PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl - CNSKVZ1
Anglický název: Health promotion
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Libuše Gavlasová, MBA
Mgr. Renáta Mertová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)
Cílem předmětu je poskytnout hlubší povědomí o diferenciaci mezi prevencí, zdravotní výchovou a podporou zdraví a upozornit na celou šíři strategií posilujících a chránících zdraví. Studenti se rovněž seznámí se základními dokumenty podpory zdraví, salutogenetickou teorií A. Antonovského a s vybranými projekty podpory zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

Cíle předmětu vycházejí z programu WHO - Zdraví pro všechny do 21.století a Národního programu zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

1)Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
2)Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
3. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
4. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
4. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
5. Zdraví 21. MZ ČR, Praha 2001.
6. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
7. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3
Internetové odkazy
www.mzcr.cz
www.szu.cz
www.alergie.cz
www.ochranasester.cz
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

přednášky, cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

80% účast na praktických cvičení
vypracování skupinové prezentace na předem zadané téma
zkouška - poslední konzultace v semestru,  ostatní dle dohody na poslední konzultaci

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2018)

 

Statistiky WHO a ÚZIS (střední délka života, roky, strávené ve zdraví, výskyt onemocnění, vznikajících v souvislosti s rizikovými faktory životního stylu- příklady), národohospodářské ztráty v souvislosti s preventabilními chronickými nemocemi

- metodika krátkých intervencí, podstata metody, fáze krátkých intervencí, dotazníky, obrazové karty, indikátory monitoringu krátkých intervencí

- nácvik  krátkých intervencí pro oblast kouření  a  užívání alkoholu

E-learning:

Prevence, zdravotní výchova a podpora zdraví

Životní způsob - volby a determinace, rizikové faktory- kouření, alkohol a drogy, vliv životního prostředí, sociální otázky
Zátěžové stavy - stres, deprivace, frustrace a jejich důsledky pro zdraví


Ochrana zdraví při práci sester - Úloha sestry v oblasti zdravotní výchovy

Hodnocení efektivity prováděných intervencí, možnosti aplikace metody na další rizikové faktory životního stylu (pitný režim, správná výživa, pohybová aktivita)


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK