PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v chirurgických oborech II. - CNSNS3
Anglický název: Nursing in Surgery II.
Zajišťuje: Chirurgická klinika (12-CHIR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
MUDr. Filip Svatoš
doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 2. a 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu klinického ošetřovatelství. Chirurgické ošetřovatelství II je předmět teoreticko praktický.vyučovaný v zimním a letním semestru 3. ročníku.Výuka v zimním semestru probíhá zcela na ortopedické klinice, v letním semestru na urologické, neurochirurgické, kardiochirurgické klinice a klinice popálenové mediciny. V teoretické části realizované formou seminářů se studenti seznamují s medicínskými východisky chirurgického oboru a se zvláštnostmi ošetřování nemocných s určitým druhem onemocnění. Předpokládá se znalost somatologie, patologie a klinické propedeutiky, obecného ošetřovatelství, první pomoci a základní znalosti interního ošetřovatelství. Praktická část předmětu se realizuje formou praktických cvičení s vyučujícími z Ústavu ošetřovatelství s cílem praktické demonstrace chirurgických pacientů na lůžku. Studijní materiály, včetně otázek k závěrečné zkoušce, jsou na internetu (www.moodle.lf3.cuni.cz nebo na www.uk.lf3.cuni.cz). Předmět je ukončen ukončuje zkouškou ve 3. ročníku letního semestru. V jednotlivých semestrech se předmět ukončuje zápočtem. Předpokladem k získání zápočtu je 80% účast na seminářích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (17.11.2008)

Cíl předmětu ortopedie

Primárním cílem předmětu je podání komplexního přehledu ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.

Sekundárním cílem je prezentovat typickou klinickou syndromologii, fyzikální vyšetření a diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.

Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.

Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

Po absolvování předmětu Chirurgické ošetřovatelství student:

 • Získá představu o spektru diagnóz pacientů hospitalizovaných na oddělení jednotlivých chirurgických oborů.
 • Popíše specifika ošetřovatelské péče u pacienta na těchto odděleních se zřetelem na perioperační péči.
 • Aplikuje komplexní ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu.
 • Identifikuje faktory podporující vznik onemocnění, zpracuje ošetřovatelskou anamnézu u pacienta s konkrétním onemocněním.
 • Identifikuje základní ošetřovatelské diagnózy vyplývající z biopsychosociálních potřeb pacientů.
 • Naplánuje vhodné ošetřovatelské intervence s ohledem na stanovené cíle péče.
 • Získá dovednosti v realizaci specifických ošetřovatelských činností
 • Zná edukační programy na úpravu životního stylu pacienta po operaci.
 • Zná specifika rehabilitační péče u pacientů po operaci.

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.09.2012)

1. Kostka R. a kol.: Chirurgie pro bakalářské obory, www.moodle.lf3.cuni.cz 

2.Vyhnánek, F., Brož, L., Počta, J., Strnad, J., Tvrdek, J.: Chirurgie I. Praha, Informatorium 2003.
3. Vyhnánek, F., Fanta, J., Strnad, J., Tvrdek, M.: Chirurgie II. Praha, Informatorium 2003.
4. Vyhnánek, F., Strnad, J., Urban, M.: Chirurgie III. Praha, Informatorium 2003.
5. http://www.chirwebcz

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. (01.06.2008)

přednáška, seminář, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (11.08.2008)

Zápočet se uděluje při 80% účasti na praktické části výuky.

Studium je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou. Termíny jsou vyhlášeny na SiSu.

V případě neúspěšné zkoušky - náhradní termín dle Studijného řádu po domluvě s koordinátorem předmětu.

V případě odůvodněné neúčasti možno domluvit individuální termín s koordinátorem předmětu.

 • --

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

Bakalářské studium

3. ročník - fyzioterapie

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

3. ročník - ošetřovatelství

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (17.11.2008)
3. ročník - zimní období

ORTOPEDIE

Sylabus

1. Vývojové vady pohybového aparátu

2. Degenerativní onemocnění pohybového aparátu

3. Záněty kostí a kloubu

4. Tumory pohybového aparátu

5. Poranění kostí a kloubů

6. Poranění svalů a šlach

7. Poranění páteře a míchy

8. Zlomeniny pánve a acetabula

 • Ošetřovatelská péče vztahující se k vrozeným vadám, poraněním páteře a míchy, výhřezu meziobratlové ploténky,chirurgii končetin, úrazům končetin (poranění měkkých částí, šlach, zlomeninám, amputacím)

3. ročník - letní období

POPÁLENINY

 • Specifika ošetřovatelské péče vztahující se k problematice popálenin.

NEUROCHIRURGIE

 • Ošetřovatelská péče o nemocné s vrozenými vadami, onemocnění a poraněním hlavy a mozku

KARDIOCHIRURGIE

 • Ošetřovatelská péče u kardiochirurgických nemocných. Terminologie, principy operační léčby.

UROLOGIE

 • Ošetřovatelská péče v urologii. Terminologie, principy operační léčby, novinky v diagnostice a léčbě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK