PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hygienicko-ekologická exkurze do Českého Krasu - CVOL0112
Anglický název: Hygienic and ecological excursion to the Český kras
Zajišťuje: Ústav hygieny (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/9 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (42)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Patří mezi: AVSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
AVSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BVSK-VP-1 (ZÁPIS)
BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVSK-VP-3 (ZÁPIS)
BVS-VP-1 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-3 (ZÁPIS)
BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZK-VP-2 (ZÁPIS)
BVZK-VP-3 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-2 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-1 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-2 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (02.04.2015)
Den konání dle společné dohody Exkurze do CHKO Český kras
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (02.04.2015)

absolvování exkurze

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (02.04.2015)

Exkurze se sestává z několika zastávek s ekologicko-hygienickou náplní, na některých místech i výklad vztahující se k historii :

•1. zastávka: Lom „Na Chlumu“:

Vývoj kulturní krajiny v české kotlině, současný stav, ochrana přírody v ČR a ve světě, vliv prostředí na společenstva organismů, vztah některých organismů ke zdraví populace (na příkladu vztekliny), ovlivňování krajiny a společenstev člověkem - lom, monokultury, halofilní, petrolejotolerantní společenstva, paleontologická lokalita (Petrbokovy sluje), sekundární sukcese, skalní step aj.

• 2. zastávka: Pláně:

Ekologická sukcese, klimax, šipáková doubrava, zdravotnicky významné rostliny (alergenní, využívané v lékařství). Klíšťata - praktický odchyt a pozorování, vývojová stádia, zdravotnický význam, prevence, přenášené choroby a jejich diagnostika a léčba, další zdravotnicky významní živočichové.

•3. zastávka: Svatý Ján pod Skalou:

Pěnovce, změna prostředí v době poledové, ekotoxikologie, bioindikátory - odchyt a ukázka vodních bezobratlých, antropogenní vlivy na prostředí a jejich zpětné působení na člověka, turistická devastace krajiny. Případná prohlídka kostela s historicky významnou jeskyní sv. Ivana (významné poutní místo).

•4. zastávka: Tetín:

Modelace údolí řekou, znečištění vodních toků - zdroje a typy znečištění, čištění odpadních vod a jeho účinnost, důsledky znečištěné vody na zdraví člověka. Skládka komunálních odpadů a bývalá skládka radioaktivního odpadu (lom Alkazar) - nebezpečí pro prostředí, další možnosti nakládání s odpady vs. realita a legislativa. Začlenění technických prvků (elektrovod, plynovod) do krajiny. Vliv geomorfologie na rozptyl znečištěného ovzduší na ukázce Berouna. Prohlídka hradiště Tetín + výklad historických událostí. Zdravotnicky významní živočichové (rorýsi, holubi,…).

•5. zastávka: Koněprusy:

Velkolom Čertovy schody, lomy a cementárny - vliv na životní prostředí a na krajinu, možnosti rekultivace vytěžených prostor. Koněpruské jeskyně - návštěva (v případě zájmu), archeologické nálezy. Naučná stezka Zlatý kůň - ochrana přírody, chránění živočichové a rostliny, hledání zkamenělin (pozůstatky devonské fauny).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK