PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru VI. - CNSK018P2
Anglický název: Professional experience in Semester VI.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z+Zk [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Odborná praxe v semestru VI. probíhá na odděleních interního nebo chirurgického typu. Cílem praxe je především upevnění praktických dovedností a realizace komplexní ošetřovatelské péče o skupinu nemocných. Studenti pracují pod vedením sestry mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Poslední úprava: Heřmanová Jana, Mgr., Ph.D. (21.01.2020)
Cíl předmětu

 

Cílem Odborné praxe v semestru VI. je  především upevnění  praktických dovedností a realizace komplexní ošetřovatelské péče o skupinu nemocných.

 

Studenti :

1/ umí integrovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v přirozených podmínkách klinické praxe

2/ přispívají k ochraně pacientů vytvářením a udržováním bezpečného prostředí včetně prevence rizik

3/ upevňují si dovednosti a znalosti implementace ošetřovatelského procesu

4/ umí naplánovat ošetřovatelskou péči u určených pacientů /krátkodobý, dlouhodobý plán/ a realizovat naplánovanou péči

 

Poslední úprava: Heřmanová Jana, Mgr., Ph.D. (21.01.2020)
Literatura

Doporučená studijní literatura:

 

Vytejčková, R., Sedlářová,P., Wirthová, V.,  Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-3421-7.

Vytejčková, R., Sedlářová, P, Wirthová,V., Otradovcová,I., Pavlíková,P.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 1. vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková,R., Sedlářová,P., Wirthová,V., Holubová,J. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, 1. vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

Mikšová, Z., Froňková, M., Hernová,R., Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I, II. , Praha, Grada Publishing, a.s., 2008

Workman,B., A., Bennett,L.,A.: Klíčové dovednosti sester, Praha, Grada Publishing,a.s., 2008, ISBN 80-247-1714-X

Šamánková,M. et.al.: Základy ošetřování pro studující lékařských fakult 1. a 2. díl 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0477-9

Studijní opory 3.LF UK


Další
literatura dle medicínské diagnózy u konkrétního nemocného.

 

Poslední úprava: Sedlářová Petra, Mgr. (24.09.2018)
Metody výuky

 

praxe

individuální domácí příprava

Poslední úprava: Heřmanová Jana, Mgr., Ph.D. (21.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Předmět se ukončuje udělením zápočtem a zkouškou

 

Zápočet:

 • osobní účast na Úvodu do praxe a Reflexi praxe
 • splnění požadovaných hodin praxe
 • písemné hodnocení studenta sestrou mentorkou v logbooku
 • denní zprávy z praxe odevzdaná nejpozději do 24 hodin

 

Zkouška:

bude soustředěna  na plánování a realizaci krátkodobého plánu péče u konkrétního pacienta. Student má prokázat znalosti a dovednosti z oblasti plánování individualizované péče o pacienta v určitý moment jeho hospitalizace a stavu onemocnění. Student prokáže znalosti, které získal studiem zejména teoretických ošetřovatelských předmětů, klinických předmětů  a individuální odborné praxe. V dlouhodobém plánu péče dokáže na základě ošetřovatelské anamnézy a údajů získaných fyzikálním vyšetřením sestrou stanovit ošetřovatelské problémy pacienta a naplánovat péči. Plán péče dokáže aktualizovat podle stavu pacienta v termínu konání zkoušky.  Písemně vypracovaný krátkodobý a dlouhodobý plán péče odevzdá student v den zkoušky.

 

Organizace zkoušky:

 • proběhne na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu, který bude zveřejněn první den letního semestru. Rozpis oddělení a termínu je pevně dán a nebude možné v něm dělat změny na základě individuální žádosti studentů.
 • student si vybere pokoj o který bude pečovat a provede písemnou přípravu péče o vybraného pacienta den před zkouškou (příslušná dokumentace viz. Výuka)
 • zkouška je zahájena v 6:30 (popř. v 6:00) na příslušném oddělení, student si na začátku zkoušky připraví krátkodobý plán péče, podle kterého bude postupovat
 • po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi (krátkodobý a dlouhodobý plán péče, zhodnocení stavu pacienta a zhodnocení účinnosti poskytnuté péče). Studentovi mohou být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

 

Termíny zkoušky: řádný termín v týdnu od 23. - 27.3.2020, v individuálních případech po domluvě s mentorkou a vedoucí výuky v nemocnici, kde student/ka koná praxi.

 

 • v případě absence ze zvláště závažných důvodů (např. nemoc) - bube možné splnění praxe v náhradním termínu po schválení přednostkou Ústavu ošetřovatelství 

       

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Studenti jsou na praxi kontrolováni vyučujícími ÚO. Pokud nebudou v pracovní době na oddělení, nebude jim služba započítána!

Pokud bude student na praxi bez platné smlouvy podepsané oběmi stranami - služby nebudou do hodin započítány! STUDENT BEZ PLATNÉ SMLOUVY NA ODDĚLENÍ NESMÍ BÝT!!!

Pokud nebudou služby nahlášeny předem vyučujícímu odpovídajícímu za praxi - služby nebudou započítány!

 

                             

 

Zkouška:

Ke zkoušce může přistoupit pouze student se splněným zápočtem z odborné praxe v semestru V. a VI.

 

Studenti, kteří doposud nezískali kvalifikaci v oboru Všeobecná sestra

 • proběhne na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu (viz. Výuka)
 • student si vybere pokoj o který bude pečovat a provede písemnou přípravu péče o vybraného pacienta den před zkouškou (příslušná dokumentace viz. Výuka)
 • zkouška je zahájena v 6:30 (popř. 6:00)na příslušném oddělení
 • po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Studentovi mohou být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

 

 

Studenti, kteří získali kvalifikaci v oboru Všeobecná sestra během studia nebo střední nebo vyšší zdravotnické škole

 • proběhne na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu (viz. Výuka)
 • student si vybere pacienta a provede písemnou přípravu péče o něj den před zkouškou (příslušná dokumentace viz. Výuka). V den zkoušky (před jejím zahájením) informace aktualizuje. Během zkoušky student referuje o pacientovi. Studentovi mohou být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

 

 

 

 

Poslední úprava: Heřmanová Jana, Mgr., Ph.D. (21.01.2020)
Vstupní požadavky
 • Podmínkou pro plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.
 • Nutným předpokladem k plnění Odborné praxe v semestru VI. je splnění plného počtu hodin Odborné praxe v semestru V.
Poslední úprava: Heřmanová Jana, Mgr., Ph.D. (21.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK