PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství III. - CNS015P3
Anglický název: Nursing Theory III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Petra Sedlářová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (05.10.2016)
Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání v Evropě a ČR. Zabývá se aktuální problematikou ošetřovatelské praxe a s tím související legislativou. Vymezuje roli sestry v současném systému poskytování zdravotní péče. Zabývá se problematikou multikultního ošetřovatelství ve vztahu k minoritám žijícím na území ČR, i ve vztahu k mezinárodnímu uplatnění českých sester.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (05.10.2016)

Cílem předmětu je, aby studenti seznámili s

- historickým kontextem vyývoje evropského a českého ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání

- s národními a mezinárodními sesterskými organizacemi a jejich významem pro rozvoj sesterské profese

- s legislativou týkající se profese sestry

-s problematikou výkonu profese všeobecné sestry

- s problematikou celoživotního vzdělávání a registrace všeobecných sester

- s problematikou multikulturního ošetřovatelství, resp. podmínkami a uplatněním českých sester v mezinárodním prostředí

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (05.10.2016)

ošetřovatelství, historie ošetřovatelství, role sestry, legislativa, sesterské organizace, multikulturní ošetřovatelství

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (05.10.2016)

Podmínkou k udělení zápočtu v zimním semestru je:

1. 80% účast na praktických cvičeních

2. zpracování návrhu vzdělávacího programu certifikovaného kurzu na libovolné téma a prezentace na určeném praktiku

3. zpracování kartotéky prostudované literatury v rozsahu 20 položek, termín odevzdání 14.11.2016

 

Podmínkou k udělení zápočtu v letním semestru je:

1. 80% účast na praktických cvičeních

2.  rozhovor se sestrou pamětnicí, přepis rozhovoru a zpracování textu v rozsahu 1000slov, příprava PPT prezentace obrazové dokumentace (foto, smlouvy, apod.) a prezentace na praktiku v určeném termínu

 

 

Podmínkou ke zkoušce je zápočet z Teorie ošetřovatelství III. za zimní a letní semestr

termín zápočtu a termíny zkoušek budou upřesněny po dohodě se studenty

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (26.02.2015)

1. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN. Brno, NCO NZO 2008.

2. Staňková, M.: Z historie charitativní a řádové ošetřovatelské péče. Mimořádná příloha časopisu Sestra č.6, červen 2003.

3. Staňková, M.: Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie. České ošetřovatelství 1. Brno, IPVZ 1998.

4. Staňková, M.: Sestra - reprezentant profese. České ošetřovatelství 11. Brno, IPVZ 2002.

5. Zákon č. 96/2004, Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a související vyhlášky.

6. LEMON 1. Brno, IPVZ 1997. ISBN 80-7013-234-5

7. Špirudová, L.: Multikulturní ošetřovatelství II. Praha, Grada 2005. ISBN 80-247-1113-X

8. Staňková, M.: Základy teorien ošetřovatelství. Praha, Karolinum 1996.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (30.09.2018)

přednáška, praktikum, e-learning

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (26.02.2015)

Zimní semestr

1. Vývoj ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání do 2.světové války.

2. Historie ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání po 2.světové válce až do současnosti

3. Významné evropské a československé osobnosti oboru ošetřovatelství.

4. Národní a mezinárodní sesterské organizace

5. Legislativa vztahující se k ošetřovatelskému vzdělávání

 

Letní semestr

1. Legislativa vztahující se k výkonu profese všeobecné sestry.

2. Registrace sester

3. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků

4. Multikultní ošetřovatelství z hlediska minorit žijících v ČR.

5. Možnosti mezinárodního uplatnění českých sester.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (26.02.2015)

viz elektronický kurz v MOODLE

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (26.02.2015)

Teorie ošetřovatelství II.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (26.02.2015)

zkouška z Teorie ošetřovatelství II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK