PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v interních oborech II. - CNSKIO3
Anglický název: Medical nursing II.
Zajišťuje: I.interní klinika (12-1INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/10 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Navazuje na předmět Interní ošetřovatelství 1. Patří do skupiny předmětů Modulu klinického ošetřovatelství. Pokračování výuky z druhého ročníku. V praktické části důraz na respektování potřeb pacienta a na zvládnutí organizace provozu oddělení interního typu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)

Studenti se seznamují s medicínskými východisky interního oboru (resp. specializovaného interního oboru).V blocích, řazených dle systémů, jsou uvedeny nejčastější interní nemoci tak, aby byla získána ucelená představa o vývoji choroby, diagnostice,terapii a podmínkách pro ošetřovatelskou péči.V průběhu praktických cvičení se řeší návaznost ošetřovatelského procesu na klinické projevy interních onemocnění. Stanovují se cíle ošetřovatelské péče, s následným plánováním a realizací péče, a to jak léčebné, tak i preventivní. Učí se jak reagovat podle obecných potřeb nemocných s určitým druhem interního onemocnění, s cílem aplikovat teoretické znalosti a rozvíjet praktické dovednosti.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)

1. Klener, P.: Vnitřní lékařství pro bakalářské studium. Praha, Galén 1999.

2. Kozierová, Erbová, Olivierová: Ošetrovateľstvo 1.a 2. Osveta, Martin 1995.

3. Adams, B., Harold, C., E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha, Grada Publishing 1999.

4. Trachtová, E a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, IDVPZ, Brno 1999.

5. Juřeníková, Hůsková, Petrová, Tománková: Ošetřovatelství I-IV díl. Uherské Hradiště 1999.

6. Richards, A., Edwards, S.: Repetitorium pro zdravotní sestry. Grada, Praha, 2004.

7. Třeška, V.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada, Praha, 2003.

8. Mádlová, I. a kol.: Příručka pro ošetřování pacienta s cévní mozkovou příhodou. Praha, ČAS 1998.

9. Vorlíček, J. a kol.: Paliativní péče. Praha, Grada 1999.

10. Havlík, J. a kol.: Infekční nemoci (příručka pro praktické lékaře). Praha: Galén, 1998.

11. Juřeníková, P. a kol.: Ošetřovatelství. Uherské Hradiště 1999.

12. Pacovský, V. Geriatrická diagnostika. Scientia medica. Praha 1994. ISBN 80-85526-32-8

13. Haškovcová, H.: Manuálek sociální gerontologie. České ošetřovatelství 10. IDV PZ, Brno 2002. ISBN 80-7013-363-5

Internetové odkazy
http://www.lf3.cuni.cz/studijnimaterialy

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)

Požadavky k zápočtu:

1. 80% účast na praktických cvičeních.

2. Povinná účast na exkurzích. V případě neúčasti splnění zadaného úkolu.

Požadavky ke zkoušce:

1. Výchozím předpokladem pro možnost přistoupit ke zkoušce je splnění zápočtu.

2. Vykonání zkoušky ve formě písemného testu

Tématické okruhy ke zkoušce

Ošetřování nemocných s chorobami trávicího ústrojí

Ošetřování nemocných s chorobami ledvin a močových cest

Ošetřování nemocných s chorobami srdce a cév

Ošetřování nemocných s chorobami dýchacího ústrojí

Ošetřování nemocných s chorobami nervového systému

Ošetřování geriatrických nemocných

Ošetřování nemocných s infekčními chorobami

Ošetřování nemocných s poruchami metabolismu a vnitřního prostředí

Ošetřování nemocných s chorobami krve

Ošetřování nemocných s chorobami žláz s vnitřní sekrecí

Ošetřování nemocných s chorobami pohybového ústrojí

Ošetřování nemocných s nádorovým onemocněním

U jednotlivých onemocnění výskyt, etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, léčba, prognóza, specifika ošetřovatelské péče, prevence, edukace nemocného.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (10.05.2017)

1. Ošetřování nemocných s chorobami srdce a cév
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob srdce a cév

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k onemocněním srdce a cév - ateroskleróza, hypertenze, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, zánětlivá onemocnění srdce, srdeční selhání, arytmie, onemocnění tepen a žil

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami srdce a cév - Ekg, srdeční katetrizace, defibrilace, speciální vyšetření krve

 

2. Ošetřování nemocných s chorobami dýchacího ústrojí
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob dýchacího ústrojí

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k zánětlivým onemocněním horních cest dýchacích, průdušek, plic a pohrudnice (bronchitis, bronchopneumonie, pleuritis), k nádorovým onemocněním horních cest dýchacích, průdušek, plic a pohrudnice, k tuberkulóze plic a k respirační insuficienci (CHOBPCH, astma bronchiale, bronchiektazie).

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami dýchacího ústrojí - aplikace léků dýchacími cestami, aplikace kyslíku, BOZP s kyslíkem, pleurální punkce, ASTRUP

 

3. Ošetřování nemocných s chorobami trávicího ústrojí
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob trávicího ústrojí

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k onemocněním jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní (vředová choroba žaludku a duodena, colitis ulcerosa, pankreatitis, cholecystitis, cirrhosa jater)

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami trávicího ústrojí - zavádění nasogastrické a duodenální sondy, krmení pacienta nasogastrickou sondou, krmení pacienta gastrostomickou sondou, péče o stomii, ošetřování nemocného v souvislosti s punkcí ascitu, odběry biologického materiálu punkcemi

 

4. Ošetřování nemocných s chorobami ledvin a močových cest
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob ledvin a močových cest

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k onemocněním ledvin a močových cest - infekce močových cest a ledvin (cystitis, pyelonefritis), záněty ledvin (glomerulonefritis), urolithiáza, selhání ledvin, nádory ledvin, péče o nemocného na dialyzačním oddělení

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami ledvin a močových cest - katetrizace močového měchýře, péče o cystostomii, péče o permanentní katétr, nácvik močového reflexu, punkce ledvin, speciální vyšetřovací metody v nefrologii

 

5. Ošetřování nemocných s poruchami metabolismu a vnitřního prostředí
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice poruch metabolismu

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k poruchám metabolismu diabetes mellitus, obezita, podvýživa, dna, hyperlipidémie. Stáž na diabetologickém oddělení.

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s poruchami metabolismu - selfmonitoring, aplikace inzulínu, inzulínové pumpy, dietoterapie, prevence a ošetření diabetické nohy, speciální odběry krve a moče.

 

6. Ošetřování nemocných s chorobami krve
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob krve

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k chorobám krve - nemoci bílé krevní řady (leukémie), nemoci červené krevní řady (anémie), krvácivé stavy

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami krve - odběry kapilární, žilní, arteriální krve, sternální punkce, transfúze, transplantace kostní dřeně. Stáž na hematologickém oddělení.

 

7. Ošetřování nemocných s chorobami žláz s vnitřní sekrecí
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob žláz s vnitřní sekrecí

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k chorobám žláz s vnitřní sekrecí - nemoci hypofýzy, nemoci štítné žlázy (hypofunkce, hyperfunkce), nemoci příštitných tělísek, nemoci nadledvin

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami žláz s vnitřní sekrecí

 

8. Ošetřování nemocných s chorobami pohybového ústrojí
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob pohybového ústrojí

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k chorobám pohybového ústrojí - zánětlivé a degenerativní onemocnění kloubů a páteře, kolagenózy, osteoporóza

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s chorobami pohybového ústrojí - polohování, použití kompenzačních pomůcek, testovací techniky, speciální vyšetřovací metody

 

9. Ošetřování nemocných s nádorovým onemocněním
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice nádorových onemocnění (konzervativní, chirurgická, paliativní)

Základní pojmy v onkologii, příčiny a klasifikace nádorových onemocnění

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k nádorovým onemocněním - paliativní péče, péče o nemocného v průběhu chemoterapie, péče o nemocného po aktinoterapii

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s nádorovým onemocněním - hodnocení bolesti, PCA, práce s cytostatiky

 

10. Ošetřování nemocných s chorobami nervového systému
Základní pojmy - neuroanatomie, neurofyziologie a neuropatologie

Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob zánětlivé procesy nervového systému, CMP, degenerativní onemocnění nervového systému, záchvatovitá onemocnění (epilepsie), algické syndromy, nádory nervového systému, svalová onemocnění, traumatické změny nervového systému, obrny periferních nervů

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k onemocněním nervového systému - zánětlivé procesy nervového systému, cévní mozkové příhody, degenerativní onemocnění nervového systému, epilepsie, algické syndromy, svalová onemocnění, posttraumatické změny

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s onemocněním nervového systému - CT, angiografie mozku, Emg, Eeg, polykání, nácvik řeči

 

11. Ošetřování geriatrických nemocných
Vysvětlení základních pojmů v gerontologii a geriatrii, příznaky stárnutí a stáří, dělení věku

Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice chorob ve stáří

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k onemocněním ve stáří - kognitivní poruchy, pády, inkontinence, poruchy spánku, psychiatrické syndromy, poruchy příjmu tekutin, výživa, poruchy vyprazdňování, inkontinence, imobilizační syndrom

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování geritrických nemocných - nácvik sebeobsluhy, ergoterapie, testovací škály, fyzioterapie, kondiční tělocvik, stáž v domově důchodců

 

12. Ošetřování nemocných s infekčními chorobami
Anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody, klinické projevy a terapie vztahující se k problematice infekčních chorob

Zvláštnosti ošetřovatelské péče vztahující se k infekčním chorobám, virové infekce, bakteriální nákazy, parazitární onemocnění, AIDS

Speciální ošetřovatelská technika vztahující se k vyšetřování a ošetřování nemocných s infekčními chorobami, bariérová ošetřovatelská péče, speciální opatření v prevenci šíření infekčních chorob

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK