PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru III. - CNSK006P2
Anglický název: Clinical practice III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Holubová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)
Odborná praxe ve 3. semestru probíhá na akutních odděleních chirurgického typu.Navazuje tématicky na Ošetřovatelské postupy ve 3. semestru. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu, pracují pod vedením mentorky a pod pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Cílem je:

  • získání a upevnění praktických dovedností v oblasti diagnosticko - terapeutické péče, se kterými se studenti seznámili v předmětu Ošetřovatelské postupy III.
  • upevnění praktických dovedností získaných v 1 .ročníku studia
  • splnění individálních vzdělávacích cílů formulovaných studentem
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Vytejčková, . a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3421-7

Workman, B. A., Bennett, L.A. Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada . 2006

 

Další literatura dle zaměření pracoviště 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

praxe

individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

splnění praxe v rozsahu 200 hodin

osobní účast na úvodu do praxe 4.10.2018 15,15 - 18,30 hod. Jelínkova posluchárna

osobní účast na hodnocení praxe 18.1. 2019 15,15-18,30 hod. Jelínkova posluchárna

písemné zprávy z každé služby (odeslané mentorce a vyučující do 24 hodin) a písemné zpracování celkové reflexe zkušenosti z praxe v rozsahu 2 strany formátu A4 (odevzdané na hodnocení praxe 18.1.2019)

úspěšné absolvování prověření praktických dovedností ve FN KV, ÚVN VFN, FN Motol, NNH, NNB  ve stanovených termínech

 

Studenti, kteří budou v zimním semestru  žádat o uznání předcházejícího vzdělání a praxe, tak učiní písemně na Úvodu do praxe 4.10.2018 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Procvičování dovedností získaných v 1. ročníku v následujících oblastech: 

Prevence nozokomiálních infekcí. Péče o ruce - mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou, indikace pro použití rukavic.  Bariérová ošetřovatelská péče. Nemocniční lůžko a jeho úprava.. Rehabilitační ošetřování. Nácvik správné manipulace s nemocným. Polohy nemocného. Polohování. Bandáže dolních končetin. Riziko pádu.  Hygienická péče. Péče o dutinu ústní. Ranní a večerní toaleta. Celková koupel. Péče o vlasy. Mytí znečištěného nemocného. Péče o kůži. Prevence dekubitů. Hodnocení stavu výživy. Podávání stravy. Dietní systém. Měření a hodnocení fyziologických funkcí.  Vyprazdňování močového měchýře. Katetrizace močového měchýře. Péče o inkontinentního pacienta. Péče o umírajícího pacienta. Péče o tělo zemřelého.  Identifikace potřeb nemocných. Identifikace rizik spojených s ošetřovatelskou péčí - riziko vniku dekubitů, riziko pádu, riziko malnutrice aj. Hodnocení soběstačnosti a její rozvoj. Aktivizace nemocných, volný čas pacientů. Odběry biologického materiálu - krev, moč, stolice, sputum, výtěry a stěry atd. Aplikace léků všemi cestami - p.o., s.c, i.m. i.v., rektálně, na kůži atd.

Nácvik dovedností v oblastech:

Předoperační příprava a pooperační péče.  Příprava a aplikace infúze. Péče o rány akutní i chronické. Péče o pacienta s drénem. Obvazová technika. Hodnocení bolesti.  Aplikace kyslíku a péče o dýchací cesty. Odběry biologického materiálu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti, tzn. úspěšné splnění předmětů Odborná praxe v semestru I., II., Prázdninová praxe I., Ošetřovatelské postupy I., II., Teorie ošetřovatelství I.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK