PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská etika pro praxi - CVOL0157
Anglický název: Medical Ethics for Practice
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [týdny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
MUDr. Tereza Pinkasová
Patří mezi: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Tereza Pinkasová (05.05.2018)
Kurz nabízí studentům etická témata, která přímo souvisejí s osobností medika a lékaře. Student/ka se seznámí s tématy etiky osobnosti a s přesahovými tématy etiky a psychologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Tereza Pinkasová (05.05.2018)

Cílem kurzu je nabídnout studentovi/studentce témata, díky kterým bude moci nahlédnout svůj vlastní postoj k medicíně, pacientům i k sobě samé(mu).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Tereza Pinkasová (03.06.2018)

Zápočet se uděluje za prezenci a za příspěvky studenta/studentky do online diskuze v aplikaci Výuka. Za každou prezenci je 1 bod, za každý příspěvek 1 bod. Pro zápočet je potřeba celkem 12 bodů.
V případě nesplnění podmínky zápočtu bude zadán náhradní individuální úkol, jehož náročnost bude úměrná počtu absencí.

Máte-li dotazy ke kurzu nebo chcete-li požádat o dodatečné zapsání / zrušení zápisu, kontaktujte prosím MUDr. Terezu Pinkasovou, která kurz vyučuje.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Tereza Pinkasová (05.05.2018)

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5471-0.

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, c2011. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-3976-2.

HASS, Aaron. Morální inteligence: jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás. Praha: Columbus, 1999. ISBN 80-7249-010-9.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178- 150-9.

LE FANU, James. Vzestup a pád moderní medicíny. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0879- 9.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Tereza Pinkasová (05.05.2018)

1.  Etika studia medicíny: motivace ke studiu medicíny, podvádění při studiu a při zkouškách, averze studentů jiných oborů vůči medikům a obráceně, změna empatičnosti v průběhu studia medicíny

2.  Osobnost lékaře: zralost, morální odpovědnost, ethos lékaře

3.  Lékař a společnost: vývoj lékařské profese a etika, vztah lékaře a pacienta ve 21. století, zklamaní lékaři, nároční pacienti

4.  Etika vztahu lékaře a pacienta: zdravotník bez zájmu o pacienty, zdravotník s přehnaným zájmem o pacienty, pochopení opravdu pro každého pacienta?, potřeba úspěchu lékaře, potřeba finančního zisku vs. etika vztahu s pacientem

5.  Moc v pomáhajících profesích a etika: mocenské postavení lékaře, očekávání zázraků od lékaře

6.  Dehumanizace v medicíně: pacient jako mechanický systém

7.  Co není v etických kodexech – hranice pomáhajících profesí

8.  Morální inteligence aneb jak kultivovat dobro v nás

9.  Zodpovědnost a etika: když onemocní někdo z rodiny medika, historky z nemocnice vs. slib mlčenlivosti, blogy mediků

10.  Dárky, úplatky, motivační stipendia nemocnic, platy začínajících lékařů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK