PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy II. - CNSOO1
Anglický název: Nursing procedures II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/11, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)
Předmět Ošetřovatelské postupy II. je zaměřen na výuku a praktický nácvik ošetřovatelských dovedností. Jedná se zejména o odběry biologického materiálu, aplikace léčiv, kanylaci periferní žíly, přípravu a aplikaci infúzí apod. Předmět je vyučován na základě nejnovějších poznatků a v souhladu s požadavky akreditovaných zdravotnických zařízeních, které kladou důraz na bezpečné a kvalitní provedení konkrétních výkonů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Cíl předmětu

Kurz má seznámit studenty s praktickým ošetřováním nemocných. Má vybavit studenty dovednostmi v oblasti ošetřovatelské techniky a vědomostmi pro zdůvodnění jednotlivých činností.

 

Student po absolvování kurzu:

·        bude schopen v praxi využít získaných základních znalostí a dovednosti z ošetřovatelské péče

·        bude schopen v praxi využít získaných základních znalostí a dovedností z ošetřovatelské techniky

·        bude schopen dodržovat zásady BOZP a předcházet vzniku a přenosu infekce

·        bude schopen poskytnout základní ošetřovatelskou péči nemocnému

·        má dostatek praktických dovedností v provádění diagnosticko-terapeutických odučených výkonů

·        je si vědom možných komplikací při provádění odučených diagnosticko-terapeutických výkonů a zná jejich řešení

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Základní literatura: doporučená v přípravě k testu

 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I., Praha: Grada 2011
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013
 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015

 

Doplňující literatura:

 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.
 • ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A.; HALADOVÁ, E. Ošetřovatelství 2. Praha : Informatorium, 2002.
 • KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči,  Praha:Grada 2007
 • WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult1. a2 díl. Praha : Karolinum, 2002.
 • Krišková, A. a kolektiv. Ošetrovatel’ské techniky, Martin: Osveta 2006. ISBN 80-8063- 202-2
 • Zeman, M. a kolektiv. Chirurgická propedeutika, Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-7169-705-2
 • Dostupná odborná periodika ošetřovatelského a medicínského zaměření
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

teoretická příprava

praktická cvičení

odborná praxe

samostudium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Požadavky ke kontrole studia

Praktika:

 • 80 % účast na praktických cvičeních ( záznam do zápočtového listu ).

 • Zápočtový test úspěšně splněný na 75 %, test lze opakovat v řádně vypsaných termínech (tzn. že po vypsání předmětů, nebudou další individuálně přidávány). 

 • Student plní dílčí úkoly vyplývající z tematické náplně předmětu

  Povinná účast na úvodním praktiku - budou předány informace ohledně organizace praxe

   

  Praxe:

 • 80% účast na odborné praxi (záznam do logbooku)

 • Student je na praktickém vyučování hodnocen dle kritérií uvedených v logbooku na str. 67. Pro udělení zápočtu nesmí student v žádné z šesti hodnocených položek získat nedostatečné hodnocení.

 • Student plní dílčí úkoly vyplývající z tematické náplně předmětu Ošetřovatelské postupy II. - praktika

 • Student plní odborné výkony dle logbooku a to v rozsahu 75%

  . zasílání zpráv z praxe do 24 hod od ukonšení služby své vyučující/ svému vyučujícímu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (02.10.2017)

Praktika

Tématické celky:

Obecný úvod k odběrům biologického materiálu. Dodržování zásad při odběru. Uchování a transport materiálu. Zhodnocení výsledků vyšetření.    Odběr kapilární krve k vyšetření. Glykémie. ASTRUP.

Odběry krve. Nácvik odběrů venózní periferní krve. Zhodnocení výsledků vyšetření.

Odběry ostatního biologického materiálu. Odběry moči. Orientační vyšetření moči. Stanovení specifické váhy moči. Odběry stolice, sputa, mozkomíšního moku, výtěry a stěry.

Aplikace léků perorální cestou, nazálně, do dýchacích cest, na kůži, rektálně atp.        

Parenterální aplikace léčiv. Obecný úvod. Příprava injekce. Aplikace léků subkutánní cestou a intradermální cestou. Aplikace inzulínů a nízkomolekulárních heparinů.

Aplikace intramuskulárních injekcí. Aplikace antibiotik, analgetik a dalších léčiv. Aplikace opiátů. Prevence komplikací intramuskulárních injekcí.   

Příprava a aplikace infúze.

Parenterální výživa .Aplikace léků intravenózně. Jednorázová intravenózní injekce.   

Péčo rány. Základní nácvik manipulace se sterilními chirurgickými nástroji. Aseptický přístup k ráně.

 

Ročník je rozdělěn do tří skupin. Výuka probíhá dle rozpisu, který je umístěn na http:// vyuka.lf3.cuni.cz

 

Vyučující: 

 1. skupina -  Mgr. Renata Vytejčková

  2. skupina -  Mgr. Petra Sedlářová a Mgr. Bakusová

  3. skupina - Mgr. Jana Hanousková

   

Garant předmětu:

Mgr. Renata Vytejčková

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Pavilon X, místnost 415

renatavytejckova@seznam.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK