PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etika a humanitní základy medicíny I. - CVSE1P0005
Anglický název: Medical Ethics and Humanities I.
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (25.01.2012)
Přednášky a semináře uvozují studenta do filosofického myšlení. V přednáškách budou studenti seznámeni se základními pojmy z filosofie a ostatních humanitních disciplín. V průběhu kursu jsou probírány nejzákladnější etické teorie a základní pojmy filosofického myšlení. Studenti se seznamují s proměnami chápání toho co je člověk v různých dobách a různých společenských kontextech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (25.01.2012)

Cílem přednášek a seminářů je 1. vytvořit "odrazový můstek" filosofického myšlení pro další roky studia a 2. dostatečnou etickou reflexi probíraným tématům v paralelních modulech, zvláště ve vztahu ke genetice a molekulární biologii

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (25.01.2012)

Základní studijní literatura
První ročník 2012

Anzenbacher, A., (1994) Úvod do etiky. Academia, Praha
Anzenbacher, Arno Úvod do filosofie
Buber, M., (1997) Problém člověka. Kalich, Praha,
Casell, E.,  The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. Oxford University Press 2003
Edge, R.S., Groves, J.R., (2006) Ethics of Health care. Thomson Delmar Reading, New York.
Good, B.,  Medicine, Rationality and Experience. Cambridge University Press 1993
Jung, C.G.,  Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí
Jung, C.G.,  Výbor z díla V.: Odpověď na Jóba
Kohák, E: Člověk, dobro a zlo. Ježek 2000
Kohák, E.,  Pražské přednášky: Život v pravdě a postmoderní skepse. Ježek 1999
Kohák, E.,  Svoboda, svědomí, soužití. Sociologické nakladatelství 2004
Macintyre, A., (2004) Ztráta ctnosti. Oikúmené, Praha.
Sokol, J.  Filosofická antropologie: Člověk jako osoba. Portál 2003
Sokol, J. (2010) Etika a život. Vyšehrad, Praha
Störig: Malé dějiny filosofie
Tugendhat, E., (2004) Přednášky o etice. Oikúmené, Praha.Další doporučení studijní literatura
První ročník 2012

Robert Murphy: Umlčené tělo
Michel Foucault: Dějiny sexuality, Péče o sebe
Clive S. Lewis: Svědectví o zármutku
Philippe Ariés: Dějiny smrti
Norbert Elias: O osamělosti umírajících
Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí
Charles Darwin: O původu člověka
Zdeněk Neubauer: Přímluvce postmoderny, Nový Areopág
Paul Feyerabend: Tři eseje o vědění
Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Mýtus, filosofie, věda
Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie
René Descartes: Úvahy o první filosofii
Blaise Pascal: Myšlenky
Bauman, Z.,  Úvahy o postmoderní době
Anne Fadiman: The Spirit Catches You and You Fall Dawn
Michel Foucault: Psychologie a duševní nemoc, Dějiny šílenství
Cecil G. Helman: Culture, Health and Illness
Kleinman, A.,  Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine
Loewy, E.H., (1996) Textbook of healthcare Ethics. Plenum Press, New York and London.
Sacks, O.,  Antropoložka na Marsu, Muž který si pletl manželku s kloboukem
Murphy, R.F.,  Úvod do kulturní a sociální antropologie

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (25.01.2012)

V přednáškách jsou studenti uvedeni do filosofického myšlení a do nejzákladnějších pojmů filosofie a humanitních věd. V seminářích jsou jednotlivé etické teorie dále podrobeny kritické reflexi a v rámci jednotlivých kasuistik se studenti cvičí v posunu od deskriptivní etiky (tedy stanovení různých názorů, postpjů a argumentů pro a proti) až k etice normativní (identifikace vlastních hodnot a postojů, zajištěných argumentačně).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (04.03.2014)

Milé a vážené studentky, mili a vážení studenti,

v akademickém roce 2013/2014 jsme se rozhodli vrátit zpět ke straé tradici psaných testů. Zápočet tedy obdržíte na základě písemného testu na konci semestru. Testové otázky jsou psané na principiu mnohočetného výběru, kdy je z nabízených možností správn jedna a pouze jedna odpověď, nebo je třeba doplnit do textu jedno slovo či termín.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, pište prosím na adresu marek.vacha@lf3.cuni.cz nebo telefonujte na +420 777 24 23 97 (Marek Vácha)

 

Za Ústav etiky

Marek Vácha

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (28.02.2013)

V letním semestru 1. ročníku je plánováno celkem 5 přednášek  8 seminářů. Témata přednášek jsou tato:

 

1. Úvod do filosofického myšlení. Filosofie a přírodní vědy, přírodní vědy a etika. Svoboda, svědomí. Úvod do etiky. Etika, morálka, mrav. Deskriptivní a normativní etika. Vyučuje Marek Vácha

2. Základní etické teorie - stručný přehled. Vyučuje Marek Vácha


3. Čtyři principy lékařské etiky. Princip dvojího účinku. Konflikty mezi principy. Vyučuje Marek Vácha


4. Problém osoby. Lidská bytost a lidská osoba. Empirický funkcionalismus a ontologický personalismus. Vyučuje Marek Vácha


5. Eugenika. Od eugeniky 19. století po sekvenování lidského genomu. Vyučuje Marek Vácha


 

Témata seminářů jsou tato:

1. Etické kodex a přísahy. Od Hippokratovy přísahy k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně. Vyučuje Barbora Řebíková.

2. Úvod do filosofování. Úvod do filosofie a etiky. Vyučuje Barbora Řebíková.

3. Základní etické teorie. Hédonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností. Vyučuje Barbora Řebíková.

4. Kdo je člověk?Vyučuje Barbora Řebíková. 

5. Medicína a její postavení v současné kultuře a společnosti I. Vyučuje Miloš Mauer

6.Medicína a její postavení v současné kultuře a společnosti II. Vyučuje Miloš Mauer 

7. Svědomí ve zdravotnické praxi. Vyučuje Jaromír Matějek

8. Vztah lékaře a pacienta. Práva pacientů. Vyučuje Jaromír Matějek

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (25.01.2012)

Středoškolské základy filosofie jsou vítány, nutné jsou minimálně středoškolské základy molekulární biologie a genetiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK