PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru II. - CVO009P1
Anglický název: Clinical practice II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/200, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Tereza Bakusová
Mgr. Martina Lišková, DiS.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Odborná praxe ve 2. semestru probíhá na odděleních chirurgického typu - chirurgická oddělení, oddělení jednodenní chirurgie, ambulance, odběrová centra. Navazuje tématicky na Ošetřovatelské postupy ve 2. semestru. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu, pracují pod vedením mentorky a pod pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem je:

  • získání a upevnění praktických dovedností, se kterými se studenti seznámili v předmětu Ošetřovatelské postupy II.
  • upevnění praktických dovedností ze ZS  1. ročníku studia
  • splnění individálních vzdělávacích cílů formulovaných studentem
Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

100 % splnění praxe v rozsahu 160 hodin

písemné zprávy po každém bloku směn ( po první směně posílá student do 24 hodin, dále posílá zprávy po sobě jdoucích směnách-po poslední směně posílá student záverečnou zprávu, 

povinná účast na reflexi praxe

pozitivní hodnocení mentorkou v logbooku - tzn. - v žádném z kriterií neobrdžel student hodnocení - dostatečně. 

 

 

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Literatura

Vytejčková, . a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3421-7

Workman, B. A., Bennett, L.A. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada . 2006

 

Další literatura dle zaměření pracoviště 

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Metody výuky

odborná praxe

samostudium

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Sylabus

 Procvičování dovedností získaných v 1. v ZS ročníku v následujících oblastech: 

 Péče o ruce - mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou.  Bandáže dolních končetin. Obvazová technika.  Měření a hodnocení fyziologických funkcí. Měření a kontrola glykemie.

 

 

 

Nácvik dovedností v oblastech:

 

Předoperační příprava a pooperační péče. Příprava a aplikace infúze. Péče o rány akutní i chronické. Péče o pacienta s drénem. Odběry biologického materiálu. Odběry žilní krve. Bezpečné podání léků. Podávání léků per os a ostatními mimoinjekčními cestami. Příprava inj.léků–natahování z lahvičky a ampule. Příprava injekčních léků, výpočet dávky léku.  Aplikace léků s.c. -antikoagulancia,ostatní klasickou stříkačkou a jehlou.

 

 

 

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Vstupní požadavky

Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti, tzn. úspěšné splnění předmětů, Ošetřovatelské postupy I.

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

100 % splnění praxe v rozsahu 160 hodin

písemné zprávy po každém bloku směn ( po první směně posílá student do 24 hodin, dále posílá zprávy po sobě jdoucích směnách-po poslední směně posílá student záverečnou zprávu, 

povinná účast na reflexi praxe

pozitivní hodnocení mentorkou v logbooku - tzn. - v žádném z kriterií neobrdžel student hodnocení - dostatečně. 

 

 

Poslední úprava: Lišková Martina, Mgr., DiS. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK