PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy pedagogiky a edukace - CNT023P2
Anglický název: Basics of pedagogy and education
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/28, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)
Cílem předmětu je poskytnout studentovi vědomosti v oblasti výchovy a vzdělávání jedince i skupiny obyvatelstva ve zdraví i nemoci a vést ho k všestrannému nazírání na jevy ve vztahu k pedagogice, výživě, medicíně a psychologii. Následně takto získané vědomosti a dovednosti prakticky zúročit ve své klinické praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

Cílem předmětu je seznáit studenty se základy pedagogiky, které zúročí při práci s pacienty v rámci edukace. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

80 % účast na praktikách

aktivní účast na praktikách

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (30.09.2022)

·          JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 77 stran. ISBN 9788024721712.

           VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 2011, 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9

·          ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. Druhé, prepracované a dopl. Martin: Osveta, 2005. 117 stran. ISBN 808063193X.

·         PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 9788073674168.

·          BENEŠ, Milan. Andragogika. 2.  akt. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 176 s. ISBN 978 - 80 - 247 -4824 - 5

·          PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 6. přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2017. 488 s. ISBN  978 - 80 - 262 - 1228 - 7

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

přednášky, praktika

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (13.09.2022)

 

Pedagogika jako věda.

Pedagogické principy. Učení, vzdělávání, vyučování.

Edukační metody.

Problematika hodnocení, sebehodnocení.

Edukační proces.

Pojetí a zásady pedagogické komunikace a jejich uplatnění v edukačním procesu.

Uplatnění výukových metod tradičních i aktivizujících v edukačním procesu.

Zvláštnosti edukace jednotlivých věkových kategorií, překonávání barier při edukaci v praxi nutričního terapeuta. Osobnost edukátora.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (12.09.2022)

80 % účast na praktikách

aktivní účast na praktikách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK