PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy I. - CNSOP1
Anglický název: Nursing procedures I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015 do 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/11, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)
Výuka předmětu Ošetřovatelské postupy I. se v 1.semestru zaměřuje na postupy spojené s péčí o vybrané základní potřeby nemocných, zejména výživu, pohyblivost a manipulaci s nemocným, hygienu, oblékání a svlékání. Studenti se seznámí s metodou ošetřovatelského procesu, resp. pomocí škál se studenti učí posuzovat soběstačnost a kompetenci sebepéče nemocného v uvedených aktivitách denního života, učí se definovat základní problémy (deficity), cíle péče, míru asistence, vhodné pomůcky a postupy nutné k uspokojení potřeby. Výuka probíhá v malých skupinách (max. 12 studentů). V odborné učebně dochází k základnímu nácviku ošetřovatelských postupů, včetně nácviku bezpečných pracovních postupů, klinická cvičení umožňují postupnou aplikaci dovedností v prostředí klinické praxe.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Cíl výuky:

  • Studenti získají praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
  • Studenti jsou schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe.
  • Studenti jsou schopni provádět ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků.
  • Během provedení ošetřovatelských výkonů dbají na zachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta.

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Požadavky k zápočtu :

·         80% účast na výuce (praktika, praxe). Účast je zaznamenávána do zápočtového listu.

·         Zápočtový test (úspěšnost 75% ). Test lze 2krát opakovat v řádně vypsaných termínech (tzn. že po vypsání termínů nebudou žádné termíny přidávány ). Studenti se k zápočtovému testu hlásí přes SIS

·         Plnění zadaných úkolů z 80% - záznam splnění v zápočtovém listu

.         Nahlédnutí do testů je možné v konzultačních hodinách po oznámení výsledků. Pro rychlejší vyhledání testů je doporučeno si domluvit návštěvu předem na renatavytejckova@seznam.cz

 

Výuka probíhá dle rozpisu, rozdělění do skupin, zápočtový list  viz.   http://vyuka.lf3.cuni.cz

 

Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství, místnost č. 415

Konzultace: v konzultačních hodinách popř.  renatavytejckova@seznam.cz,

Vyučující : Mgr. Renata Vytejčková

                  Mgr. Petra Sedlářová

                  Mgr. Tereza Bakusová

                  Mgr. Jana Hanousková

                  PhDr. Magda Hubner

                  PhDr. Hana Svobodová

                  Mgr. David Vrbický

                  Mgr. Růžena Hlavičková

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Doporučená literatura :

 

Základní:

·         Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

 Doplňující:

·         ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.

·         Rozsypalová, Marie a kol. Ošetřovatelství II. druhé aktualizované vydání. Praha: Informatorium 2010. ISBN 978-80-7333-076-7

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-323-6

·         Vokurka, M. Hugo, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf 2004. ISBN-10: 80-7345-009-7

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 3 - Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-282-5

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 4- Jak provádět ošetřovatelský proces. Brno: IDV PZ 2002. ISBN 80-7013-283-3

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 10- Manuálek sociální gerontologie. Brno: IDV PZ 2002. ISBN 80-7013-363-5

·         Kalvach, Z., Onderková, A. Stáří - pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: Galén 2006. ISBN 80-7262-455-5

·         Vondráček, L., Ludvík, M., Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Praha: Grada 2003. ISBN 80-247-0704-7

·         Vondráček, L., Wirthová,V. Sestra a její dokumentace Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-2763-9

·         KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.

·         MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·         MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·         WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.

·         ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2 díl. Praha : Karolinum, 2002.

·         Krišková, A. a kolektiv. Ošetrovatel’ské techniky, Martin: Osveta 2006. ISBN 80-8063- 202-2

·         Starnovská, T., Chocenská, E. Nutriční terapie, Praha: Galén 2006. ISBN 8072623877

·         BAUDER-MIßBACH , H. Základy pohybové podpory. Viv-Arte® Kinestetika Modul 1-4, Asselfingen, 2009

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

praktická cvičení v odborné učebně

přednášky, demonstrace, diskuse

praxe - doplňující semináře

stáže a exkurze

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

 

 

Požadavky k zápočtu :

·         80% účast na výuce (praktika, praxe). Účast je zaznamenávána do zápočtového listu.

·         Zápočtový test (úspěšnost 75% ). Test lze 2krát opakovat v řádně vypsaných termínech (tzn. že po vypsání termínů nebudou žádné termíny přidávány ). Studenti se k zápočtovému testu hlásí přes SIS

·         Plnění zadaných úkolů z 80% - záznam splnění v zápočtovém listu

.         Nahlédnutí do testů je možné v konzultačních hodinách po oznámení výsledků. Pro rychlejší vyhledání testů je doporučeno si domluvit návštěvu předem na renatavytejckova@seznam.cz

 

Výuka probíhá dle rozpisu, rozdělění do skupin, zápočtový list  viz.   http://vyuka.lf3.cuni.cz

 

Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství, místnost č. 415

Konzultace: v konzultačních hodinách popř.  renatavytejckova@seznam.cz,

Vyučující : Mgr. Renata Vytejčková

                  Mgr. Petra Sedlářová

                  Mgr. Tereza Bakusová

                  Mgr. Jana Hanousková

                  PhDr. Magda Hubner

                  PhDr. Hana Svobodová

                  Mgr. David Vrbický

                  Mgr. Růžena Hlavičková

 

                 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2018)

                                                                  

     

 Tématické celky:

                                                                    

Seznámení s organizací předmětu.

 

Nozokomiální infekce. Dezinfekce a sterilizace, příprava dezinfekčních roztoků.

 

Péče o ruce - mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou, indikace pro použití rukavic.   Bariérová ošetřovatelská péče. Osobní ochranné pracovní pomůcky. Prevence poranění zdr. personálu.

 

 Ošetřovací jednotka. Prostředí nemocničního pokoje. Lůžko. Pomůcky doplňující lůžko. Úprava lůžka bez nemocného. Úprava lůžka s nemocným.

 

Harmonogram denní práce na oddělení. Systémy poskytování oše. péče. Organizace práce sestry.

 

Příjem, překlad, propuštění nemocného.

 

Zdravotnická, ošetřovatelská dokumentace.

 

Rizika spojená s hospitalizací. Hodnotící škály. Riziko pádu. Pohybový režim.

 

Imobilizační syndrom. Péče o pacienta s dekubity. Bandáže dolních končetin.

 

Hodnocení stavu výživy. Podávání stravy. Dietní systém. Riziko malnutrice. Pitný režim.

Studenti si přinesou polévku, jogurt nebo přesnídávku a lžičku.

 

Rehabilitační ošetřování. Nácvik správné manipulace s nemocným. Polohy nemocného. Polohování. Přesuny nemocného. Vertikalizace. Kinestetická mobilizace. Pomůcky usnadňující polohování nemocného.

 

Hygienická péče. Péče o dutinu ústní. Ranní a večerní toaleta. Celková koupel. Péče o vlasy. Mytí znečištěného nemocného. Péče o kůži. Prevence dekubitů.

Studenti si přinesou zubní kartáček a pastu, šampon, fén, ručník.

 

Vyprazdňování tlustého střeva. Klyzma. Prevence zácpy. Inkontinence stolice.

 

Vyprazdňování močového měchýře. Inkontinenční program.

 

Měření a hodnocení fyziologických funkcí. Krevní tlak. Pulz. Vědomí. Dýchání. Tělesná teplota. Saturace hemoglobinu kyslíkem.

 

 

Exkurze

 

Exkurze : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

                 Ústřední vojenská nemocnice

                 Nemocnice Na Bulovce

                 Nemcnice Motol

 

 Výuka probíhá dle rozpisu: viz.   http://vyuka.lf3.cuni.cz

                                                            

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Požadavky k zápočtu :

·         80% účast na výuce (praktika, praxe). Účast je zaznamenávána do zápočtového listu.

·         Zápočtový test (úspěšnost 75% ). Test lze 2krát opakovat v řádně vypsaných termínech (tzn. že po vypsání termínů nebudou žádné termíny přidávány ). Studenti se k zápočtovému testu hlásí přes SIS

·         Plnění zadaných úkolů z 80% - záznam splnění v zápočtovém listu

.         Nahlédnutí do testů je možné v konzultačních hodinách po oznámení výsledků. Pro rychlejší vyhledání testů je doporučeno si domluvit návštěvu předem na renatavytejckova@seznam.cz

 

Výuka probíhá dle rozpisu, rozdělění do skupin, zápočtový list  viz.   http://vyuka.lf3.cuni.cz

 

Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství, místnost č. 415

Konzultace: v konzultačních hodinách popř.  renatavytejckova@seznam.cz,

Vyučující : Mgr. Renata Vytejčková

                  Mgr. Petra Sedlářová

                  Mgr. Tereza Bakusová

                  Mgr. Jana Hanousková

                  PhDr. Magda Hubner

                  PhDr. Hana Svobodová

                  Mgr. David Vrbický

                  Mgr. Růžena Hlavičková

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK