Tělesná výchova 1 - CPHSP1
Anglický název: Physical Training 1
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/15 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Patří mezi: BVZK-VP-1 (ZÁPIS)
BVZ1-VP-1 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)
Tělesná výchova ve své praktické části pomáhá rozvíjet obecné pohybové schopnosti, zdokonalovat speciální pohybové dovednosti, ale i udržovat fyzickou zdatnost posluchačů lékařských fakult. V teoretických vstupech studenti získávají informace v jimi zvoleném sportovním odvětví. Volitelnost tělesné výchovy na lékařských fakultách spočívá ve výběru jednotlivých sportů, které navzájem utvářejí skupiny podle svých základních charakteristik. Dělíme je do pěti skupin: 1. individuální míčové sporty - tenis, stolní tenis, squash, golf 2. kolektivní míčové sporty - volejbal, basketbal, fotbal, florbal 3. fitness formy - posilování, aerobik, pilates, TRX, zdravotní TV 4. vodní formy - plavání, aquaerobik 5. úpolové sporty - box,kick box Toto rozdělení jsme použili i jako základní pro strukturu předmětu Pohybové aktivity v primární prevenci. Výuku tělesné výchovy zajišťuje ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ústavu: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

Získat základní představu o funkci tělesné výchovy a sportu na lékařských fakultách.
1. Umožnit praktickou zkušenost ve zvoleném sportu a poskytnout teoretické informace použitelné v budoucím povolání.
2. Zařadit TV (sport i pohybové aktivity) do denního režimu studenta.
3. Kompenzovat sedavý způsob života a zabránít poklesu fyzické zdatnosti.
4. Získat pohybové dovednosti využitelné nejen ve zvoleném sportu, ale i v soukromém životě.
5. Utvářet sociální vztahy,soudržnost skupiny a poskytnout individuální emoční prožitky.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

3. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 130. ISBN 80-247-0462-5.

4. VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.

5. VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, 2000.

6. BUCHTEL,J.,A KOL., Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, 2005.

7. SÜSS. V., Softball a baseball Praha : Grada, 2003

8. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry (sporty známé neznámé). Praha : Grada Publishing. 2004, 159 s. ISBN 80-247-0875-2.

9. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha : Olympia 1990, 246 s.

10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice : Kopp, 2002.

11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. Ústí nad Labem : Alpy 1995.

12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, ledu a sněhu. Překl. Kumpar, V. Praha : Freytag & Berndt, 1997, 271 s.

13. BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J., PAVLŮ,D. (EDS.). Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních
konferencí na FTVS UK v r. 1996 a 1997. Praha : FTVS UK, 1998. 161 s.

14. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.

15. NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchovaprožitkem a výzvou. Portál : Praha 1999, 315 s.

16. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.

17. HOŠKOVÁ B. ABC Kompenzace pohybem. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 63 s. ISBN 80-7033-787-7

18. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové nerovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha:Grada,
1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

19. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 196 s. ISBN 80-247-0948-1

20. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1

21. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

22. SÜSS, V., MATOŠKOVÁ, P. Squash. Praha : Grada, 2003. 101 s. (80% podíl). ISBN 80-247-0477-3

23. SÜSS, V.Softball a baseball. Praha : Grada, 2003, 113 s. ISBN 80-247-0658-X

24. DUŠEK, I. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 96. ČTS. Pravidla tenisu. Praha: ČTS, 2004.

25. ROUBAL, B. et al, Základy florbalu. Praha: AŠSK 1996

26. STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999.

27. MAŠKA, O., ŠAFAŘÍK, V. Nácvik a trénink v tenisové praxi. Litvínov: Dialog, 1998.

28. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha : 1999, Grada, 120 s.

29. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování. Carving. Praha : UK FTVS, 2002, 158 s. ISBN 80-86317-24-2

DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - klasická technika. Praha : UK FTVS Praha.
DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - bruslení. Praha : UK FTVS Praha.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

Praktická cvičení a teoretické semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (22.11.2018)

Aktivní účast ve výuce v rozsahu minimálně 12 prezencí (ZS + LS). Možnost nahrazování v měsících lednu, únoru, červnu  dle rozvrhů zveřejněných na webových stránkách ÚTV.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Gajdošík (18.10.2018)

Výuka tělesné výchovy na lékařských fakultách je specifická svými teoretickými vstupy. Dále na rozdíl od ostatních ústavů a kateder tělesné výchovy
zařazuje větší množství fitness forem i druhů zdravotní tělesné výchovy.
V každém z níže uvedených sportů studenti působí jeden rok (v menším počtu případů pouze jeden semestr) a to jim umožňuje získání základních
dovedností, ale i dostatek teoretických informací.
V rámci tělesné výchovy probíhá i výuka neplavců a můžeme konstatovat, že na lékařských fakultách nejsou neplavci.
Sylabus jednotlivých sportů je k dispozici na Ústavu tělesné výchovy.

Po zapsánído předmětu v SIS si student vybírá konkrétní hodinu a sport na který bude docházet. Teto výběr provede v elektronickém přihlašovacím systémuna adrese: https://stary.lf2.cuni.cz/secure/tv
Pro přihlášení do systému použijte stejné heslo jako pro svstup do SIS.

Přihlašování do konkrétních hodin TV na letní semestr bude probíhat během zkouškového období v zimním semestru. Přesný termín bude upřesněn.

Informace o TV najdete na adrese: https://www.lf2.cuni.cz/ustav-telesne-vychovy-2-lf-uk