Odborná praxe v semestru V. - CVO003P3
Anglický název: Clinical practice V.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/200, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petra Sedlářová
Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)
Odborná praxe v semestru probíhá na odděleních chirurgického a interního typu. Cílem praxe je prohloubení a upevnění znalostí a dovedností v ošetřování nemocných. Student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Pracuje pod vedením sestry mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student realizuje komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Zdokonaluje a prohlubuje své znalosti a dovednosti v oš. nemocných.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet:

  • 200 hodin praxe 
  • Vytyčený osobní cíl před začátkem praxe (odevzdaný způsobem uvedeným na Úvodu do praxe)
  • Jednodenní zprávy z praxe – viz struktura zprávy v Moodle  - odevzdané včas mentorce a vyučujícímu zodpovědnému za výuku v nemocnici mailem
  • Místo poslední zprávy z praxe student zašle zprávu zaměřenou na shrnutí praxe. Student píše volně. Provede sebereflexi – splnění, nesplnění vytyčených osobních cílů.  Zhodnotí, co mu praxe dala, co se mu líbilo i co by třeba změnil.

Zkouška:

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Vytejčková, R., Sedlářová,P, Wirthová,V. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, 1. vydání, Praha, Grada Publishing,a.s., 2015, ISBN,978-80-247-3421-7

Vytejčková,R., Sedlářová, P., Wirthová,V., Otradovcová,I., Pavlíková,P. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková,R., Sedlářová,P., Wirthová,V., Holubová,J. : Ošetřovatelské postupyv péči o nemocné I, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Praxe a individuální studium, podpora v Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

- student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných v součinnosti a pod vedením své sestry mentorky,

- procvičuje a zdokonaluje své dovednosti,

- rozšiřuje své vědomosti a propojuje poznatky z klinických oborů s praxí,

- pracuje s dokumentací,

- je součástí ošetřovatelského týmu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student má splněny požadavky návaznosti předmětů ( úspěšně splnil Odbornou praxi v semestru III a IV a má splněnu Prázdninovou praxi II ).

Student se  před začátkem praxe představí na oddělení a své sestře mentorce.

Student si před začátkem praxe  zjistí služby své  sestry mentorky a zašle je  v požadované tabulce e mailem vyučující 3. LF UK, která má na starosti danou nemocnici.

Student přichází do služeb včas a dodržuje pracovní dobu.

Student přichází upraven dle požadavků oddělení a 3. LF UK.

Student bez identifikačního průkazu 3. LF UK nesmí vstoupit na oddělení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet:

  • 200 hodin praxe 
  • Vytyčený osobní cíl před začátkem praxe (odevzdaný způsobem uvedeným na Úvodu do praxe)
  • Jednodenní zprávy z praxe – viz struktura zprávy v Moodle  - odevzdané včas mentorce a vyučujícímu zodpovědnému za výuku v nemocnici mailem
  • Místo poslední zprávy z praxe student zašle zprávu zaměřenou na shrnutí praxe. Student píše volně. Provede sebereflexi – splnění, nesplnění vytyčených osobních cílů.  Zhodnotí, co mu praxe dala, co se mu líbilo i co by třeba změnil.

Zkouška:

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.