Odborná praxe v semestru II. - CNSOE1
Anglický název: Clinical practice II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015 do 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 5 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)
Odborná praxe v semestru I. probíhá na standardním oddělení interního typu a na ambulanci interního typu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Cílem je získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče, která je stěžejní pro ošetřovatelské povolání a dále rozšířit znalosti a dovednosti ve specifických ošetřovatelských činnostech vyplývající z náplně studijních předmětů. Cílem je, aby si student/ka pod vedením zkušených sester upevnil/a a rozšířil/a dovednosti získané během studia, zároveň by měl/a získat nové dovednosti především v oblasti samostatného poskytování a plánování komplexní ošetřovatelské péče u pacientů s interním onemocněním na odděleních poskytující akutní péči v prostředí standardních interních jednotek. Dále se student/ka učí spolupracovat v multidisciplinárním zdravotnickém týmu. Student/ka se učí propojovat teoretické vědomosti z  jednotlivých oborů v klinické praxi. Zdokonaluje své dovednosti v komunikaci s nemocnými i se členy zdravotnického týmu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)
 1. Vytejčková,R., Sedlářová,P., Wirthová,V. a kolektiv. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocnéI.-III. Praha . grada Publishing,a.s.
 2. Staňková, M. České ošetřovatelství č. 6 - Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 55 s. ISBN 80-7013-323-6.
 3. Trachtová, E. et.al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.  2. nezměněné vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 186 s. ISBN 80-7013-324-8.
 4. Studijní opory 3. LF UK
 5. Kolektiv autorů. Základy ošetřování nemocných. Praha: Karolinum, 2005.
 6. Krišková, A. et.al. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-806-320-22.
 7. Mikšová, Z. et.al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada, 2006.
 8. Mikšová, Z. et.al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada, 2006.
 9. Workman, B. A., Bennett, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada, 2006.
 10. Šamánková, M. et.al. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2 díl. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0477-9.
 11. Vyhláška 195 ze dne 18. května 2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyginické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Sbírka zákonů Česká republika, roč. 2005, částka 71, s. 3814-3836.
 12. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči - metodické opatření 6. Věstník MZ ČR, částka 9, 2005.
 13. Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Praha: MŽP, odbor odpadů, 2007.
 14. http://knihabezpeci.mzcr.cz

Další literatura dle medicínské diagnózy u konkrétního nemocného.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

 odborná praxe

samostudium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

 

 

Povinný počet hodin :

 

200 hodin

Specifikace: standardní interní oddělení, odběrová centra a ambulance interního typu - dle rozpisu

  

 

Požadavky k udělení zápočtu:

100% účast na praktickém vyučování - každá služba zvlášť potvrzena mentorkou v logbooku.

Zaslání služeb nejpozději první den praxe.

Zasílání zpráv z praxe. Nejpozději do 24 hodin od služby (garantovi praxe pro danou nemocnici a sestře mentorce). 

Student na základě hodnocení mentorkou nesmí v žádné ze sledovaných oblastí získat hodnocení nedostatečně (viz. logbook str. 67).

Povinná účast na úvodním a závěrečném semináři (předání důležitých informací), viz. platný rozvrh 

Zápis zápočtu proběhne v konzultačních hodinách uvedených na webových stránkách Ústavu ošetřovatelství.

 

Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK, místnost č. 415

                           

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Organizace praxe:

Studenti plní praxi na lůžkovém oddělení typu: standardní interní oddělení. Pracují pod přímým vedením zkušené sestry/mentorky a pod metodickým vedením pedagoga z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.

Studenti konají praxi ve smluvních zařízeních 3. LF UK. Studenti dodržují plán služeb stanovený oddělením.

Studenti jsou zařazeni do provozu oddělení. Pracovní doba je max.80 hodin/ 2 týdny. Student má v průběhu praxe nárok na 30 minutové pauzy. Pracují v součinnosti se svými mentorkami, určenými všeobecnými sestrami, dle jejich časového harmonogramu, převážně však v denních směnách pracovního týdne. Veškerá činnost studentů probíhá pod dohledem zkušené všeobecné sestry pověřené vedením sociálního/zdravotnického zařízení.

 

V průběhu praxe plní jednotlivé ošetřovatelské výkony, jejichž splnění si zaznamenávají do přiloženého logbooku s potvrzením o vykonání (podpis sestry). Doporučený počet 75%.

 

Student vstupuje na oddělení s platným očkováním proti Hepatitidě B (potvrzení v logbooku nebo indexu). Student dle platné směrnice používá identifikační kartu studenta UK, popř. kartu požadovanou zařízením. Používá svůj nebo nemocniční pracovní oděv dle hygienických požadavků zdravotnického zařízení. Respektuje další hygienické požadavky na úpravu rukou, tzn. že má krátké, nenalakované nehty bez prstenů, náramků a hodinek. 

 

Náplň práce:

 

vyplývá z pracovní náplně všeobecných sester a náplně studijního předmětu Ošetřovatelské postupy I. a II. a Teorie ošetřovatelství I. a II. (viz. Logbook).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)

Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.

Na praxi smí nastoupit pouze student, který má splněné tyto předměty:

Odborná praxe v semestru I. a Ošetřovatelské postupy I.

Student jehož vedoucí učitel v rámci předmětu Ošetřovatelské postupy II. - praxe uzná, že student je schopen plnit praxi samostatně pod vedením sester mentorek.