PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy I. - CNSKOS1
Anglický název: Nursing procedures I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)
Výuka předmětu Ošetřovatelské postupy I. se v 1.semestru zaměřuje na postupy spojené s péčí o vybrané základní potřeby nemocných, zejména výživu, pohyblivost a manipulaci s nemocným, hygienu, oblékání a svlékání, vyprazdňování. Studenti se učí pracovat v souladu s platnými postupy pro minimalizaci rizika infekce spojené s poskytováním zdravotní péče.Výuka je zaměřena na odůvodnění jednotlivých postupů v souladu s principem "Evidence based nursing practice".
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Cíl výuky:

 • Studenti získají praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
 • Studenti jsou schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe.
 • Studenti jsou schopni provádět ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků.
 • Během provedení ošetřovatelských výkonů dbají na zachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta.
 • Studenti jsou schopni jednotlivé postupy odůvodnit
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Doporučená literatura :

 

 

 

Základní:

·         Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

 • Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

Doplňující:

·         ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.

·         Rozsypalová, Marie a kol. Ošetřovatelství II. druhé aktualizované vydání. Praha: Informatorium 2010. ISBN 978-80-7333-076-7

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-323-6

·         Vokurka, M. Hugo, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf 2004. ISBN-10: 80-7345-009-7

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 3 - Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-282-5

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 4- Jak provádět ošetřovatelský proces. Brno: IDV PZ 2002. ISBN 80-7013-283-3

·         Staňková, M. České ošetřovatelství 10- Manuálek sociální gerontologie. Brno: IDV PZ 2002. ISBN 80-7013-363-5

·         Kalvach, Z., Onderková, A. Stáří - pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: Galén 2006. ISBN 80-7262-455-5

·         Vondráček, L., Ludvík, M., Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Praha: Grada 2003. ISBN 80-247-0704-7

·        Vondráček, L., Wirthová,V. Sestra a její dokumentace Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-2763-9

·         KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.

·         MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·         MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·         WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.

·         ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2 díl. Praha : Karolinum, 2002.

·         Krišková, A. a kolektiv. Ošetrovatel’ské techniky, Martin: Osveta 2006. ISBN 80-8063- 202-2

·         Starnovská, T., Chocenská, E. Nutriční terapie, Praha: Galén 2006. ISBN 8072623877

Odborná periodika: Florence, Sestra...

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

přednáška, demonstrace, video prezentace, obrazová dokumentace

1. skupina - studenti absolventi středoškolského zdravotnického oboru ošetřovatelského směru  - Výuka probíhá ve velkých posluchárnách.

2. skupina - studenti bez ukončeného předchozího vzdělání ošetřovatelského směru - výuka probíhá v odborné učebně č. 917 na Ústavu ošetřovatelství

 

V případě potřeby studentů vyzkoušet si ošetřovatelské výkony prakticky se nabízí možnost zůčastnit se výuky s prezenční formou v odborné učebně ( rozpis na vyžádání u Mgr. Vytejčkové), popř.využít otevřené hodiny v odborné učebně č. 917 .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)
 •  80% účast na praktických cvičení
 • Zápočtový test ( úspěšnost 75% ). Test lze 2krát opakovat v řádně vypsaných termínech (tzn. že po začátku zkouškového období nebudou žádné termíny přidávány )
 •  Studenti se k zápočtovému testu hlásí přes SIS

 

Semestrální práce:

Student na svém pracovišti nebo na pracovišti, kde koná odbornou praxi v rámci studia provede šetření zaměřené na postupy péče o pacienta v určité oblasti (po domluvě se skupinou bude upřesněno). Student postupuje dle formuláře umístěného na http://vyuka.lf3.cuni.cz. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Tématické celky:

 

 

     

 1. Seznámení s organizací předmětu. Infekce spojené se zdravotní péčí. Prevence a kontrola. Dezinfekce a sterilizace, příprava dezinfekčních roztoků. Péče o ruce - mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou, indikace pro použití rukavic.     Bariérová ošetřovatelská péče.

 

 1.  Prostředí nemocničního pokoje. Lůžko. Pomůcky doplňující lůžko. Úprava  lůžka bez nemocného. Úprava lůžka s nemocným. Péče o imobilního pacienta. Imobilizační syndrom.

 

 1. Rehabilitační ošetřování. Nácvik správné manipulace s nemocným. Polohy nemocného. Polohování. Bandáže dolních končetin. Riziko pádu. Pohybový režim.

 

 1. Hygienická péče. Péče o dutinu ústní. Ranní a večerní toaleta. Celková koupel. Péče o vlasy. Mytí znečištěného nemocného. Péče o kůži. Prevence dekubitů.

 

 1. Hodnocení stavu výživy. Podávání stravy. Dietní systém.

 

 1. Měření a hodnocení fyziologických funkcí.

 

 1. Vyprazdňování tlustého střeva. Klyzma.

 

 1. Vyprazdňování močového měchýře. Katetrizace močového měchýře. Péče o inkontinentního pacienta.

 

 1. Péče o pacienta s inkontinencí moči a stolice.

 

10. Příjem, překlad a propuštění nemocného. Ošetřovací jednotka. Organizace práce sestry na oddělení. Vizita.

 11. Péče o imobilního pacienta. Prevence imobilizačního syndromu. Dekubity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK