PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika v ošetřovatelství - CNSPG3
Anglický název: Pedagogy in Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu humanitního. Poskytuje základní informace o významu výchovy a vzdělání, objasňuje proces výchovy a vzdělávání, výchovné zásady, metody... , seznamuje s problematikou sociálně patologických vlivů, úlohou a způsoby práce sestry v roli pedagoga,edukátora.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

Seznámit se základními otázkami pedagogiky, problematikou současného školství, propojit poznatky z pedagogiky s poznatky z ošetřovatelství. Student umí užívat znalostí z pedagogiky v edukačním působení na nemocné a při vedení studentů na odborné praxi.

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (30.09.2022)


VALIŠOVÁ ,A. KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. 2. vydání, Praha. Grada Publishing, a.s.2011. 404s. ISBN 978-80-247-3357-9

JUŘENÍKOVÁ,P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s.2010. 80s. ISBN 978-80-247-2171-2

SVĚRÁKOVÁ,M.  Edukační činnost sestry, Praha : Galén, 2012, 63s. ISBN 978-80-7262845-2

ČÁBALOVÁ,D. Pedagogika, 1.vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2011,272s.  ISBN 978-80-247-2993-0

KUBEROVÁ,H. Didaktika ošetřovatelství,1. vydání, Praha: Portál, 2010, 248s. ISBN 978-80-7367-684-1

SKALKOVÁ,J. Obecná didaktika, 2. rozšířené a aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2007, ISBN 978-80-247-1821-7

PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy, 1. vydání , Praha: Karolinum, 2007, ISBN 978 - 80 - 2446-1265-2

PRŮCHA J. Moderní pedagogika, 6. aktual.vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2017. 488s. ISBN 978-80-262-1228-7 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

přednášky, semináře, praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

 

 

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.


Požadavky k zápočtu:
1. písemné vypracovánmí přípravy na modelovou vyučovací hodinu pro studenty SZŠ
2. povinná účast na jednom praktiku (termín bude upřesněn dle rozvrhu, před začátkem letního semestru)

3. 80 % účast na seminářích

Udělení zápočtu je podmínkou pro vykonání zkoušky formou testu.

Udělování zápočtu na podkladě splnění výše uvedených požadavků. Termín bude upřesněn dle rozvrhu před začátkem letního semestru.

                             

Termíny testu budou upřesněny dle rozvrhu před začátkem letního semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

- Zařazení pedagogiky v systému věd o člověku. Pedagogika jako věda. Pedagogické disciplíny.

- Učení, vzdělávání, vyučování, cíle výchovně vzdělávací práce, metody, hodnocení, systém celoživotního vzdělávání. Komunikace ve výchově.

- Význam výchovy pro vývoj jedince.

- Výchovné styly a prostředky.

- Problematika socializace, sociálně patologické vlivy ohrožující děti a mládež.

- Výchovné metody, zásady, a jejich uplatnění v profesním přístupu sestra - klient v ošetřovatelské praxi.

- Sestra v úloze mentorky ošetřovatelské praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK