PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - CVSE1P0022
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Klinika anesteziologie a resuscitace (12-ARO)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/10 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)
První pomoc poskytne studentům znalosti a dovednosti nezbytné ke zvládnutí život a zdraví ohrožujících situací, jako je bezvědomí, zástava dýchání a oběhu, krvácení, intoxikace a podobně. Z technických dovedností je kladen důraz na dokonalé zvládnutí techniky kardiopulmonální resuscitace. Dále se studenti naučí základům zvládání stresu, týmové spolupráce včetně zapojení přihlížejících, komunikaci v krizových situacích a ostatním základům CRM (crisi resource managementu), pro povolání lékaře tak důležitým. Předmět sestává ze samostudia předepsané teorie ověřené formou testu, 2 přednášek, 3 praktik zaměřených na techniku resuscitace - většinu praktických znalostí student nabude na zážitkovém kurzu, kde se první pomoc učí na modelových situacích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Podat teoretické základy a nacvičit praktické postupy poskytování první pomoci v terénu na úrovni poučených laiků.

Naučit základům netechnických dovedností v krizových situacích (CRM). 

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Martin Kolář (27.09.2018)

Online skripta: 

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace/

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/rozsirena-neodkladna-resuscitace/

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Netechnické dovednosti:

https://lifeinthefastlane.com/ccc/crisis-resource-management-crm/

 

 

Alternativní učební texty (pro milovníky vůně papírových knih)

  • Kelnarová J. a kol. První pomoc I a II- Pro studenty zdravotnických oborů – 2., přepracované a doplněné vydání, Grada, 2012, resp. 2013 

  • Knor J., Málek J.: Farmakoterapie urgentních stavů. 2. rozšířené vydání Maxdorf, 2016

  • Šeblová J, Knor J a kol: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Grada, 2013 (2. vydání v tisku)

  • Dobiáš V: Prednemocničná urgentná medicína, Osveta, Martin, 2. vydání 2012

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Samostudium teorie + 2 přednášky: znalosti ověřeny testem typu MCQ

Technika CPR: 3xpraktika

Zážitkový kurz v Dobronicích 4 půldne

Konzultace elektronicky, po domluvě kontaktně

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Martin Kolář (27.09.2018)

Podmínkou účasti na zážitkovém kurzu je složení testu z teorie v rozsahu internetové učebnice Málek et al.  

Zápočet: Absolvování zážitkového kurzu (pokud se student nemůže ze závažných, např. zdravotních kurzu zúčastnit je sepsání práce na zadané téma z oblasti první pomoci v rozsahu 8 stran a její obhajoba)  

Zkouška: typu OSCE (Objective Structured Clinical Examination): tři stanice po 6 min, mezi nimiž studenti rotují, minimální počet bodů ke složení zkoušky stanoven a priori modifikovanou metodou podle Anghoffa

1. stanice: BLS na modelu  (všechny věkové kategorie, s AED nebo bez)

2. stanice: simulace nejčastějších patologických stavů (bezvědomí, dušení, náhlé stavy ve vnitřním lékařství a v pediatrii, ...)

3. stanice: on-line počítačový test z teorie

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Přednášky

1. Organizace integrovaného záchranného systému v ČR. Call and basic rules of communication. Teorie kardiopulmonální resuscitace, TANR.

2. Teorie: křeče, bezvědomí, dušení, krvácení a další život ohrožující stavy  

Praktická cvičení

  1. Základní resuscitace dospělých (BLS) 
  2. Resuscitace dospělých s použitím AED a ručního dýchacího přístroje
  3. Resuscitace novorozence a dětí, základní techniky první pomoci na místě neštěstí 

Zážitkový kurz

4 půldne - těžiště výuky spočívá v absolvování 9 modelových situací simulujících nehody, detaily o kurzu jsou na www.kar-fnkv.cz

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (29.09.2017)

Podmínkou účasti na zážitkovém kurzu je ovládnutí teorie v rozsahu online učebnice Malek et al., ověřené úspěšně složeným MCQ testem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK