PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika v ošetřovatelství - CNSKPO3
Anglický název: Pedagogy for nurses
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu humanitního. Poskytuje základní informace o významu výchovy a vzdělání, objasňuje proces výchovy a vzdělávání, výchovné zásady, metody... , seznamuje s problematikou sociálně patologických vlivů, úlohou a způsoby práce sestry v roli pedagoga,edukátora.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

Seznámit se základními otázkami pedagogiky, problematikou současného školství, propojit poznatky z pedagogiky s poznatky z ošetřovatelství. Student umí užívat znalostí z pedagogiky v edukačním působení na nemocné a při vedení studentů na odborné praxi.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

VALIŠOVÁ, A.;KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. 2. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s. 2011. 404s. ISBN 978-80-247-3357-9

JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání, Praha : Grada Publishing, a.s. 2010. 80s. ISBN 978-80-247-2171-2

SVĚRÁKOVÁ,M. Edukační činnost sestry, Praha : Galén, 2012, 63s. ISBN 978-80-7262845-2

ČÁBALOVÁ,D. Pedagogika, 1.vydání, Praha : Grada Publishing,a.s. 2011, ISBN 978-80-247-2993-0

KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství, 1. vydání, Praha: Portál, 2010, 248s. ISBN 978-80-7367-684-1

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. rozšířené a aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing,a.s. 2007, ISBN 978-80-247-1821-7

PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. 1. vydání, Praha: Karolinum, 2007, ISBN 978-80-246-1265-2

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, s.r.o. 2002. 488s. ISBN 70 - 7178 - 631- 4

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

semináře, e learning

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (01.09.2020)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.
Požadavky k zápočtu:
1. písemné vypracovánmí přípravy na modelovou vyučovací hodinu pro studenty SZŠ

2. 80% účast na seminářích

Udělení zápočtu je podmínkou pro vykonání zkoušky  testem.

Zápočet se uděluje na podkladě splnění výše uvedených požadavků. Termín bude upřesněn dle rozvrhu ( před začátkem letního semestru).

Termín testu bude upřesněn dle  rozvrhu ( před začátkem letního semestru).

                     

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (25.09.2020)

- Zařazení pedagogiky do systému věd o člověku. Pedagogika jako věda. Pedagogické disciplíny.
- Učení, vzdělávání, vyučování, cíle výchovně vzdělávací práce, metody, hodnocení, systém celoživotního vzdělávání. Komunikace ve výchově.
- Význam výchovy pro vývoj jedince.
- Výchovné styly a prostředky.
- Problematika socializace jedince, sociálně patologické vlivy ohrožující děti a mládež.
- Výchovné metody, zásady a jejich uplatnění v profesním přístupu sestra - klient v ošetřovatelské praxi.

- Sestra v úloze mentorky ošetřovatelské praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK