PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III. - CVO007P3
Anglický název: NURSING CARE IN SURGICAL FIELDS III.
Zajišťuje: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Petr Sládeček
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Monika Rusová (29.09.2021)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, patřící do komplexu klinického ošetřovatelství. Poskytuje studentům informace o obecných a speciálních přístupech v lékařské a ošetřovatelské péči oborů chirurgie, ortopedie, urologie, kardiochirurgie, neurochirurgie a popáleninové medicíny. Studenti si osvojí vědomosti týkající se základních činností a poznatků na jednotlivých úsecích práce daného zdravotnického týmu a také představu o chirurgickém řešení a zvláštnostech následné ošetřovatelské péče jednotlivých systémových onemocnění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Monika Rusová (29.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ošetřovatelské péče na všech úsecích práce zdravotnického týmu specializovaných oborů chirurgie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, kardiochirurgie a popáleninové medicíny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (26.10.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je:

- 80% účast na praktikách

- skupinová prezentace kazuistiky dle předem zadaných parametrů - povinná účast každého studenta na workshopu dne 20.10., 13.12. a 20.12. 2023.

-úspěšně složená ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Monika Rusová (29.09.2021)

•Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2.doplněné a přepracované vydání. Praha:Grada Publishing.2019. s.272. ISBN: 978-80-271-2862-4.

•Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada Publishing. 2010. s.304. ISBN: 978-80-247-3130-8.

 •Libová,L., Balková, H.,Jankechová,M. Ošetřovatelský proces v chirurgii. 1.vydání. Praha: Grada Publishing. 2019.s.168.ISBN 978-80-271- 1404-7. 

•Ferko,A., Šubrt,Z.,Dědek,T. Chirurgie v kostce.2.doplněné a přepracované vydání.Praha:Grada Publishing.2015.s.512.ISBN 978-80-247-1005-1 

•Zeman,M., Krška, Z. a kol. Chirurgická propedeutika. 3. vydání.Praha: Grada Publishing. 2011. s.512 ISBN 978-80-247-3770-6.

 •Valenta, J. a kol. Základy chirurgie. 2. vydání.Praha: Galen. 2007.ISBN 978-80-7262-403-4.

 •Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzívní péči. 2.doplněné a přepracované vydání.Praha: Grada Publishing. 2020. s.388. ISBN: 978-80-271-1551-8.

* Sochorová, N. Vidlář, A. Základy obecné urologie nejen pro sestry. Olomouc: Solen.2016. s.108. ISBN: 978-80-7471-142-8.

* Dungl, P. a kol., Ortopedie. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha:Grada Publishing.2014. s.1192. ISBN: 978-80-247-4357-8.

* Kaláb, M. a kol., Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii. Národní centrum ošetřovatelství. 2013.s.243.ISBN: 978-80-7013-557-0.

* Náhlovský, J. a kol., Neurochirurgie. Praha: Galén.2006.s.606.ISBN: 80-7262-319-2.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Monika Rusová (29.09.2021)
Přednáška, praktikum, e-learning.  
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)

Orientace a znalost základní terminologie, diagnostiky, princip předoperační péče, operační léčby a specifika pooperační a následné ošetřovatelské péče jednotlivých chirurgických oborů. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (26.09.2023)
Student získá vědomosti o chirurgickém řešení a návazné specifické ošetřovatelské péči daných oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (26.10.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je:

- 80% účast na praktikách

- skupinová prezentace kazuistiky dle předem zadaných parametrů - povinná účast každého studenta na workshopu dne 20.10., 13.12. a 20.12. 2023.

-úspěšně složená ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK