PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru V. - CNSK017P2
Anglický název: Professional experience in Semester V.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)
Odborná praxe v semestru V. probíhá na oddělení pediatrickém, novorozeneckém, psychiatrickém a gynekologicko-porodnickém. Studenti se učí aplikovat teoretické poznatky z klinických oborů a ošetřovatelských postupů do praxe. Získávají nové dovednosti v oblasti diagnostických, terapeutických výkonů a v metodologickém užití teorie ošetřovatelského procesu. Pacientům již začínají poskytovat komplexní péči. Pracují pod vedením sestry - mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Cílem Odborné praxe v semestru V. je získání a upevnění dovedností v ošetřování nemocných na psychiatrickém oddělení a gynekologicko-porodnickém oddělení a v ošetřování dětí na novorozeneckém oddělení a oddělení větších dětí . Studenti začínají poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči a spolupracují s rodinou.

Student též plní individuální vzdělávací cíle , které si sám stanovil.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (27.09.2018)

Vytejčková,R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4.

Vytejčková, R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing, 2013, ISBN 978 -80- 247- 3420-0.

Vytejčková, R. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing, 2015, ISBN 978 -80- 247- 3421-7.

Sedlářová, P. et. al: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii, Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978- 80- 247- 1613-8

FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl I. Patologické stavy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2367-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-1.pdf

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl II. Kojení. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2369-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-2.pdf

Černá, M., Kollárová, J. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl III. Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2370-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-3.pdf

VACUŠKOVÁ, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii 1. část. Brno : NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-491-7.

Leifer,G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství, Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247- 0668-7.

Vyhláška 195 ze dne 18.května 2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. sbírka zákonů Česká republika, roč. 2005 částka 71, s. 3841-3836.

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči - metodické opatření 6. věstník MZ ČR, částka 9, 2005.

Metodické doporučení k nakládání s odpady ve zdravotnictví - z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Praha  MŽP, odbor odpadů, 2007.

//http://knihabezpeci.mzcr.cz

Další literatura dle zaměření pracoviště

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

praxe

individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (19.10.2018)

Předmět je zakončen po zimním semestru zápočtem.

Požadavky k zápočtu:

  • 240 hodin praxe - v případě absence ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc)- splnění praxe v náhradním termínu / po konzultaci s vyučující/, praxi si zajišťuje student samostatně
  • Písemné hodnocení sestrami mentorkami v logbooku
  • Osobní účast na úvodu do praxe  - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
  • Osobní účast na hodnocení praxe - v případě nemoci řešeno individuálně s učitelem
  • Písemné vypracování semestrální práce na jednotlivých odděleních (odevzdání v tištěné podobě)
  • Denní zpráva z praxe - zaslána do 24 hodin vyučujícímu odpovědnému za výuku v dané nemocnici

 

Písemné zpracování práce na psychiatrickém oddělení (2-3 str.)

- popis oddělení, co Vám praxe dala, krátká kazuistika, popis specifického oš. problému (např. péče o pacienta s demencí, péče o agresivního pacienta, použití kurtovacích pásů, použití klecového lůžka, ergoterapie...)

 

Písemné zpracování práce na novorozeneckém oddělení a oddělení šestinedělí

- popis oddělení, co Vám praxe dala (1 str.)

- popis průběh edukace matky v problematice specifické pro oddělení (např. péče o ránu, kojení, výživa v šestinedělí, posilování svalů pánevního dna, hygienická péče o novorozence ...) (1-2 str.)

- 2x fyzikální vyšetření novorozence - vyplněný formulář (výuka)

 

Písemné zpracování práce na dětském oddělení 

- popis oddělení, co Vám praxe dala, komunikační zvláštnosti s dětmi a rodiči (1-2 str.)

- ošetřovatelská anamnéza u 2 dětí různých věkových kategorií

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Studenti jsou na praxi kontrolováni vyučujícími ÚO. Pokud nebudou v pracovní době na oddělení, nebude jim služba započítána!

Pokud bude student na praxi bez platné smlouvy podepsané oběmi stranami - služby nebudou do hodin započítány! STUDENT BEZ PLATNÉ SMLOUVY NA ODDĚLENÍ NESMÍ BÝT!!!

Pokud nebudou služby nahlášeny předem vyučujícímu odpovídajícímu za praxi - služby nebudou započítány!

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Ošetřovatelský proces na novorozeneckém oddělení, dětském oddělení, gynekologicko-porodnickém oddělení a psychiatrickém oddělení.

Uspokojování biopsychosociálních potřeb nemocných se zaměřením na jejich věk a psychický stav.

Procvičení odučených výkonů.

Procvičení v oblasti komunikace.

Práce v týmu.

 

Náplň odborné praxe na jednotlivých pracovištích viz. Výuka

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Podmínkou pro plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.

Nutným předpokladem k plnění Odborné praxe v semestru V. je úspěšné splnění Odborné praxe v semestru III.a IV. , Ošetřovatelské postupy III. a IV., Teorie ošetřovatelství II. a Prázdninová praxe II.

Studenti praktikující na Psychiatrické klinice VFN se musí zúčastnit semináře, který se bude na Psychiatrické klinice VFN (termín bude upřesněn na Úvodu do praxe).

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK