PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Soudní lékařství - CVSE5P0063
Anglický název: Forensic Medicine
Zajišťuje: Ústav soudního lékařství (12-USOL)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/24 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Jiří Hladík
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)
Výuka se týká: 1) soudně lékařské traumatologie, zaměřené na dopravní úrazy, poranění tupým a ostrým předmětem, poranění střelná, fyzikální násilí a dušení; 2) soudně lékařské toxikologie, zaměřené na otravy a toxikománie, zvl.v dopravě. Dále jsou probírány soudně lékařské otázky v klinické medicíně - znásilnění, pohlavní zneužití, týrání svěřené osoby, kriminální potraty, kvalifikace závažnosti poranění pro forezní účely. Jsou probrány základy medicínského práva - povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost, informovaný souhlas, reverz, neposkytnutí první pomoci, trestní odpovědnost lékaře.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

Cíl předmětu:
Seznámit studenty s vědní disciplínou soudní lékařství, poskytnout jim ucelený soubor základních i nejnovějších poznatků z oboru soudního lékařství.
Seznámení s příčinami a mechanismem smrti u osob zemřelých náhle nebo násilnou smrtí.
Seznámení se základními medicínsko.právními otázkami, které jsou nezbytné pro vykonávání lékařské praxe.
Seznámení se základními laboratorními vyšetřovacími metodami v soudním lékasřtví (sériologie, toxikologie).

Literatura -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

Soudní lékařství, kolektiv autorů, Grada Publishing,a.s., Praha 1999
Tesař J.: Soudní lékařství, III. dopl. vydání, Avicenum, Praha 1985
Skripta: Štefan,J., Hladík, J., Adámek, T.: Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky - tištěná + elektronická verze

Metody výuky -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

Metody výuky:

1. Přednášky

2. Účast při pitvě.

3. Demonstrace patologických a traumatických změn v pitvě.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

K udělení zápočtu ze soudního lékařství je nutná alespoň 100% účast na seminářích.
V případě, že nebude dosaženo uvedené účasti, bude zápočet udělen na základě ústního přezkoušení, zejm. se zaměřením na základní vědomosti nezbytné k pozdějšímu vykonávání lékařské praxe - tj. vyplňování listu o prohlídce zemřelého, rozvoj posmrtných změn, určování doby smrti a charakteristika smrti přirozené a násilné včetně rozdílů mezi vraždou, sebevraždou a náhodným smrtelným úrazem, základní charakteristika jednotlivých poranění (tupá poranění, bodná, řezná, sečná, střelná), jednotlivé druhy dušení (oběšení, škrcení, rdoušení, utopení, traumatická asfyxie), termická poranění, otrava CO a otrava alkoholem, hodnocení stupně opilosti a interpretace pitevních nálezů a rozdíl mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví.

Na zkoušku se může přihlásit student, který má zápočet ze soudního lékařství.

Zkouška probíhá ústní formou. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon CH, 2. patro,  

Ústav soudního lékařství

Sekretariát Ústavu soudního lékařství: 

Petra Wágnerová 

Tel: 267 16 25 05 nebo 774 676 307 (jen sms, děkuji) 

e-mail: petra.wagnerova@lf3.cuni.cz  nebo smutnapetra@seznam.cz

Seznam otázek ke zkoušce:

1. Smrt, stanovení smrti

2. Určení doby smrti

3. Posmrtné změny

4. Zasychání kůže a sliznic

5. Chladnutí těla

6. Posmrtné skvrny, hypostázy

7. Posmrtná ztuhlost

8. Autolýza, hniloba, tlení

9. Biologičtí činitelé urychlující rozkladné procesy

10. Přirozená konzervace, balzamace

11. Vitální reakce

12. Náhlá smrt kojenců a dětí

13. Náhlá smrt dospělých

14. Násilná smrt

15. Postup při úmrtí (zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách); zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

16. Pitvy a soudní pitvy

17. Rekonstrukce trestného činu

18. Identifikace

19. Simulace a disimulace

20. Sebevražda

21. Úkoly soudního lékařství v systému českého zdravotnictví

22. Lékař jako znalec, znalecký posudek, fakultní posudek

23. Lékař jako svědek

24. Zdravotnická dokumentace

25. Lékařské tajemství

26. Neoprávněné nakládaní s osobními údaji (§ 180 tr. zák.)

27. Revers

28. Zaviněné jednání a poškození nemocného

29. Znalecké komise

30. Řezné rány

31. Sečné rány

32. Bodné rány

33. Tržně zhmožděné rány

34. Oděrky

35. Krevní výrony

36. Zlomení lebky

37. Zlomení páteře

38. Poranění mozku a míchy

39. Zlomení pánve

40. Zlomení dlouhých kostí

41. Poranění orgánů dutiny hrudní

42. Poranění orgánů dutiny břišní

43. Poranění retroperitonea

44. Rány způsobené kousnutím

45. Střelné rány

46. Pracovní a mimopracovní úrazy

47. Smrtící úrazy v domácnosti

48. Smrtící úrazy v dopravě

49. Smrtící úrazy ve sportu

50. Pád a skok z výše

51. Exploze

52. Dušení a známky udušení

53. Udušení oběšením

54. Udušení uškrcením

55. Udušení zardoušením

56. Udušení ucpáním nosu a úst

57. Udušení smáčknutím trupu

58. Udušení vdechnutím cizích těles

59. Udušení utopením

60. Udušení neadekvátním složením vzduchu

61. Poškození účinkem vysoké teploty

62. Poškození účinkem nízké teploty

63. Úraz elektrickým proudem

64. Úraz bleskem

65. Poškození z náhlého poklesu barometrického tlaku

66. Poškození rentgenovým a radioaktivním zářením

67. Otrava - všeobecně

68. Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, (§ 283 až 286 tr. zákona). Šíření toxikomanie (§ 287 tr. zákona)

69. Otrava kyselinami a zásadami

70. Otrava rtutí a sloučeninami

71. Otrava arsenem a sloučeninami

72. Otrava kysličníkem uhelnatým. Průkaz kysličníku uhelnatého v krvi.

73. Otrava kyanidy

74. Otrava trichloretylénem

75. Otrava etylalkoholem

76. Otrava metanolem

77. Otrava atropinem

78. Otrava strychninem

79. Otrava psychofarmaky

80. Otrava hypnotiky

81. Otrava morfinem

82. Otrava organofosfáty

83. Otrava poživatinami

84. Otrava houbami

85. Otrava hmyzím jedem

86. Hladovění, smrt hladem

87. Ublížení na zdraví (§ 146 až148 tr. zák.)

88. Těžká újma na zdraví (§ 122 odst.2 a § 145 tr. zák.)

89. Usmrcení druhou osobou

90. Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142 tr. zák.)

91. Nedovolené přerušení těhotenství (§ 159 až 162 tr. zák.)

92. Znásilnění (§ 185 tr. zák.)

93. Pohlavní zneužití (§ 187 tr. zák.)

94. Neposkytnutí pomoci (§150 a 151 tr. zák.)

95. Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zák.).

96. Opilství (§ 360).

97. Nepříčetnost (§ 26 tr. zák.)

98. Zmenšená příčetnost (§ 27 a 40 tr. zák.)

99. Ochranné léčení (§ 99 tr. zák.)

100. Posuzování opilosti

101. Laboratorní vyšetření krve a krevních skupin

102. Průkaz semenných skvrn

103. Průkaz etylalkoholu

104. Šíření nakažlivé choroby (§ 152 a 153 tr. zák.)

105. Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami (§ 156, § 157 tr. zák.)

 

 

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

I. téma
Tupé pranění - pohmoždění, oděrky, podkožní krevní výrony, tržně zhmožděné rány.
Vitální reakce. Poranění hlavy, hrudníku, břicha, páteře, pánve,
končetin. Dopravní nehody. Pády z výše.
II. téma
Rány řezné, bodné sečné - vitální rekace. Diferenciální diagnosa: sebevražda, vražda
náhoda.
III. téma
Střelná poranění - vstřel, výstřel, zástřel, známky vstřelu a výstřelu, střelný kanál.
Elektrický proud. Účinek vysoké a nízké teploty.
IV. téma
Dušení - oběšení, rdoušení, škrcení, překrytí nosu a úst, vdechnutí cizích těles, smáčknutí trupu, utopení.
V. téma
Toxikologie - odběr materiálu na toxikologické vyšetření, průkaz jedů, návykové látky.
Problematika alkoholu v dopravě. Otrava oxidem uhelnatým.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK