PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl - CNSEH1
Anglický název: Health promotion
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
PhDr. Libuše Gavlasová, MBA
Mgr. Renáta Mertová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studiu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra v 1. ročníku. Připravuje studenty k působnosti v primární, sekundární a terciální prevenci péče o zdraví a k výchově ke zdraví. Učí je používat metody výchovy ke zdraví při podpoře jedince, rodiny, skupiny i společnosti a ovlivňuje postoje k péči o vlastní zdraví. Cíle předmětu vycházejí z programu WHO - Zdraví pro všechny do 21.století a Národního programu zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cíle předmětu vycházejí z programu WHO - Zdraví pro všechny do 21.století a Národního programu zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

1. Podpora zdraví ? poznatky a praxe. IZPE, 2003. http:ipvz.cz/škola veřejného zdravotnictví/materiály izpe/rok 2003
http://www.ipvz.cz/kontakty.asp?item=1072&xid=162
2. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV. http://www.ped.muni.cz/z21/holcik.htm
3. Ondok, J.P.: Zdraví a péče o zdraví. V. Ondok, J.P.:Bioetika. Trinitas, 1999, s. 35-40
4. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.
5. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.
6. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.
7. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.
8. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví
9. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.
10. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004.
11. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.
12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6
13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

* Internetové odkazy
www.mzcr.cz <http://www.mzcr.cz>
www.szu.cz <http://www.szu.cz>
www.alergie.cz <http://www.alergie.cz>
www.ochranasester.cz <http://www.ochranasester.cz>
www.dokurte.cz
www.nekurak.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

přednášky, semináře, praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

80% účast na praktických cvičení
vypracování práce na předem zadané téma a prezentace
písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Část výuky bude vedena vedoucí Centra podpory veřejného zdraví - MUDr. Marií Nejedlou a bude se týkat problematikc krátkých intervencí pro oblast kouření a užívání alkoholu:

Význam prevence, statistiky WHO a ÚZIS (střední délka života, roky, strávené ve zdraví, výskyt onemocnění, vznikajících v souvislosti s rizikovými faktory životního stylu- příklady), národohospodářské ztráty v souvislosti s preventabilními chronickými nemocemi, metody prevence- praktické ukázky,  metodika krátkých intervencí-ukázky manuálu a obrazových karet indikátory efektivity, velmi stručně zásady sociálního marketingu (pro vytváření vlastních materiálů)

Krátké intervence - podstata metodiky, fáze krátkých intervencí, dotazníky, obrazové karty, indikátory monitoringu krátkých intervencí, nácvik krátkých intervencí pro oblast kouření  a  užívání alkoholu

Nácvik krátkých intervencí, úskalí komunikace s pacientem, vhodné postoje

Hodnocení efektivity intervencí, které studentky prováděly během praxe, možnosti aplikace metody na další rizikové faktory životního stylu (pitný režim, duševní zdraví).

- Zdraví - osobní zodpovědnost za zdraví jedince, společnosti, vlastní možnosti ovlivňování postojů a chování jedinců ke svému zdraví, zdraví vlastní rodiny, lidí ve svém okolí, pracovní rozhodování
- Zátěžové stavy - stres, deprivace, frustrace a jejich důsledky pro zdraví, alergie a nemocnost populace, posouzení zdraví, ŽIN - ŽIS
- Definice zdraví, individuální definice zdraví, nemoc, etiologie nemoci, rizikové faktory zvyšující citlivost k nemoci
- Dimenze blaha, pohoda, faktory ovlivňující zdravotní stav
- Životní styl - rizikové faktory, vliv životního prostředí, sociální otázky
- Upevňování zdraví, úloha zdravotníků v primární, sekundární a terciální prevenci, programy prevence
- Ochrana zdraví při práci sester - Zásady manipulace s nemocnými, toxické látky, manipulace s léky, dezinfekčními prostředky, likvidace infikovaného odpadu..., Škola zad
- Nozokomiální infekce
- Syndrom vyhoření a jeho prevence
- Výchova ke zdraví - pojetí medicínské, behaviorální, vzdělávací, sociální,
- Úloha sestry v oblasti zdravotní výchovy
- Zdraví a rodičovství
- Sociální, emocionální a psychické zdraví
- Kouření, alkohol a drogy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK