Pohybové aktivity v primární prevenci - CPHKPA1
Anglický název: Physical Activities in Primary Prevention
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/10 Z [hodiny/semestr]
letní s.:5/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Klein
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)
Předmět je rozdělen do čtyř tématických oblastí: - fitness, - plavecké sporty, - individuální sporty, - koletivní míčové hry. Vývojové členění: - u dětí stimulace harmonie pohybového systému včetně kompenzace jednostranného zatěžování ve škole, - u dospělých přihlížíme k charakteru zaměstnání a míře fyzické zdatnosti, - v průběhu stárnutí pak vyhledáním optimálních pohybových vzorců udržovat odpovídající fyzickou a mentální aktivitu. Vztahy hledáme v možném rozvoji pohybových schopností a ve zdokonalování speciálních pohybových dovedností. V teorii se snažíme o posouzení vhodnosti jednotlivých pohybových aktivit. Ukazujeme kompenzační cvičení odstraňující dílčí negativní působení. Vymezujeme kontraindikace z hlediska věkových zvláštností, zdravotního oslabení a poúrazových stavů či akutních onemocnění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Začlenit pohybové aktivity uplatňované v primární prevenci různých onemocnění do teorie a praxe tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult.
1. Poskytnout studentům maximum nezbytných informací potřebných v klinické praxi.
2. Získat pohybové dovednosti využitelné nejen ve svém budoucím povolání, ale i v soukromém životě.
3. Zařadit pohybové aktivity do denního režimu studenta.
4. Kompenzovat sedavý zplsob života a zabránit poklesu fyzické zdatnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Zápočet.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

3. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 130. ISBN 80-247-0462-5.

4. VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.

5. VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, 2000.

6. BUCHTEL,J.,A KOL., Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, 2005.

7. SÜSS. V., Softball a baseball Praha : Grada, 2003

8. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry (sporty známé neznámé). Praha : Grada Publishing. 2004, 159 s. ISBN 80-247-0875-2.

9. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha : Olympia 1990, 246 s.

10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice : Kopp, 2002.

11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. Ústí nad Labem : Alpy 1995.

12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, ledu a sněhu. Překl. Kumpar, V. Praha : Freytag & Berndt, 1997, 271 s.

13. BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J., PAVLŮ,D. (EDS.). Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních
konferencí na FTVS UK v r. 1996 a 1997. Praha : FTVS UK, 1998. 161 s.

14. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.

15. NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchovaprožitkem a výzvou. Portál : Praha 1999, 315 s.

16. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.

17. HOŠKOVÁ B. ABC Kompenzace pohybem. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 63 s. ISBN 80-7033-787-7

18. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové nerovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha:Grada,
1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

19. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 196 s. ISBN 80-247-0948-1

20. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1

21. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

22. SÜSS, V., MATOŠKOVÁ, P. Squash. Praha : Grada, 2003. 101 s. (80% podíl). ISBN 80-247-0477-3

23. SÜSS, V.Softball a baseball. Praha : Grada, 2003, 113 s. ISBN 80-247-0658-X

24. DUŠEK, I. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 96. ČTS. Pravidla tenisu. Praha: ČTS, 2004.

25. ROUBAL, B. et al, Základy florbalu. Praha: AŠSK 1996

26. STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999.

27. MAŠKA, O., ŠAFAŘÍK, V. Nácvik a trénink v tenisové praxi. Litvínov: Dialog, 1998.

28. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha : 1999, Grada, 120 s.

29. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování. Carving. Praha : UK FTVS, 2002, 158 s. ISBN 80-86317-24-2

DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - klasická technika. Praha : UK FTVS Praha.
DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - bruslení. Praha : UK FTVS Praha.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (16.01.2019)
    PAPP VZ 2018-2019 LETNÍ SEMESTR - KOMBI    
datum den čas vyučující seminář prostor
8.3. 13:30 - 15:00 Kašparová Sportovní hry 331
8.3. 15:15 - 16:45 Kašparová Individuální sporty 331
       
           
           
           
       
           
           
           

Přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

100% docházka.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Vybrané oblasti sportů:
1. Fitness
- aerobik
- body styling
- P class
- body form
- posilování
- spining
- kondiční trénink
- strečink
2. Plavecké formy
- plavání
- výuka neplavců
- záchrana tonoucího
3. Individuální sporty
- tenis
- stolní tenis
- squash
- golf
4. Kolektivní míčové hry
- volejbal
- basketbal
- fotbal
- florbal
  Z každé oblasti je teoretická přednáška (seminář) spojená s diskuzí. V poslední hodině je začleněn hodnotící seminář s uplatněním zpětné vazby a evaluace od studentů.

Hodnocení pohybových aktivit:
- vývoj motorických schopností
- sporty a cvičení
- vhodné (možné použít i ke kompenzaci a regeneraci)
- běžné (nutná kompenzace)
- kontraindikované
- energetický výdej
- fyziologické hodnoty
- pásma zatížení
- monitorování (sporttestry)
- společenská hlediska
- obliba (momentální tendence)
- uskutečnitelnost (počet nutných hráčů)
- ekonomická dostupnost
- psychologická hlediska
- individuální (emoční prožitky)
- vztahy v kolektivu (koheze)
- zranění
- předcházení úrazům
- rehabilitační cvičení
- překlanující sporty (indikované po zranění)
- kontraindikace x indikace