PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lékařská etika - CRHBET1
Anglický název: Medical Ethics
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/etika/index.htm
Garant: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie v 1. ročníku. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)

Cílem předmětu je zvýšit vnímavost studentů k etickým stránkám rozhodování v medicíně, zorientovat se v etických problémech a naučit se základům jejich řešení. Předmět by měl také pomoci studentům formulovat a obhájit vlastní etická východiska.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)

Literatura k předmětu je uvedena v příslušných prezentacích, umístěných na portálu Výuka.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)

přednášky, která jsou doprovázeny kazuistikami, vždy s větší časovou rezervou na hlubší diskuzi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)

Předmět je zakončen písemným testem. Testové otázky mohou být trojího typu: 

1. Princip mnohočetného výběru. Je třeba zakroužkovat správnou odpověď.

2. Z navržených možností spojit logické dvojice či trojic. Např. jméno filosofa a s názvem filosofického směru.

3. Doplnit do textu jedno či dvě slova.

 

Studenti mohou absolvovat test pouze poté, co splní předběžné podmínky, které jsou dvě:  prezentace na cca 10min vybraného etického problému. Tyto prezentace budou probíhat na posledním semináři a mohou být v menších skupinách, ty budou určeny na prvním setkání podle počtu studentů. Další podmínkou je docházka 70%, tj. min. 11 z 15ti (semináře plus praktika)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Miloš Mauer (14.08.2017)

1. Úvodní myšlenky. Etika, morálka, mrav, svoboda. Postup při řešení bioetického problému. Deskriptivní a normativní etika.

2. Medicína a její postavení v současné kultuře a společnosti I

3. Medicína a její postavení v současné kultuře a společnosti II

4. Základní etické teorie

5. Etické kodexy

6. Problematika kluzkého svahu (dobro a zlo v člověku I)

7. Luciferův efekt (dobro a zlo v člověku II)

8. Autonomie a zodpovědnost. Etické aspekty psychosomatického přístupu

9. Problém osoby. Kdy začíná a kdy končí život?

10. Počátek života a související etické problémy

11. Princip autonomie, paternalismus a partnerství v medicíně

12. Autonomie v kontextu utrpení, nemoci a hledání smyslu

13. Informovaný souhlas

14. Eutanázie.  Dějiny eutanázie. Argumenty pro  a proti.

15. prezentace studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK