PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Neodkladné stavy v resuscitační péči - CVSE5P0058
Anglický název: Critical Care
Zajišťuje: Klinika anesteziologie a resuscitace (12-ARO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (17.07.2019)
V jakémkoli klinickém oboru může dojít k nenadálému zhoršení zdravotního stavu pacienta (situace typu "Ježišmarjá, paní doktorko, honem"), a kterýkoliv lékař musí být vybaven znalostmi a schopnostmi v takovou situaci zvládnout. Jsou k tomu potřeba některé základní znalosti (zejm. fyziologie), technické manuální dovednosti (např. zprůchodnění dýchacích cest, zajištění žilního vstupu) a netechnické dovednosti (např. komunikace v krizové situaci). V průběhu jednoho týdne, který je tomuto předmětu věnován, bychom Vás to chtěli: výuka sestává z frontálních a interaktivních seminářů, hands-on workshopů (Ano, je nezbytné se i naučit věci rukama), výuky na simulátorů a vlastní praxe na resuscitačním oddělení. Zde vám chceme zejména ukázat, jak krásná a mocná je intenzívní péče, ale i jaká má rizika (dyskomfort, újma na důstojnosti, fenomén "high-tech death") a alternativy. To proto, abyste mohli se svými pacienty kvalifikovaně hovořit o jejich přáních, obavách a plánovat s nimi péči. Zkouška z předmětu probíhá ve formátu OSCE, termíny jsou určeny s konečnou platností před začátkem školního roku. S organizačními dotazy se obracejte na dr. Anne Le Roy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (13.07.2017)

Goals:

1. Act before they arrest: Recognise acutely sick patient. Do simple things fast and withou panic - learn ABCDE approach to an acutely deteriorating patient. Understand team dynamics in a crisis and how to deal with it. 

2. Sepsis kills.  Learn how to recognise and treat it. 

3. Visit ICU. Learn that intensive care is mighty but it can be burdensome. When to offer it to your patients?  

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (17.07.2019)

Duška F., Pažout J, Fric M, Waldauf P: Základní patofyziologické principy a propedeutika intenzívní péče. Ver. 2017. Dostupné online 

Jakákoliv referenční učebnice intenzivní medicíny zahraniční či domácí: Pavel Ševčík et al. INTENZIVNÍ MEDICÍNA Galén, ISBN 9788074920660 nebo 

Pachl,J., Roubík, K.,: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých a dětí, Praha, Karolinum 2003

Doplňkové zdroje: 

Critical care compendium: https://lifeinthefastlane.com/ccc/

Zdroje pro netechnické dovednosti a Crisis resource management: https://lifeinthefastlane.com/ccc/crisis-resource-management-crm/ , https://lifeinthefastlane.com/ccc/crisis-resource-management-crm/ , https://lifeinthefastlane.com/mime/speaking-up/

 

 

Mnoho kvalitních informací je též na webu... stačí je vygooglit, komu co vyhovuje. Příklady:

Neodkladná resuscitace: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace/

Rozšířená neodkladná resuscitace: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/rozsirena-neodkladna-resuscitace/

European Resuscitation Council Guidelines 2015: www.erc.edu

Pro zájemce a geeky www.acidbase.org

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (17.07.2019)

Organizace výuky:

Blok 5 dnů

Každý den začíná seminářem pro všechny přítomné: od 9:45 do 11:15

Praktika:  11:30 - 13:00 (studenti se rozdělí do 5 skupin A-E), každý jednotlivý den v týdnu mají:

- jedna skupina hands-on workshop

- jedna skupina má stáž na resuscitačním oddělení (na tento den je potřeba plášť, při blátivém počasí i přezůvky)

- jedna skupina má  praktika na simulátoru

- dvě skupiny studijní volno

   

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (17.07.2019)

 Zápočet: Podmínka pro udělení zápočtu je absolvování minimálně 4 témat (80%). 

 

Zkouška: zkoušeno ve formátu OSCE (Objecive Structured Clinical Examination) ve čtyřech stanicích - dvě písemné teoretické stanice zaměřené na fyziologii a diagnostiku a léčbu kritických stavů, jedna minikazuistika a jedna simulační stanice. Minimálně kompetentní kandidáte je definován jako absolvent kurzu, který rozumí fyziologické podstatě a umí správně zvládnout v časné fázi nejčastější kritické stavy, jako např. sepsi, krvácení, nebo náhlou dušnost z neznámé příčiny. Laťka (pass mark) je stanovena předem modifikovanou Angoffovou metodou (dle Angoff WH. Scales, norms, and equivalent scores. In: Thorndike RL, editor. Educational Measurement.2nd. Washington, DC: American Council on Education; 1971. pp. 508–600) - výsledky zkoušky tedy nejsou v okamžiku opuštění stanice zkoušejícím známy. Budou oznámeny do 3 pracovních dnů po zkoušce. Termíny zkoušek jsou zveřejněny před začátkem semestru se 160% místy vzhledem k počtu studentů - vzhledem k náročnosti zkoušky jsou tyto termíny definitivní a není možné žádné přidávat. Děkujeme za pochopení. Absolvování tématicky identického nebo podpobného kurzu v zahraniční (např. Erasmus) je uznáváno téměř automaticky - se všemi dotazy kontaktujte as. Anne Le Roy.      

 * Dovednost označená hvězdičkou může být vyžadována u zkoušky i prakticky

 

1) VÝKONY

Zajištění dýchacích cest

 • Manévry ke zprůchodnění dýchacích cest *
 • Endotracheální intubace - indikace, provedení
 • Laryngeální maska - indikace, provedení *
 • Ventilace maskou, vzduchovody (airway) *
 • Tracheostomie - indikace, výhody v dlouhodbé ventilaci, komplikace
 • Respirační insuficience u pacienta s tracheostomií
 • Oxygenoterapie – low flow, high flow

Invazivní vstupy

 • Arteriální katetr - indikace, využití, komplikace
 • Zajištění žilního vstupu - techniky, volba techniky
 • Centrální žilní katetr - indikace, provedení, komplikace, léky pro podávání do CŽK
 • Zajištění pacienta s pneumothoraxem - neodkladná pleurální punkce a hrudní drenáž - provedení
 • Intraoseální vstup - indikace, lokalizace, provedení, komplikace
 • Nasogastrická sonda, výplach žaludku

Ultrazvuk v neodkladné a intenzivní péči

 • FAST - focused assessment with sonography in trauma - význam, projekce
 • Cílená echokardiografie v neodkladné péči - cílené vyšetření u šoku, význam ultrazvuku v diagnostice reverzibilních příčin srdeční zástavy
 • Ultrazvukové vyšetření plic a pleury
 • Využití ultrazvuku k invazivním výkonům - kanylace, drenáž pleury, periferní nervové blokády

 

2) FARMAKOLOGIE

Léky používané v neodkladné péči včetně dávkování

Adrenalin, amiodaron, morfin, altepláza, heparin, flumazenil, naloxon, fenytoin, kyselina tranexamová, atropin

Antibiotika

 • Principy správného užívání antibiotik v septických stavech
 • PKPD antibiotik, praktické dopady
 • Přehled antibiotik užívané v intenzivní péči + u následujících ATB včetně dávkování: vankomycin, ampicilin, ceftriaxon, meropenem, gentamicin
 • Antibiotická profylaylaxe v chirurgii
 • Surveillance antibiotické politiky

Léky ovlivňující oběh

Adrenalin, noradrenalin, vasopresin, dobutamin, efedrin

Jiné

 • Léčba akutní bolesti, analgetika, multimodální analgezie, opiáty, pacientem kontrolovaná analgezie
 • Sedativa užívaná v intenzivní péči, sedační prázdniny
 • Volumoterapie - krystaloidy, koloidy – výhody, nevýhody

 

3) KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

 • Kardiopulmonální resuscitace
  • Rozšířená kardiopulmonální resuscitace za použití pomůcek a léků v nemocnici a v terénu (ALS)
  • Management hemodynamicky významné bradykardie
  • Management hemodynamicky významné tachykardie
  • Reverzibilní příčiny srdeční zástavy - 4H, 4T
 • Rozpoznání zhoršujícího se pacienta, prevence kardiopulmonární zástavy v nemocničním prostředí
  • Strukturované vyšetření akutně nemocného - systematický přístup ABCDE * - rozpoznání příčiny zhoršujícího se stavu a okamžitý management
  • Přístup k pacientovi v bezvědomí *
  • Systémy včasného varování (EWS - early warning scoring systems)
 • Zásady zahajování a ukončení kardiopulmonální resuscitace
 • Postresuscitační péče

 

4) NETECHNICKÉ DOVEDNOSTI A CRM (CRISIS RESOURCE MANAGEMENT) PŘI ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ

 • Včasné volání o pomoc, přístup SBAR/RSVP *
 • Leadership a followership - role členů týmu, principy efektivní komunikace mezi členy týmu (sharing the mental model, closed loop communication, speaking up, graded assertiveness) *
 • Fixation error - prioritizace, delegování, step back method *

 

5) NEODKLADNÉ STAVY - SPECIÁLNÍ ČÁST

RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ A UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

 • patofyziologie:
  • Plicní objemy
  • Compliance, rezistance, časová konstanta
  • Plicní dynamická hyperinflace
  • PV křivka, hysteréza, patofyziologie recruitment manévru
  • Ventilace vs perfúze, Westovy zóny, alveolokapilární reflex, poruchy VQ poměru
  • Respirační selhání, typy (parciální vs globální), příčiny
  • ARDS - definice, Berlínská kritéria, fáze ARDS, diferenciální diagnostika
 • UPV
  • ARDS - principy nastavení ventilátoru, protektivní ventilace, pronační poloha
  • UPV – charakteristika řízeného dechu u tlakově a objemově řízené ventilace. PEEP. Princip prohlubované ventilace.
  • Neinvazivní ventilace: indikace, kontraindikace, hemodynamický efekt CPAP u plicního edému.
  • Ventilátorová pneumonie (VAP) - prevence, diagnostická kritéria, léčba (volba antibiotik, délka terapie, podpůrná léčba)
 • Management nejčastějších příčin respiračního selhání: exacerbace CHOPN, status asthmaticus, pneumonie 

KARDIOVASKULÁRNÍ PATOLOGIE  A NEODKLADNÉ STAVY V KARDIOLOGII

 • Patofyziologie
  • Determinanty dodávky kyslíku
  • Vztah mezi globální spotřebou a dodávkou kyslíku, saturace v centrální žíle (ScvO2) jako hemodynamický parametr
  • Determinanty tepového objemu - preload a Frank-Starlingův zákon, afterload, kontraktilita
  • Disociační křivka hemoglobinu, Bohrův efekt
 • Vliv umělé plicní ventilace na nitrohrudního tlaku na hemodynamické parametry (Interakce srdce-plíce)
 • Šok - definice, typy šoku (kardiogenní, obstrukční, hypovolemický, distributivní), kompenzační mechanismy, stádia šoku
 • Klinické známky šoku a hypoperfúze orgánů
 • Invazivní měření arteriálního tlaku, arteriální křivka - tvar a popis normální křivky
 • Predikce odpovědi na tekutiny - dynamické měření preloadu (pulse-pressure variation, passive leg raise test), ultrazvukové metody, objemová výzva
 • Iniciální management u neodkladných stavů v kardiologii
  • Akutní infarkt myokardu
  • Hemodynamicky závažné bradykardie a tachykardie
  • Disekce aorty
  • Hypertenzní krize
  • Plicní embolie
  • Srdeční selhání a plicní edém

HEMOSTÁZA A TROMBOZA

 • Zásah léků do hemostázy - antikoagulancia, antiagregancia, fibrinolytika, antifibrinolytika - mechanismus účinku, indikace, laboratorní vyšetření, antidota
 • Koagulační testy - INR, aPTT, fibrinogen, antitrombin, D-dimery, anti-Xa, TEG/ROTEM
 • Krevní deriváty - indikace podání
 • Masivní tranfsfúzní protokol
 • Krvácení u pacientů užívající warfarin, NOAC, antikoagulancia
 • Plicní embolie - diagnostika, léčba, patofyziologie, vliv na hemodynamiku 

SEPSE

 • Definice, SEPSIS-3
 • Septický šok - definice
 • Infekce vs kolonizace vs kontaminace
 • Základní patofyziologie sepse a MODS (aktivace endotelu, cytopatická hypoxie, dysfunkce myokardu, endokrinní dysfunkce, imunoparalýza)
 • Klinické rozpoznání sepse, časná diagnostika - qSOFA,
 • Iniciální terapie sepse - tři pilíře léčby
 • Úloha laktátu v terapii sepse
 • Antibiotika u sepse - iniciální volba, deeskalace
 • Volba antibiotik u komunitní vs časné a pozdní nozokomiální infekce, ventilátorová pneumonie

NEUROINTENZIVNÍ PÉČE

 • Patofyziologie
  • Autoregulace mozkové perfúze
  • Monro-Kellieova doktrína a nitrolební tlak
  • Kmenové reflexy – vyšetření
  • Intrakraniální tlak (ICP) a mozkový perfúzní tlak (CPP)
 • Bezvědomí - Glasgow Coma Scale, diferenciální diagnostika
 • Terapie nitrolební hypertenze, neuroprotektivní režim
 • Iniciální management u neodkladných stavů v neurologii
  • Cévní mozkové příhody, indikace k trombolýze
  • Subarachnoidální krvácení
  • Subdurální a epidurální krvácení
  • Hnisavá meningitida
  • Křečové stavy, status epilepticus
  • Management krevního tlaku u neurologických akutních stavů
  • Poranění mozku

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

 • ABR
  • Anion gap - výpočet, normální hodnota, význam v interpretaci ABR
  • Pufrační mechanismy v organismu, Henderson-Hasselbachova rovnice pro bikarbonátový pufr
  • Vztah kalemie a ABR
  • Interpretace vyšetření dle Astrupa *
  • Metabolická acidóza - dělení, příčiny, indikace k podávání bikarbonátu
  • Metabolická alkalóza
  • ABR u respiračních poruch
 • Regulace osmolarity a objemu v ECT - ADH, RAAS, natriuretické peptidy
 • Léčba hyperkalemie a hypokalemie
 • Akutní stavy v diabetologii - diabetická ketoacidóza, hypoglykemie, hyperosmolární koma
 • Laktát a laktátová acidóza, příčiny, typy laktátové acidózy, úloha jako marker závažnosti a cílová hodnota
 • Vliv infúzních roztoků na acidobazickou rovnováhu

AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ

 • Perfúze ledvin, renální perfúzní tlak, renální autoregulace
 • Akutní renální selhání - KDIGO klasifikace, příčiny (prerenální, renální, postrenální), důsledky (vliv na objem ECT, mineralogram, ABR)
 • Nefrotoxický účinek léčiv - NSA, ACEI, aminoglykosidy, jodový kontrast, koloidní roztoky (princip nefrotoxicity, prevence)

JATERNÍ SELHÁNÍ

 • Akutní selhání jater - příčiny, příznaky, laboratorní nález
 • Portální hypertenze a krvácení z jícnových varixů - stabilizace, léčba 

METABOLICKÉ ZMĚNY A VÝŽIVA U KRITICKY NEMOCNÝCH

 • Fyziologie prostého hladovění
 • Patofyziologie stresového hladovění a klasické fáze kritického onemocnění - hypometabolická fáze, hypermetabolická fáze, prolongovaná fáze
 • Enterální výživa - výhody oproti parenterální, cesty podávání
  • Nasogastrická sonda - zavedení, kontraindikace, komplikace
  • PEG
  • Nasojejunální sonda
 • Parenterální výživa - indikace, cesty podávání
 • Glykemická kontrola u kriticky nemocných
 • Nitrobřišní hypertenze a břišní kompartment syndrom
 • Svalová slabost kriticky nemocných (ICU acquired weakness) - rizikové faktory, prevence

TRAUMATOLOGIE

 • Přístup k pacientovi s polytraumatem *
 • Konsumpční koagulopatie (odlišení od DIC)

VNĚJŠÍ FAKTORY

 • Hypotermie – následky, léčba
 • Popáleniny – inciální management
 • Intoxikace: Benzodiazepiny, opiáty, tricyklická antidepresiva, alkohol, sympatomimetika (amfetaminy, kokain), paracetamol
 • Anafylaxe a anafylaktický šok

JINÉ

 • Delirium – příčiny, rizika, management na standartním oddělení a na JIP
 • ECMO – princip, indikace
 • Transport nestabilního pacientA

UMÍRÁNÍ NA ICU A TRANSPLANTACE ORGÁNŮ

 • Smrt mozku – diagnostika, péče o zemřelého orgánového dárce
 • Transplantace orgánů po smrti mozku vs po zástavě oběhu (DCD)
 • Rozdíl mezi vysazením léčby a eutanázií
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK