PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika v ošetřovatelství - CNSPG3
Anglický název: Pedagogy in Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu humanitního. Poskytuje základní informace o významu výchovy a vzdělání, objasňuje proces výchovy a vzdělávání, výchovné zásady, metody... , seznamuje s problematikou sociálně patologických vlivů, úlohou a způsoby práce sestry v roli pedagoga,edukátora.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

Seznámit se základními otázkami pedagogiky, problematikou současného školství, propojit poznatky z pedagogiky s poznatky z ošetřovatelství. Student umí užívat znalostí z pedagogiky v edukačním působení na nemocné a při vedení studentů na odborné praxi.

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)


VALIŠOVÁ ,A. KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. 2. vydání, Praha. Grada Publishing, a.s.2011. 404s. ISBN 978-80-247-3357-9

JUŘENÍKOVÁ,P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s.2010. 80s. ISBN 978-80-247-2171-2

SVĚRÁKOVÁ,M.  Edukační činnost sestry, Praha : Galén, 2012, 63s. ISBN 978-80-7262845-2

ČÁBALOVÁ,D. Pedagogika, 1.vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2011,272s.  ISBN 978-80-247-2993-0

KUBEROVÁ,H. Didaktika ošetřovatelství,1. vydání, Praha: Portál, 2010, 248s. ISBN 978-80-7367-684-1

SKALKOVÁ,J. Obecná didaktika, 2. rozšířené a aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, ISBN 978-80-247-1821-7

PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy, 1. vydání , Praha: Karolinum, 2007, ISBN 978 - 80 - 2446-1265-2

PRŮCHA J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, s.r.o. 2002. 488s. ISBN 70 - 7178 - 631- 4 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

přednášky, semináře, praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

 

Praktikum 8.4.2019 od 9:45  - 11:15 /Jelínkova posluchárna - učebna 327 na hl. budově/

               8.4. 2019 od 11:30 - 13:00 / Jelínkova posluchárna - učebna 327 na hl. budově/

Praktikum 26.4. 2019  od 8:00 - 9:30 /učebna 423 na hl. budově/

                26.4. 2019 od 9:45 - 11:15 / učebna 423 na hl. budově/

Praktikum 3.5. 2019 od 11:30 - 13:00 /pavilon X, Ústav ošetřovatelství/

               3.5. 2019  od 13:15 - 15:00 /pavilon X, Ústav ošetřovatelství/

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.


Požadavky k zápočtu:
1. písemné vypracovánmí přípravy na modelovou vyučovací hodinu pro studenty SZŠ
2. povinná účast na jednom praktiku

3. 80 % účast na seminářích

Udělení zápočtu je podmínkou pro vykonání zkoušky formou testu.

Udělování zápočtu : 29.5. 2018  v 11:30 - skupina č. 2 ( O3/1) - učebna 525 na hl. budově)

                             30.5. 2018  v 9:45 - skupina č. 1 ( O3/1)- učebna 221 na hl. budově) 

                             31.5. 2018 v 8:00 -skupina č.1,2 (O3/1,2) - pavilon X, č. 415

                              1.6. 2018 v 12:00 - skupina č.1,2 (O3/1,2) - pavilon X č. 415

                              4.6. 2018 v 9:30 skupina č.1,2 ( O3/1,2) - pavilon X č. 415

                             

Termíny testu: 4.6. 2018 - učebna 525 (hl. budova 3.LF UK)  - od 8:00 hodin - 9:00 - 1. řádný termín

                      7.6. 2018 - Jonášova posluchárna  (hl. budova 3.LF UK) - od 8:30 hodin  - 9:30 - 2. řádný termín

                      11. 6. 2018 - Jonášova posluchárna (hl. budova 3.LF UK) od 13:15 hodin - 14:15 - 3. řádný termín

                      13. 6. 2018 - Burianova posluchárna ( hl. budova 3.LF UK) od 11:45 hodin - 12:45 - 1. opravný termín

                      03.9. 2018 - Jelínkova posluchárna ( hl. budova 3.LF UK) od 8:00 hodin - 9:00 - 2. opravný termín

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

- Zařazení pedagogiky v systému věd o člověku. Pedagogika jako věda. Pedagogické disciplíny.

- Učení, vzdělávání, vyučování, cíle výchovně vzdělávací práce,metody,hodnocení, systém celoživotního vzdělávání. Komunikace ve výchově.

- Význam výchovy pro vývoj jedince.

- Výchovné styly a prostředky.

- Problematika socializace, sociálně patologické vlivy ohrožující děti a mládež.

- Výchovné metody, zásady, a jejich uplatnění v profesním přístupu sestra - klient v ošetřovatelské praxi.

- Sestra v úloze mentorky ošetřovatelské praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK