PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny - praxe I. - CVSE1P0008
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine – Placement I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/120 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Marie Zvoníčková
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)
Odborná praxe je nedílnou součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) v 1.ročníku. Probíhá v průběhu celého akademického roku. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM zaměřenou na obecnou problematiku péče o nemocné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Cílem odborné praxe je, aby se studenti seznámili s problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby.

Studenti se v rámci praxe seznámí s problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formami zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a potřebnou legislativou.

Seznámí se též s posláním, organizací a službami zařízení, které zajišťují výše uvedeným klientům odbornou pomoc.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

1. ČERMÁKOVÁ, K., HOLEČKOVÁ, M. K. Standardy kvality sociálních služeb: výkladový sborník pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2008

2. HERMANOVÁ, M. aj. Aktuální kapitoly z péče o seniory. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-475-7..

3. JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7.

4. JEŘÁBEK, H. aj. Rodinná péče o staré lidi. Praha: UK FSV CESES, 2005. ISBN 1801-1640.

5. JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-590-5.

6. KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

7. ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Slon, 1998.

8. PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-184-3

9. STUCHLÍK, J. Asertivní komunitní léčba a case management, Praha: Fokus Books, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2002.

10. ŠUPKOVÁ, D. Zdravotní péče o bezdomovce. Grada 2007, dostupné též na http://www.nadeje.cz/vz/zpb.pdf

11. ZGOLA J. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 - Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Příspěvek na péči.

Příloha č. 2 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. - Standardy kvality sociálních služeb.

Materiály vydávané Českou alzheimerovskou společností a Hestií, např.:

Příručka pečovatele

Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině

Na pomoc pečujícím rodinám

Podpůrné skupiny rodinných pečovatelů

Jak založit a provozovat denní centrum pro osoby s demencí

Některé z nich k dispozici mj. též na následujících webových stránkách:

www.pecujici.cz

www.alzheimer.cz

www.gerontologie.cz

www.portal.mpsv.cz

www.vúpsv.cz

www.helpnet.cz

www.zivot90.cz

www.komunitniplanovani.com

www.kpss.cz

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

120 hodin odborné praxe, z toho 40 hodin na získání informací o vybraném zařízení a na zpacování zadaného projektu k zápočtu a 80 hodin  přímé praxe ve vybraném zařízení.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Zápočet

1. Potvrzení pracoviště o absolvované praxi a hodnocení studenta na odborné praxi zaslané online na http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz nebo na papírovém formuláři - naskenované a vložené do portálu praxe

2. Zpráva o praxi v rozsahu 1500 slov odevzdaná elektronicky do http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz do 1 týdne od posledního dne praxe

 

 

Podrobné informace na http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

Sylabus odborné praxe

Cíkem praxe je, aby se student seznámil s

  • problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby
  • problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formy zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě, legislativa
  • posláním, organizací a službami zařízení, která zajišťují výše uvedeným klientům odbornou pomoc (např. agentury domácí péče, denní stacionáře pro seniory, denní stacionáře pro osoby s demencí, domovy se zvláštním režimem, hospice, domovy pro seniory, léčebny pro dlouhodobě nemocné, sociální lůžka a lůžka následné péče, ústavy sociální péče, aj.)

Odborná praxe 

  • Probíhá buď formou blokové praxe (ve zkouškovém období nebo v době letních prázdnin), nebo formou průběžné praxe v době semestru, např. odpolední aktivity ve stacionáři.
  • Studenti mají možnost si zajistit tzv. individuální praxi v místě bydliště na základě  smlouvy mezi 3.LF, studentem a příslušnou institucí. Informace o zařízení a personálním zajištění individuální praxe vkládá student do http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz. Výběr zařízení schvaluje PhDr. Marie Zvoníčková, Ústav ošetřovatelství 3.LF UK, pavilon X/414,  tel: 267102944 e-mail: marie.zvonickova@lf3.cuni.cz.
  • Praxe v 1.ročníku nemůže probíhat v zařízeních poskytujících akutní péči, to znamená na akutních odděleních nemocnice, ambulancích, psychiatrických léčebnách, lázeňských zařízeních.
  • 3. LF UK zajišťuje pro studenty praxi na oddělení sociální péče a v léčebně pro dlouhodobě nemocné Ústřední vojenské nemocnice - Fakultní vojenské nemocnice v Praze 6 Střešovicích, v  Domově Laguna  Psáry, v Centru Paraple, o.p.s., v Agentuře domácí péče LUSI,  ve Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením v Praze 3, v Domově pro zrakově postižené Palata.
  • Podrobné informace k praxi na http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK