Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství III. - CVSE3P0018
Anglický název: Hygiene, Epidemiology and Preventive Medicine III.
Zajišťuje: Katedra preventivního lékařství (12-KPL)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/26, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 34 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je vyučován ve 3. ročníku magisterského studia všeobecné lékařství, v návaznosti na předměty Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství I. a II. a na příslušná témata z patologie a infekčního lékařství. Náplní předmětu je problematika komunální hygieny a speciální epidemiologie.
Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Cíl předmětu -

Orientace v problematice vlivu prostředí na zdraví a v epidemiologii infekčních onemocnění. 

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Literatura -

Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova / Fortuna, 2004, 733 s.

Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Učební texty UK, Praha, 2003

Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí), Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum, 2006

Dáňová J., Částková J.: Očkování v České republice, Triton, 2008                                                                 

Braniš, M., Hůlová, I.: Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum, 2009

Prokeš J. a kol.: Základy toxikologie. Galén, Karolinum 2005

Tuček, M. a kol. Hygiena a epidemiologie, Karolinum 2012

Linhart, I. Toxikologie, VŠCH, 2012

Komárek, L., Provazník, K. et al.: Prevence v praxi. 3.LF UK, Nadace CINDI, Praha 2009, s. 178-185

Bencko V. a kol.: Hygiena. Učební texty UK v Praze. 2002

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, exkurse

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zápočtem, podmínkou pro jeho udělení je úspěšné splnění zápočtového testu, účast na exkursích a absolvování 4 epidemiologických seminářů ze 7 a 2 hygienických seminářů ze 4. 

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Sylabus -

Vliv faktorů životního prostředí na zdraví. Nástroje pro sledování vlivu životního prostředí na zdraví populace. Hlavní nežádoucí vlivy faktorů prostředí na zdraví, možnosti prevence.

Environmentální toxikologie. Environmentální toxiny a genotoxiny v prostředí, jejich hlavní nežádoucí účinky, toxikokinetika a toxikodynamika. Interakce chemických látek.

Hygienická problematika vody. Hygienické požadavky na pitnou vodu a vodu ke koupání. Výroba pitné vody, možná zdravotní rizika, monitorování

Znečištění ovzduší a zdraví. Ovzduší v interiérech. Zdroje znečištění ovzduší, zdravotní rizika na základě epidemiologických studií, indikátory znečištění ovzduší. Specifika prostředí v interiérech, hygienické požadavky na bydlení.   

Kouření. Zdravotní rizika z aktivního a pasivního kouření, epidemiologie kuřáctví v ČR a ve světě, ochrana před pasivním kouřením, prevence kouření u dětí a mládeže

Fyzikální faktory v běžném prostředí. Zdravotní rizika hluku, vibrací, elektromagnetická,  UV,  sluneční záření. Možnosti prevence poškození zdraví vlivem uvedených faktorů

Hodnocení zdravotních rizik

Epidemiologie alimentárních infekcí. Epidemiologické aspekty alimentárních infekcí, trendy výskytu uvedených onemocnění, prevence.    

Epidemiologie neuroinfekcí, ranných infekcí a septických stavů. Výskyt neuroinfekcí v ČR, epidemiologické charakteristiky jednotlivých agens, možnosti prevence uvedených infekcí (očkování, profylaxe). Etiologie a prevence ranných infekcí. Septické stavy jako významný faktor úmrtnosti na infekční choroby. 

Epidemiologie respiračních infekcí. Epidemiologické charakteristiky, společenská a zdravotní závažnost, výskyt v ČR a ve světě.

Epidemiologie nákaz s  přírodní ohniskovostí. Obecná charakteristika, spektrum infekcí. Etiologická agens, rezervoár infekce, vektor, biotop. Příklady nákaz a jejich epidemiologická charakteristika v ČR a ve světě. Historie Lymeské borreliózy, její epidemiologická charakteristika, původce, proces šíření, vnímavost. Nemocnost v ČR, klinické obrazy, terapie a prevence.

Epidemiologie HIV/AIDS. Historie, definice, epidemiologická charakteristika, situace v České republice a ve světě, trendy a perspektivy onemocnění HIV/AIDS a ostatních nejzávažnějších STD.

Virové hepatitidy. Základní charakteristiky původců a epidemiologické charakteristiky virových hepatitid A, B, C, D, E. Prevalence VHA a VHB v ČR a ve světě. Principy očkování proti VHA a VHB.

Principy pasivní a aktivní imunizace. Strategie aktivní a pasivní imunizace v ČR, charakteristika vakcín, organizace očkovacích programů. Platný očkovací kalendář v ČR. Kontraindikace očkování a nečastější komplikace po očkování.

 

 

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)
Vstupní požadavky -

Znalosti získané v průběhu studia - Úspěšné absolvování HEPL I a II

Poslední úprava: Dáňová Jana, MUDr., Ph.D. (29.11.2019)