PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lékařská informatika - CVO006P1
Anglický název: Informatics in medicine
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK (12-ULBI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/7, --- [HS]
letní s.:6/6, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/biofyzika/
Garant: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jana Vránová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (18.02.2020)
Předmět Lékařská informatika seznamuje studenty se základními i pokročilými funkcemi produktu Microsoft Office, především textového editoru MS WORD, tabulkového procesoru MS EXCEL a programu pro tvorbu prezentací MS POWERPOINT. Učí studenty aktivně vyhledávat a třídit vědecké informace na internetu pomocí různých internetových prohlížečů. Seznamuje studenty se základními částmi vědeckých publikací, s jejich tvorbou a s nástroji pro jejich hodnocení.Student je schopen požít správnou analytickou metodu při statistickém zpracování získaných (naměřených anebo pozorovaných) dat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (18.02.2020)

Cílem předmětu je naučit studenty aktivně využívat textový editor WORD, tabulkový procesor EXCEL, program pro tvorbu prezentací POWERPOINT a vyhledávat resp. třídit vědecké informace na Internetu.

Cílem předmětu je také seznámit studenty se všemi základními statistickými metodami, které jsou dnes nejčastěji používány při statistickém vyhodnocení klinických studií, dotazníkových šetření a jiných vědeckých projektů a které jsou nezbytné při psaní vědeckých článků, vědeckých (konkrétně bakalářských) prací, apod. Cílem je také naučit studenty orientovat se v prostředí profesionálních statistických programů. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (19.05.2023)

V letním semestru je požadovaná přítomnost na praktických cvičeních 80 %, jak stanoví studijní řád.

Zápočtový vědomostní test z Lékařské statistiky - test s volnou tvorbou odpovědí - test má 20 otázek (20 bodů):

Hodnocení:

20, 19 a 18 bodů = 1

17, 16 a 15 bodů = 2

14, 13 a 12 bodů = 3

méně než 12 budů = 4

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (18.02.2020)

Műnz, J.: Informační technologie ve zdravotnictví, ČVUT Praha, 2011

Špunda M.: Zdravotnická informatika, Karolinum, Praha, 2007

Zvárová J. a kol.: Biomedicínská informatika I., Univerzita Karlova, Praha, 2011

Zvárová J. a kol.: Biomedicínská informatika III., Univerzita Karlova, Praha, 2009

Zvárová J. a kol.: Biomedicínská informatika IV., Univerzita Karlova, Praha, 2010 

Dolanský H.: Zdravotnická dokumentace v praxi praktického lékaře, RAABE, Praha 2018

Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika. Karolinum, Praha 1998

Kasal P., Svačina Š.: Internet a medicína, Grada, 2001

M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha, 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (18.02.2020)

Přednášky, semináře, cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (18.02.2020)

Přednášky:

  1. Statistické postupy v medicíně
  2. Deskriptivní statistika I. a II.
  3. Testování hypotéz – 2 skupiny
  4. Analýza rozptylu při jednoduchém třídění
  5. Kontingenční tabulky
  6. Korelace a jednoduchá regrese
  7. ROC analýza a analýza nákladů a přínosů

Cvičení:

Textový editor MS WORD, vytváření a sdílení dokumentů, formátování textu, vytváření profesionálně vyhlížejících dokumentů z předdefinovaných částí a stylů, vkládaní obrázků a tabulek a práce s nimi.

Tabulkový procesor MS EXCEL, formátování buněk, základní matematické a statistické funkce, vytváření grafů ? definování typu grafu, zdrojových dat grafu, formátování grafu. Vytváření profesionálních sestav. Analýza dat.
Program pro tvorbu prezentací MS POWERPOINT, práce se snímky ? šablony návrhů a rozložení snímků, časování snímků; textové pole, graf, tabulky, kliparty a rastrové obrázky, vlastní obrázky a animace, zvuk, video, zvláštní efekty, použití automatických tvarů.
INTERNET A VĚDECKÉ INFORMACE, historie a současnost Internetu, primární a sekundární zdroje informací v tištěné podobě a na internetu (obecné vyhledávače, virtuální databáze lékařských informací, Medline, PubMed, ?), hodnocení kvality vědeckých časopisů a publikací (Impact Factor, citační index, ?)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (19.05.2023)

V letním semestru je požadovaná přítomnost na praktických cvičeních 80 %, jak stanoví studijní řád.

Zápočtový vědomostní test z Lékařské statistiky - test s volnou tvorbou odpovědí - test má 20 otázek (20 bodů):

Hodnocení:

20, 19 a 18 bodů = 1

17, 16 a 15 bodů = 2

14, 13 a 12 bodů = 3

méně než 12 budů = 4

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK