PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ochrana veřejného zdraví - D0903002
Anglický název: Protection of public health
Zajišťuje: Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.
Prerekvizity : D09020012, D09020013
Anotace
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti – s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí při závislosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Cíle:
 • Dokázat posoudit závažnost vlivu jednotlivých faktorů životního prostředí na zdraví
 • Znát požadavky a podmínky práce na rizikových pracovištích zdravotnických zařízení
 • Být schopen uplatňovat zásady prevence chorob z povolání ve zdravotnictví
 • Být orientován v legislativě, týkající se prevence nákaz ve zdravotnických zařízeních
 • Prokázat znalost problematiky nozokomiálních nákaz
 • Znát požadavky na činnosti epidemiologicky závažné
 • Prokázat znalost problematiky aktivní i pasivní imunizace
 • Být orientován v legislativě, týkající se prevence přenosných onemocnění
 • Prokázat přehled o epidemiologické problematice epidemiologicky významných nákaz

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

zápočet na základě testu

Literatura
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Základní studijní literatura:
Göpfertová Dana, Pazdiora Petr, Dáňová Jana: Obecná a speciální epidemiologie vybraných infekčních nemocí. Karolinum, 2006.

Göpfertová Dana, Šmerhovský Zdeněk, Praktická cvičení z epidemiologie, Karolinum 2008

Pro studenty bude připravena vlastní cílená učebnice, autorů Dohnal, Göpfertová a kol. Epidemiologie a hygiena, Karolinum, 2011.

Rozšiřující odborná literatura:
Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi. Díl II. Výživa. SZÚ 1995. 104s. ISBN 80-7168-227-6

Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi. Díl III. Prevence nepříznivého působení obytného prostředí na zdraví. SZÚ 1996. 112s. ISBN 80-7168-302-7

Göpfertová Dana, Škovránková Jitka, Dáňová Jana: Očkování 2007, Triton 2006

Šrámová Helena a kol.:Nozokomiální nákazy II., Maxdorf Jesenius, 2001

Periodika - Zprávy CEM SZÚ Praha

Základní studijní literatura obor hygiena:

Tuček, M. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012

Kudlová E., Bencko V., Holcátová I., Králíková E., Novotný L., Rameš J., Schejbalová M., Slámová A.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2008.

Kudlová E., Mydlilová A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing, 2005

Šubrt B., Tuček M.: Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. ANAG, 2014

Králíková E. a kol.: Závislost na tabáku, Adamira, Břeclav 2013.

Metody výuky
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)

účast na výuce, zápočtový test

Sylabus
Poslední úprava: KASPAR/FTVS.CUNI.CZ (07.11.2017)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
 • Preventivní lékařství a styčné obory
 • Determinanty zdraví, životní a pracovní podmínky, životní styl
 • Denní režim, práce na směny, osobní hygiena, stres
 • Výživa v prevenci chorob
 • Návykové látky - problematika kouření, alkoholu, drog
 • Životní prostředí, vnitřní prostředí budov
 • Nemocniční odpady
 • Hygiena práce, choroby z povolání, riziková pracoviště, činnosti epidemiologicky závažné
 • Zásady prevence nozokomiálních onemocnění
 • Hygienické a epidemiologické požadavky na provoz zdravotnických zařízení
 • Společenské a biologické faktory ovlivňující výskyt infekčních nemocí
 • Očkovací programy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK