PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru II. - CNSKOM1
Anglický název: Clinical practice II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015 do 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 5 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Renata Vytejčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)
Anotace: Odborná praxe v semestru II. probíhá: - na standardním lůžkovém oddělení interního typu ( všeobecná iterna, kardiologie, gastroenerologie, diabetologie, neurologie atp.) - studenti bez předchozího ošetřovatelského vzdělání plní praxi na fakultním výukovém pracovišti v kombinaci 4 týdny lůžkové oddělění + 1 týden interní ambulance + odběrové centrum
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)

Cílem je získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti základní ošetřovatelské péče, která je stěžejní pro ošetřovatelské povolání a dále rozšířit znalosti a dovednosti ve specifických ošetřovatelských činnostech vyplývající z náplně studijních předmětů. Cílem je, aby si student/ka pod vedením zkušených sester upevnil/a a rozšířil/a dovednosti získané během studia, zároveň by měl/a získat nové dovednosti především v oblasti samostatného poskytování a plánování komplexní ošetřovatelské péče u pacientů s interním onemocněním na odděleních poskytující akutní péči v prostředí standardních interních jednotek. Dále se student/ka učí spolupracovat v multidisciplinárním zdravotnickém týmu. Student/ka se učí propojovat teoretické vědomosti z  jednotlivých oborů v klinické praxi. Zdokonaluje své dovednosti v komunikaci s nemocnými i se členy zdravotnického týmu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)
 1. Vytejčková a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. - III. , Praha Grada
 2. STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství č. 6 - Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 55 s. ISBN 80-7013-323-6.
 3. TRACHTOVÁ, E. et.al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu.  2. nezměněné vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 186 s. ISBN 80-7013-324-8.
 4. Studijní opory 3. LF UK
 5. KOLEKTIV. Základy ošetřování nemocných. Praha: Karolinum, 2005.
 6. KRIŠKOVÁ, A. et.al. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-806-320-22.
 7. MIKŠOVÁ, Z. et.al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada, 2006.
 8. MIKŠOVÁ, Z. et.al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada, 2006.
 9. WORKMAN, B. A., BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada, 2006.
 10. ŠAMÁNKOVÁ, M. et.al. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2 díl. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0477-9.
 11. Vyhláška 195 ze dne 18. května 2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyginické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Sbírka zákonů Česká republika, roč. 2005, částka 71, s. 3814-3836.
 12. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči - metodické opatření 6. Věstník MZ ČR, částka 9, 2005.
 13. Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Praha: MŽP, odbor odpadů, 2007.
 14. http://knihabezpeci.mzcr.cz

Další literatura dle medicínské diagnózy u konkrétního nemocného.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (01.10.2017)

odborná praxe

samostudium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (09.03.2019)

Předmět je ukončen zápočtem

Povinný počet hodin :

200 hodin

Specifikace: standardní interní lůžkové oddělení

 Počet hodin lze individuálně upravit na základě uznání předchozího vzdělání a zkušenosti, úvodního testu znalostí a přezkoušení. Student, pokud chce žádat o ponížení počtu hodin, podá žádost s odůvodněním nejpozději do 15.3. 2019 adresovanou garantovi předmětu.

 

Povinný minimální počet hodin :

 

Všeobecná sestra

Studenti, kteří získali způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dřívějším studiem plní praxi v minimálním počtu 40 hodin. Doporučuje se, aby plnili praxi na jednom oddělení. Student pracuje v denních směnách pracovního týdne. Může zařadit max. jednu noční směnu a jednu víkendovou směnu.

 

Zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent, porodní asistentka, dětská sestra

Studenti, kteří získali způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, porodní asistentky či dětské sestry dřívějším studiem plní praxi v minimálním počtu 80 hodin. Doporučuje se, aby plnili praxi na jednom oddělení. Student pracuje v denních směnách pracovního týdne. Může zařadit max. dvě noční směny a dvě víkendové směny.

 

Studenti bez předchozího zdravotnického vzdělání

Studenti, kteří nezískali způsobilost k výkonu povolání ošetřovatelského zaměření dřívějším studiem plní praxi v počtu 200 hodin. Studenti plní praxi ve smluvních zařízeních 3. LF pod vedením určených zkušených sester mentorek či odborných učitelek Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Z počtu 200 hodin student plní 48 hodin pod vedením učitele Ústavu ošetřovatelství či mentora ve smluvním zařízení. Jedná se min o osmkrát úterý dopoledne (viz. rozpis).

Dále student pracuje v denních směnách pracovního týdne. Může zařadit max. čtyři noční směny dva čtyři víkendové směny.

 

 

Požadavky k udělení zápočtu:

 Plnění požadavků organizace praxe:

a) nejpozději do 31.3.2019 zaslat informaci o domluvení praxe. Výběr pracovište student konzultuje s garantem předmětu.

 Student zašle tyto informace:

1) Jméno a datum narození studenta

2) Název nemocnice,  kliniky, oddělení konání praxe

3) Období  trvání praxe od - do

4) Jméno sestry mentorky

b) nejpozději první den praxe poslat plán služeb (viz.formulář na vyuka.lf3.cuni.cz) na renatavytejckova@seznam.cz

 

100% účast na praktickém vyučování - každá služba zvlášť potvrzena mentorkou v logbooku. Není dovoleno přepisovat data a hodiny konání praxe.

Splnění praxe v časovém rozmezí: 18.3. 2019 - 7.6.2019

Student nastupuje na praxi až po podepsání smlouvy všemi stranami. Praxe, která by byla plněna v době, kdy nebyla podepsána smlouva a bez předchozího zaslání služeb bude anulována.  

Zasílání zpráv z praxe nejpozději do 24 hodin od služby garantovi praxe a sestře mentorce. 

Student na základě hodnocení mentorkou nesmí v žádné ze sledovaných oblastí získat hodnocení nedostatečně (viz. logbook str. 78).

Zpráva z praxe odevzdaná nejpozději jeden den před reflexí. Rozsah zprávy je 1-2 strany A4 dle zadání. 

Povinná účast na úvodním a závěrečném semináři (předání důležitých informací), viz. rozvrh

  

Zápis zápočtu proběhnev konzultačních hodinách uvedených na webových stránkách Ústavu ošetřovatelství.

Garant předmětu: Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK, místnost č. 415

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Organizace praxe:

Studenti plní praxi na lůžkovém oddělení typu: standardní interní oddělení. Pracují pod přímým vedením zkušené sestry/mentorky a pod metodickým vedením pedagoga z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.

Studenti bez ukončeného ošetřovatelského vzdělání konají praxi ve smluvních zařízeních 3. LF UK. Studenti s ukončeným ošetřovatelským vzděláním (všeobecné sestry, zdr. asistenti, porodní asistentky, zdr. záchranáři apod.) si praxi domlouvají samostatně (je možné v místě bydliště). Student obdrží z fakulty smlouvu. Student osloví vrchní sestru příslušné kliniky či oddělení. Dále student s úvodní žádostí o možnost konání praxe navštíví hlavní sestru/náměstkyni ošetřovatelské péče daného zdravotnického zařízení a nechá si potvrdit souhlas s konáním praxe v daném zdravotnické zařízení. Dále se doporučuje, aby student nejpozději týden před nástupem na oddělení kontaktoval příslušnou sestru mentorku a domluvil si podobu služeb. Nejpozději první den praxe zašle závazné termíny svých služeb na renatavytejckova@seznam.cz.

Studenti jsou zařazeni do provozu oddělení. Pracovní doba je max.80 hodin/ za 2 týdny (včetně 30 minutové pauzy). Pracují v součinnosti se svými mentorkami, určenými všeobecnými sestrami, dle jejich časového harmonogramu, převážně však v denních směnách pracovního týdne. Veškerá činnost studentů probíhá pod dohledem zkušené všeobecné sestry pověřené vedením zdravotnického zařízení.

Smlouvy

1) Studenti, křetí plánuji praxi v:

a) Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (není potřeba odevzdávat ústřižek z úvodního dopisu)

b) Ústřední vojenské nemocnici v Praze

c) Fakultní nemocnici v Motole

d) Nemocnici na Bulovce

e) IKEM

f) Nemocnici Na Homolce 

si smlouvy nezařizují individuálně, ale nahlásí toto Mgr. Vytejčkové a ta předá kontakt na jednotlivé koordinátory praxí v dané nemocnici. 

2) Do ostatních nemocnic je potřeba vyřídit smlouvu.

 

 V průběhu praxe plní jednotlivé ošetřovatelské výkony, jejichž splnění si zaznamenávají do přiloženého logbooku s potvrzením o vykonání (podpis sestry). Doporučený počet 75%.

 

Student vstupuje na oddělení s platným očkováním proti Hepatitidě B (potvrzení v logbooku nebo indexu). Student dle platné směrnice používá identifikační kartu studenta UK, popř. kartu požadovanou zařízením. Používá svůj nebo nemocniční pracovní oděv dle hygienických požadavků zdravotnického zařízení. první den požádá sestru mentorku o provedení BOZP a toto je stvrzeno do logbooku.

 

Náplň práce:

 vyplývá z pracovní náplně všeobecných sester a náplně studijního předmětu Ošetřovatelské postupy I. a II. a Teorie ošetřovatelství I. a II. (viz. Logbook).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (04.03.2019)

Na odbornou praxi v semestru II. nastupují pouze ti studenti, kteří mají řádně splněné (zapsané v SIS) tyto předměty:

Ošetřovatelské postupy I.

Odborná praxe v semestru I.

Dále ti studenti bez předchozího ošetřovatelského vzdělání, kteří se řádně účastní přípravy na praxi v podobě předmětu Ošetřovatelské postupy II. s II. skupinou v odborné učebně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK