PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Obecná farmakologie - CVSE3P0012
Anglický název: General Pharmacology
Zajišťuje: Ústav farmakologie (12-FARM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/30 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (21.06.2017)

V předmětu Obecná farmakologie (v zimním semestru 3.úseku studia) jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam), interakce léčiv, základy klinického hodnocení účinku léčiv, nežádoucí účinky léčiv,apod. Probírá se též farmakologie vegetativního nervového systému, důležitých mediátorových systémů, farmakologie enzymů, transportních bílkovin. Studenti se také učí předepisování léčiv.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (21.06.2017)

Cílem předmětu je porozumět obecným zákonitostem působení léčiv na organizmus a působení organizmu na léčivo. Toto porozumění je důležité pro studium speciální farmakologie (probíhá později v modulech/kurzech II. cyklu) a pro to, aby lékaři rozuměli působení léčiv a uměli je racionálně používat v praxi. Kromě toho se studenti naučí základy předepisování léčiv a techniku psaní receptů.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (21.06.2017)

1. Texty doporučené ke studiu (je možno si vybrat jednu alternativu):

Základní & klinická farmakologie - Lincová D., Farghali H., (ed.) - 2.vyd. - Galén 2007

Pharmacology - H. P. Rang, et al. - Elsevier, Churchill Livingstone,  8th ed. 2015 nebo 6.,7. vydání 

 

2. Další možné texty k doplňkové informaci, opakování apod.:

Farmakologie Slíva & Votava, Triton, 2011

Obecná farmakologie - Martínková J. a kol. 2001, dostupná jako pdf na internetu, např.: http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/pluginfile.php/10932/mod_resource/content/1/obecn%C3%A1%20farmakologie.pdf

Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů - Martínková J. a kol. Grada 2007

Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů. ČernýDalibor · Karolinum 2010.

AISLP a Compendium InfoPharm - léková databáze 2015.3 a vyšší

Remedia Compendium. 4. vyd. Suchopár J., Valentová Š., Šimek R., Panax, Praha 2009

Pharmacology (Lippincott's Illustrated Reviews). 6th ed. Wolters Kluver/Lippincott , 2015 nebo 4.,5. vydání

Principles of Pharmacology (The Pathophysiological Basis of Drug Therapy) Golan D.E. et al. , Wolters Kluver/Lippincott , 2012

Pharmacology An Illustrated Review  Simmons M.A., Thieme, 2012

Medical Pharmacology at a Glance - M. J. Neal. 7th ed. Wiley-Blackwell, 2012

British National Formulary No.70 [or higher] - BMJ Books, September 2015 [or more recent editions].

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (21.06.2017)

Výuka se děje formou přednášek, a praktik. Téma přednášky je většinou probíráno formou kvízu na bezprostředně následujících praktikách. Studenti by proto měli přicházet na praktika  se základními poznatky ze zadaného tématu získanými na  předcházející přednášce a z doporučené literatury, studijních materiálů  (na http://vyuka.lf3.cuni.cz/) nebo z  dalších zdrojů. Praktikárna je vybavena počítačovými sestavami pro studenty a softvérem umožňující simulovat účinky farmak nebo farmakokinetické děje na počítačích.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (26.06.2017)

Požadavky ke zkoušce (2017-2018)

V akademickém roce 2016/2017 budou mít studenti 3. ročníku (3. úseku magisterského studia všeobecné medicíny) zkoušku z předmětu Obecná farmakologie. Tato zkouška bude mít v akademickém roce 2017/2018 formu závěrečného testu, při neúspěchu bude možnost druhého testu (= 1.opravný termín), pokud ani pak nebude test zvládnut, bude následovat třetí test (= 2. opravný termín).  Podmínkou účasti v závěrečném testu bude zápočet z Obecné farmakologie. Podmínkou tohoto zápočtu bude, kromě aktivní účasti na praktikách, úspěšné absolvování čtyř průběžných testů během zimního semestru 3. ročníku, a to:

1. TEST k zápočtu - FARMAKODYNAMIKA I (farmakologie vegetativního nervového systému - VJ 3,5,6 8) - 5. týden semestru

2. TEST k zápočtu - FARMAKOKINETIKA (základní pojmy, biotransformace a eliminace léčiv  - VJ 1, 4,7,10)  - 7. týden semestru

3. TEST k zápočtu - FARMAKODYNAMIKA II  (farmakologie vybraných receptorů, iontových kanálů, enzymů a regulačních systémů- VJ 9, 11-16) -  10. týden semestru

4. TEST k zápočtu - PRESKRIPCE LÉČIV (HVLP, magistraliter, VJ  1, [6,8,10,12,14,16],22,24) - 13. týden semestru

 

Zkouška

Zkouška proběhne formou závěrečného testu mnohočetného výběru v termínech uvedených ve fakultním rozvrhu, tj.:

 termíny závěrečného testu:

            25.1.2018 - 10:00-11:30

                1.2.2018 - 10:00-11:30

                8.2.2018 - 10:00-11:30

             

Kapacita: 120 studentů na 1 termín, závěrečné testy budou psány v Syllabově posluchárně  (Ruská 87, Praha 10)

Otázky závěrečných testů budou ze všech probíraných témat na seminářích a přednáškách s výjimkou praktického psaní receptury.

Základní pojmy ve farmakologii.

Farmakokinetika, základní pojmy, její aplikace v klinické praxi

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus.

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus.

Biotransformace a eliminace léčiva, význam lékových interakcí

Léčiva působící prostřednictvím dopaminergního, serotonergního, histaminového systému.

Léčiva působící prostřednictvím enzymů 

Léčiva působící prostřednictvím iontových kanálů a transportních bílkovin

Léčiva působící prostřednictvím oxidu dusnatého, peptidů

Farmakologické možnosti ovlivnění základních regulačních systémů - příklad kontroly krevního tlaku  a systémové cirkulace

Léková a drogová závislost.

Farmakogenetika, genová terapie, biologická léčba

Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení, medicína založená na důkazech.

Účinnost a bezpečnost léku, nežádoucí účinky léku, farmakovigilance. Farmakoekonomika, cena a úhrada,

Alternativní medicína ("Complementary and Alternative Medicine"), homeopatie

Intoxikace, možnosti ukončení účinku léku, antidota, hemoeliminace.

 

Další informace jsou uvedeny ve vyuka.lf3.cuni.cz.

 Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (01.10.2017)

 

 

                                                           Obecná farmakologie  2017/2018

 

týden

výuk.j.

Přednášky

výuk.j.

Praktika

1

2/10-7/10

1

ÚT

Úvod do farmakologie

Farmakokinetika, základní pojmy, její aplikace v klinické praxi

J. Bultas

2

Základní pojmy ve farmakologii. Organizace výuky a kontrola znalostí. Preskripce léčiv I – HVLP

 J. Slíva

2

9/10-14/10

3

ÚT

Biotransformace a eliminace léčiva, význam

lékových interakcí

J. Bultas

4

 Kvíz – základní pojmy z farmakokinetiky

Simulace farmakokinetiky léčiv na počítačích (jednorázová a opakovaná

aplikace, vliv patol. stavů, aj)           

P. Potměšil  

3

16/10-21/10

 

5

ÚT

Farmakologie vegetativního nervového systému – parasympatikus.

J. Slíva

6

 Kvíz – Farmakologie vegetativního nervového systému – parasympatikus.

(agonisté a antagonisté M a N rec., spasmolytika, prokinetika, antiglaukomatika, perif. myorelaxancia,…)

Kasuistika, recept HVLP

 M. Šustková

4

23/10-28/10

7

ÚT

Farmakologie vegetativního nervového systému – sympatikus.

J. Bultas

8

Kvíz – Farmakologie vegetativního nervového systému – sympatikus.

(betasympatomimetika, betasympatolytika, alfasympatomimetika, alfasympatolytika, katecholaminy)

Kasuistika, recept HVLP

P. Potměšil

5

30/10-4/11

9

ST

Léčiva působící aktivací/inhibicí receptorů (dopamin, serotonin, histamin,…)

 M. Šustková

10

1. TEST k zápočtu – FARMAKODYNAMIKA I (farmakologie vegetativního nervového systému – VJ 5, 6, 7, 8)

Kvíz – biotransformace a eliminace léčiva, lékové interakce

Typy lékových farmakokinetických interakcí (na úrovni biotransformace a exkrece) – procvičení v AISLP , recept HVLP.

P. Potměšil

6

6/11-11/11

11

ÚT

Léčiva působící inhibicí enzymů (RAAS, PDE,…)

J. Bultas

12

Kvíz –(léčiva působící aktivací/inhibicí receptorů (dopamin, serotonin, histamin)

(antipsychotika, antiparkinsonika, antimigrenika, antiemetika, antihistaminika, H2-antagonisté atp.)

Kasuistika, recept HVLP

M.Lapka

7

13/11-18/11

13

ÚT

Léčiva působící prostřednictvím iontových

kanálů a transportních bílkovin

Léčiva působící prostřednictvím oxidu dusnatého, peptidů

 J. Bultas

14

2. TEST k zápočtu – FARMAKOKINETIKA (základní pojmy, biotransformace a eliminace léčiv  - VJ 1, 3, 4, 10)  

Kvíz – Léčiva působící inhibicí enzymů

(inhibitory cholinesterázy, ACE, COX, PDE,

HMG-CoA reduktázy,…)

Kasuistika, recept HVLP

M. Lapka

 

8

20/11-25/11

15

ÚT

Farmakologické možnosti ovlivnění základních regulačních

systémů – příklad kontroly krevního tlaku  a systémové cirkulace

 J. Bultas

16

Kvíz – Léčiva působící prostřednictvím iontových

kanálů a transportních bílkovin

Léčiva působící prostřednictvím oxidu dusnatého, peptidů

Kvíz – Farmakologické možnosti ovlivnění základních regulačních

systémů – příklad kontroly krevního tlaku  a systémové cirkulace

 (blokátory vápník. kanálů, antiarytmika, lokální anestetika, IPP, antidepresiva) Nitráty a donátory NO)

Kasuistika, recept HVLP

Kasuistiky léčby hypertenze,  recept HVLP

P. Potměšil

9

27/11-2/12

17

ÚT

 Léková a drogová závislost.

 M. Šustková

18

Fytoterapie

M. Šustková

10

4/12-9/12

19

ÚT

Farmakogenetika, genová terapie, biologická léčba.

J. Bultas

20

3. TEST k zápočtu – FARMAKODYNAMIKA II  (farmakologie vybraných receptorů, iontových kanálů, enzymů a regulačních systémů- VJ 9, 11-16,18)

Kvíz – základní pojmy  z lékové a drogové závislosti

Alkohol, tabák a léčiva, rozbor kasuistik

M. Šustková

11

11/12-16/12

21

ÚT

Vývoj nového léku, preklinické a klinické hodnocení, medicína založená na důkazech.

K. Němeček

22

Recept – magistraliter I., procvičování psaní receptu

J. Slíva

12

18/12-23/12

 

23

ÚT

Účinnost a bezpečnost léku, nežádoucí účinky léku, farmakovigilance.

Farmakoekonomika, cena a úhrada,

K. Němeček

24

Recept – magistraliter II., procvičování psaní receptu

M. Lapka

13

1/1-6/1

 

25

ÚT

Alternativní medicína, homeopatie

 J. Slíva

26

4. TEST k zápočtu – PRESKRIPCE LÉČIV (HVLP, magistraliter)

 J. Slíva

14

8/1-13/1

27

ÚT

Intoxikace, možnosti ukončení účinku léku, antidota, hemoeliminace.

M. Šustková

28

Látky zneužívané ve sportu. Doping.

J. Slíva

15

15/1-20/1

29

ÚT

Přehled molekulárních mechanismů účinků léčiv

J. Slíva

30

Kvíz -  Intoxikace, možnosti ukončení účinku léku, antidota, hemoeliminace.

Zápočty

M. Šustková

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. (21.06.2017)

Úspěšně absolvované částí 1. a 2. úseku studia, zejména Buněčné základy medicíny a Struktura a funkce lidského těla

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK