PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Etika, sociologie a filozofie ve zdravotnictví - D0301261
Anglický název: Ethics, Sociology and Philosophy in Medicine
Zajišťuje: Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny (13-711)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (23.10.2017)
Základní filozofické otázky, úvod do obecné etiky, lékařská a zdravotnická etika, počátek života, stárnutí a konec života, sociologické přístupy, medicinalizace, zdravotnictví, práva pacientů, profesní kodexy zdravotníků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (23.10.2017)

Cílem je představit studentům člověka z perspektivy biopsychosociální modelu ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (23.10.2017)

Aktivní účast na hodinách.

Pro úspěšné zakončení zimního semestru vypracujte esej v rozsahu 3600 až 5400 znaků (více viz výuka na webu ústavu Zápočet z oboru humanitní základy medicíny) a odevzdejte minimálně 14 dní před termínem, kdy se ji rozhodnete obhájit. Zkouška bude tedy obhajoba řádně a včasně odevzdané eseje.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (25.06.2018)

MUDr. Petr Příhoda: Etika – didaktický text

Doporučená literatura k prohloubení znalostí:

Beauchamp, T. L., Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. 5. vyd. Oxford: Oxford University Press.

Blackburn, S. (2003). Ethics: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Bolest a naděje (1972). 1. vyd. (1992), 2. vyd. Brno: Vyšehrad.

Černý, D. (2011). Lidské embryo z perspektivy bioetiky. Praha: Wolters Kluwer.

Entralgo, P. L. (1995). Nemoc a hřích: od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze. Praha: Vyšehrad.

Fromm, E. (1993). Budete jako bohové: radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Funda, O. A. (1994). Víra bez náboženství. Praha: Prvokruh.

Haškovcová, H. (2015). Lékařská etika. Praha: Galén.

Hillman, J. (1997). Duše a sebevražda. Praha: Sagittarius.

Illich, I. (2012). Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Brno: Emitos.

Ivanová, K. (2006). Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Kohák, V. K. (1993). Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin. Kapitoly z dějin morální filosofie. Praha: Ježek.

Král, M. (1994). Změna paradigmatu vědy. Praha: Filosofia.

Křížová, E. (2006). Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: Slon.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Lansberg, P. L. (1990). Zkušenost smrti. Praha: Vyšehrad.

Lipovetsky, G. (2011). Soumrak povinnosti. Praha: Prostor.

Malý, I. (1998). Trendy soudobé chirurgie 1 – Lékařská etika v chirurgii. Praha: Galén.

Matochová, S. (2009). Etika a právo v kontextu lékařské etiky. Brno: Masarykova univerzita.

Munzarová, M. (2005). Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada.

Pascal, I. (2012). Je zygota lidskou osobou? Praha: Triton.

Pechar, J. (1992). Člověk v moderních vědách. Praha: Filozofický ústav Československé akademie věd.

Picha, M. (2012). Argumentační fauly. Brno: Centrum Občanského Vzdělávání MU.

Picha, M., Pichová, D. (2013). 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Praha: Dybbuk.

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol. (2011). Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada.

Skalický, K. (1999). Po stopách neznámého boha. Svitavy: Křesťanská akademie.

Sokol, J. (2010). Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad.

Strobachová, I. (2014). Hra, sen, báseň: tělo mocné i nemocné. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Sugarman, J., Sulmasy, D. P. (2010). Methods in medical ethics. Washington, D. C.: Georgetown University Press.

Syřišťová, E. (1972). Normalita osobnosti. Praha: Avicenum.

Šimek, J. (2015). Lékařská etika. Praha: Grada.

Tondl, L. (1994). Věda, technika a společnost: soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. Praha: Filosofia.

Vácha, M., Königová, R., Mauer, M. (2012). Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (23.10.2017)

Zkouška proběhne formou pohovoru na základě písemné práce, jejíž téma si student/ka může vybrat z nabízených možností. Nezapomeňte se podepsat hned na první stranu textu. Minimální rozsah textu = 60 řádků strojopisu, tj. dvě „normostrany“, tj. min. 3600 znaků včetně mezer, maximální rozsah = 90 řádků (= 5400 znaků). Označte počet znaků na konci textu (funkce vlastnosti – statistické údaje). Zkoušení bude probíhat cca od prosince 2017 do května 2018 u Mgr. Veroniky Kubové, nebo Mgr. Martina Zieliny, Ph.D., z Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK. Na zkouškové termíny se budete zapisovat do informačního systému. Zkouškové pohovory se konají v našich místnostech na Plzeňské. Texty odevzdávejte s předstihem alespoň 14 dnů před vaším termínem vytištěný z počítače do pracovny dr. Zieliny. Navíc je možné zaslat esej elektronicky příslušnému zkoušejícímu: dr. Zielinovi (martin.zielina@lfmotol.cuni.cz) nebo Mgr. Kubové (kubova.veronika@email.cz).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (19.10.2017)

Čím se zabývá filozofie a etika ve zdravotnictví. Tělo a nemoc z pohledu filozofie. Přirozený a teoretický postoj.

Morálka, mravnost, etika – pojem dobra. Deontologie a konsekvencionalismus a jiné etické teorie. Mravní a právní řád. Morální relativismus, alibismus, demoralizace.

Zrod lékařské etiky a její velká témata – spor o počátek života. Princip nonmaleficence, beneficence, respektování autonomie klienta, spravedlnosti.

Hodnoty a ctnosti pomáhajícících – pečujících profesí. Kodexy. Altruismus a empatie.

Pojetí člověka, lidství – vědomí sebe sama, myšlení, jazyk, svědomí. Člověk jako osoba. Personalismus a funkcionalismus.

Problematika zdravotnického systému a medicínsko-průmyslového kompexu. Etický spor o charakter zdravotnictví – trh a podnikání ve zdravotnictví jako mravní problém. Medicinalizace moderního života.

Člověk a nemoc. Archaické a moderní pojetí zdraví. Sociální a psychické determinanty zdraví. Salutogenese.

Morální a zákonná práva pacientů a vstřícnost zdravotnického systému.

Stárnutí, stáří a smrt v moderní společnosti. Osm věků člověka. Etická problematika umírání. Sebevražda, eutanázie – spor o konec života.

Alternativní medicina – definice, přehled, společné charakteristiky, důvody, proč pacienti vyhledávají alternativní medicínu. Vysvětlení pojmu placebo.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK