PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru V. - CVO003P3
Anglický název: Clinical practice V.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/200, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)
Odborná praxe v semestru probíhá na odděleních chirurgického a interního typu. Cílem praxe je prohloubení a upevnění znalostí a dovedností v ošetřování nemocných. Student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Pracuje pod vedením sestry mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Student realizuje komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Zdokonaluje a prohlubuje své znalosti a dovednosti v oš. nemocných.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Student plní 160 hodin praxe a 40 hodin věnuje teoretické přípravě.

Student musí splnit min 120 hodin praxe, aby mohl přistoupit ke zkoušce a musí mít  pozitivní hodnocení sestrou mentorkou.

Z každé služby zasílá na e mail své mentorce a v kopii své vyučující z 3. LF UK zprávu z praxe ( rozsah 1 A4  )  nejpozději do 24 hodin.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Vytejčková, R., Sedlářová,P, Wirthová,V. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, 1. vydání, Praha, Grada Publishing,a.s., 2015, ISBN,978-80-247-3421-7

Vytejčková,R., Sedlářová, P., Wirthová,V., Otradovcová,I., Pavlíková,P. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková,R., Sedlářová,P., Wirthová,V., Holubová,J. : Ošetřovatelské postupyv péči o nemocné I, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

Studijní opory 3. LF UK

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

praxe a individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Student plní 160 hodin praxe a 40 hodin věnuje teoretické přípravě.

Student musí splnit min 120 hodin praxe, aby mohl přistoupit ke zkoušce a musí mít  pozitivní hodnocení sestrou mentorkou.

Z každé služby zasílá na e mail své mentorce a v kopii své vyučující z 3. LF UK zprávu z praxe ( rozsah 1 A4  )  nejpozději do 24 hodin.

 

Zkouška - má část praktickou a teoretickou,

            -  probíhá na oddělení, kde student praktikoval,

            -  začátek zkoušky se řídí harmonogramem oddělení (v 6:00 popř. 6:30 hodin),

            -  zkouška probíhá v dopoledních hodinách, kdy student pečuje o vybranou skupinu nemocných,

            -  student provádí komplexní oš. péči, realizuje oš. proces

            - v teoretické části zkoušky referuje student o vybraném pacientovi a odpovídá na doplňující otázky z klinických a teoretických oborů související

              s péčí o vybraného pacienta

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

- student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných v součinnosti a pod vedením své sestry mentorky,

- procvičuje a zdokonaluje své dovednosti,

- rozšiřuje své vědomosti a propojuje poznatky z klinických oborů s praxí,

- pracuje s dokumentací,

- podílí se na týmové práci oddělení

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Student má splněny požadavky návaznosti předmětů ( úspěšně splnil Odbornou praxi v semestru III a IV a má splněnu Prázdninovou praxi II ).

Student se  před začátkem praxe představí na oddělení a své sestře mentorce.

Student si před začátkem praxe  zjistí služby své  sestry mentorky a zašle je  v požadované tabulce e mailem vyučující 3. LF UK, která má na starosti danou nemocnici.

Student přichází do služeb včas a dodržuje pracovní dobu.

Student přichází upraven dle požadavků oddělení a 3. LF UK.

Student bez identifikačního průkazu 3. LF UK nesmí vstoupit na oddělení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Student plní 160 hodin praxe a 40 hodin věnuje teoretické přípravě.

Student musí splnit min 120 hodin praxe, aby mohl přistoupit ke zkoušce a musí mít  pozitivní hodnocení sestrou mentorkou.

Z každé služby zasílá na e mail své mentorce a v kopii své vyučující z 3. LF UK zprávu z praxe ( rozsah 1 A4  )  nejpozději do 24 hodin.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK