincová
St 21.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

21.12.2022

Kineziologie pacienta s vestibulární poruchou

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
St 28.12.2022 8:00 - 10:35 přednáška

28.12.2022

Státní svátek

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
St 04.01.2023 8:00 - 10:35 přednáška

04.01.2023

Kineziologie pacienta s DMO

PhDr. Šafářová, Ph.D.

Mgr. Quittková

Mgr. Adéla Quittková
St 11.01.2023 8:00 - 10:35 přednáška

11.01.2023

Diskuse, opakování, kolokvium

doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK