PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinary course on palliative and end of life care - CVOL0248
Anglický název: Interdisciplinary course on palliative and end of life care
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/54, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BF-VP-2 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
BVO-VP-2 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)
Předběžný termín 29.1.2022 - 3.2.2023 Gent - Belgie Mezinárodní intenzivní program paliativní péče a péče na konci života - IPPE je určen pro studenty oboru ošetřovatelství, fyzioterapie a všeobecného lékařství. Program koordinuje Artevelde Hogeschool Gent, Belgie a na spolupráci se kromě 3. LF UK podílí také pedagogové z partnerských institucí v Estonsku, Litvě, Portugalsku, Holandsku a USA. Cílem 7 denního kurzu je, aby studenti získali vědomosti o problematice poskytování paliativní péče a péče o pacienty s demencí v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, získali dovednosti v komunikaci s terminálně nemocnými pacienty a osobami s kognitivní poruchou a prakticky vyzkoušeli některé metody komplementární terapie. Informace o organizaci a finančním zajištění kurzu podá Jana Heřmanová v konzultačních hodinách nebo na jana.hermanova@lf3.cuni.cz
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (01.04.2021)

Cílem 7 denního kurzu je, aby studenti získali vědomosti o problematice poskytování paliativní péče v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, získali dovednosti v komunikaci s terminálně nemocnými pacienty a prakticky vyzkoušeli některé metody komplemetární terapie.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (01.04.2021)

1. O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005
2. Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
3. Kübler-Ross, E.: O smrti a umírání. Arita. Turnov 1993

4. Marková, M.: Sestra a pacient v paliativní péči. Grada Publishing. Praha 2010

Metody výuky -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (01.04.2021)

Přednášky, semináře, skupinová práce, exkurze, workshop.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)

Aktivní účast v průběhu kurzu, společná prezentace s mezinárodní skupinou studentů, písemná reflexe, zpráva o kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (01.04.2021)

1. Koncept paliativní péče

2. Komunikace v paliativní péči

3. Rozhodování o péči na konci života, specifika péče na konci života v Belgii

4. Komplementární terapie - workshopy

5. Paliativní péče v zařízeních pro seniory a osoby s poruchami kognice, denní stacionář - exkurze

6. Práce s klienty zařízení dlouhodobé péče - workshop a samostatná práce studentů

7. Interdisciplinární a interkulturní přístupy

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK