PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnické právo - CNSMR3
Anglický název: Medical Law
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. Karolína Pavlová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu humanitního. Cílem je podat ucelený přehled současné zdravotnické legislativy a porozumět funkci zákonů v práci zdravotníků a při jejich kontaktu s nemocnými a s jejich blízkými, dále zprostředkovat rozhled v trestním právu a v procesních postupech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

Cíl předmětu:
Cílem předmětu je podat ucelený přehled základní současné medicínsko právní legislativy v České republice.

Medicínské právo je třeba chápat jako určitý soubor právních předpisů, které upravují právní vztahy související s právem na zdravotní péči, jejím výkonem a odpovědností za její poskytování.

Cílem je dále pochopení funkce práva v demokratické společnosti a ve zdravotnictví.

Literatura -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

1. Štefan, J., Hladík, J.: Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky. Karolinum. Praha 1998.
2. Stolínová, J., Mach, J.: Právní zodpovědnost v medicíně. Galén, Praha 1998. ISBN 80-%85824-88-4
3. Vondráček L., Kurzová, H.: Zdravotnické právo pro praxi a posluchače lékařských fakult. Karolinum. Praha 2002.
4. Vondráček, L.:Ludvík, M.: Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. I.a II. in: České ošetřovatelství 12.a 13.IDV PZ Brno, 2003-4.
5. Vondráček, L., Vondráček, J.: Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0705-5
6. Vondráček, L., Ludvík, J., Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0704-7
7. Zákonná ustanovení o zdravotní péči v ČR. Aktualizovaná literatura - průběžné změny v legislativě

* Internetové odkazy:
http://www.mvcz.cz
http://www.mzcr.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

Forna výuky studijního předmětu: 10 hodin přednášky
Způsob ukončení studijního předmětu: zápočet, zkouška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

K udělení zápočtu ze zdravotnického práva je nutná alespoň 80 % účast na přednáškách.

 

Zkouška probíhá ústní formou. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon CH, 2. patro,  

Ústav soudního lékařství

Sekretariát Ústavu soudního lékařství: 

Petra Wágnerová 

Tel: 267 16 25 05 nebo 774 676 307 (jen sms, děkuji) 

e-mail: petra.wagnerova@lf3.cuni.cz  nebo smutnapetra@seznam.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Petra Wágnerová (21.09.2015)

- Soudnictví v ČR. Výklad některých ustanovení trestního zákona důležitých pro výkon zdravotnického povolání. Předpoklady právní zodpovědnosti. Odpovědnost pracovně právní, občansko právní a trestní
- Posuzování příčinné souvislosti mezi diagnostickým a léčebným výkonem a poškozením nebo smrtí pacienta. Znalecká komise. Znalecké posouzení chyb při poskytování zdravotnické péče. Znalecký posudek. Fakultní posudek
- Nejčastější chyby, nedostatky a protiprávní jednání ve zdravotnictví a při výkonu zdravotnického povolání
- Povinnosti zdravotnických pracovníků poučení a souhlas nemocného. Positivní a negativní revers, jejich význam. Vyšetřovací léčba bez souhlasu pacienta. problematika osob v bezvědomí. nesvéprávných, nezletilých. Převzetí do ústavní péče
- Povinná mlčenlivost. Výjimky z povinné mlčenlivosti. Oznamovací povinnost, povinnost překazit trestný čin podle ustanovení trestního zákona
- Povinnosti zdravotnického pracovníka u neodkladných život ohrožujících stavů, poskytnutí první pomoci. Ustanovení trestního zákona
- Zdravotnický pracovník jako svědek. Povinnost svědčit. Zákaz výslechu. Neoprávněné nakládání s osobními údaji
- Lékařské potvrzení, odborné lékařské vyjádření o zdravotním stavu, charakteru a mechanizmu zranění, délce léčby, trvalých následcích aj. pro potřebu soudního řízení
- Podmínky a odpovědnost při provádění experimentu v lékařské praxi, podmínky klinického zkoušení léčiv, klinické studie
- Česká lékařská, stomatologická, lékárnická komora, kodexy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK