Etika v ošetřovatelství - CNSKEO2
Anglický název: Ethics in Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
letní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra. Navazuje na předmět Filosofické základy v ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základními pojmy a filosofickými východisky etiky v oblasti biomedicíny, s etickými problémy, které vycházejí z každodenní zdravotnické praxe i se závažnými etickými dilematy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)

 

Cílem předmětu je zvýšit vnímavost studentů k etickým stránkám rozhodování v medicíně a ošetřovatelství, zorientovat se v etických problémech a naučit se základům jejich řešení. Předmět by měl také pomoci studentům formulovat a obhájit vlastní etická východiska.

 

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (22.03.2018)

 

Heřmanová, J., Vácha, M., Svobodová, H., Zvoníčková, M., Slovák, J.: Etika v ošetřovatelské praxi. Grada. Praha 2012

Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
Haškovcová, H.: Lékařská etika, 3. doplněné vydání. Galén. Praha 2002
Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství. Grada. Praha 2007
Kübler-Ross, E.: O smrti a umíráná. Arita. Turnov 1993
Munzarová, M.: Eutanázie nebo paliativní péče?. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Grada. Praha 2005
Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada. Praha 2005
O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada.Praha 2003
Tschudin, V.: Ethics in Nursing. The Caring Relationship. Butterwort Heinemann.2002

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2011)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (10.03.2020)

Podmínky pro udělení zápočtu za zimní semestr:


Seminární práce na téma etická problematika v práci sestry. Struktura práce: minimálně 1000 slov, popsání problému, stručný výtah z literatury k danému tématu. Obsahem práce bude popis etického problému, situace, se kterou se student setkal v průběhu odborné praxe (sestra a sdělování informací, role sestry u informovaného souhlasu, kvalita života očima pacienta a ošetřujícího personálu, autonomie pacienta versus bezpečná péče, možnosti zajištění důstojnosti u pacientů s demencí atd.). Práce musí obsahovat odkazy na relevantní literaturu s citačními údaji i u intenetových zdrojů (jméno autora, název článku, název online časopisu, datum zveřejnění článku). Rozsah práce 1000 slov. Termín odevzdání práce: 16.2.2020

 

Podmínky pro udělení zápočtu za letní semestr.
Seminární práce - v průběhu semestru si na pracovištích odborné praxe bude student všímat chování zdravotnických pracovníků k pacientům či jejich blízkým. V seminární práci zaznamená tři příklady dobré praxe z morálního hlediska. Příklady bude analyzovat s odkazem na etický kodex sestry a cíle ošetřovatelství - podpora zdraví, navraceni zdravi, zmirnovani utrpeni, umozneni klidne smrti. Práce musí obsahovat odkazy na relevantní literaturu s citačními údaji i u intenetových zdrojů (jméno autora, název článku, název online časopisu, datum zveřejnění článku). Rozsah 1000 slov. Termin odevzdání práce 24.5.2020

Zkouška formou testu: 4.6.2020, podle rozvrhu

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (27.09.2013)

 

Témata pro zimní a letní semestr

Základní terminologie, vymezení pojmů: ošetřovatelská etika, zdravotnická etika nebo lékařská etika? Hlavní teoretické koncepce.
Základní principy etiky v kontextu zdravotnictví (autonomy, beneficience, nonmaleficience, justice),
Etika ctností, etika pečování

 Kvalita života, důstojnost, autonomie pacienta
Práva pacientů, Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Mlčenlivost, informovaný souhlas, negativní reverz, sestra a sdělování informací

 Etická problematika klinického výzkumu

 Etické problémy počátku lidského života - statut embrya a plodu, genetické poradenství, asistovaná reprodukce, interrupce
Etická problematika péče o nemocné dítě
Etické problémy péče o pacienta v kritickém stavu a na konci života - paliativní péče, spirituální péče, rozhodování o zdravotní péči, Advance directives, problematika eutanázie a asistované sebevraždy
Péče o pacienta s vigilním komatem, problematika nenasazení nebo vysazení život prodlužující léčby
Právní a morální odpovědnost sester, práva sester a zdravotnických pracovníků