PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství II. - CNS004P2
Anglický název: Theory of Nursing II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)
Předmět v zimním semestru seznamuje s vývojem ošetřovatelské teorie 19. a 20. století a vytváří tak předpoklady pro pochopení současného ošetřovatelství. Praktické zvládnutí vybraných ošetřovatelských modelů je předpokladem pro zvládnutí případové studie v bakalářské práci. V letním semestru je náplní předmětu ošetřovatelský proces. Studenti se seznámí s koncepcí ošetřovatelského procesu a získají dovednosti důležité k tomu, aby mohli plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Cíl předmětu

Po absolvování kurzu v zimním semestru bude student:

 • znát strukturu ošetřovatelských modelů
 • schopen vysvětlit význam ošetřovatelských modelů pro ošetřovatelskou praxi
 • schopen aplikovat vybraný ošetřovatelský model v ošetřovatelské péči
Po absolvování kurzu v letním semestru bude student:
 • znát teoretické a praktické předpoklady ošetřovatelského procesu
 • schopen používat hodnoticí škály spolu s dalšími metodami získávání informací o pacientovi
 • schopen definovat ošetřovatelský problém u konkrétního pacienta
 • formulovat ošetřovatelské cíle a plánovat intervence
 • hodnotit účinnost poskytnuté péče 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

1.HENDERSON, V.: Basic principles of nursing care. S. Kargel, Basel 1970. ( a související články v časopise Diagnóza v ošetřovatelství)

2. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovatelstvo 1.a 2.díl, Osveta, Martin 1995.

3. MELEIS, A. I. Theoretical nursing. Development and progress. Lippncott - Raven publishers, 1997.

4. MARRINER-TOMEY, A. Nursing Teorists and Their Work. TheC.V.Mosby Company, 1989.

5. NIGHTINGALOVÁ, F.: Kniha o ošetřování nemocných. Překlad - Paulová. OTTO, Praha 1874.

6. FARKAŠOVÁ, D. a kol.: Ošetrovateĺstvo - teória. Martin, Osveta 2001.

7. PAVLÍKOVÁ, S.: Modely ošetřovatelství v kostce. Praha, Grada Publishing, a.s. 2006. ISBN 80-247-1211-3

8. MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha, Grada Publishing, a.s. 2006. ISBN 80-247-1399-3.

9. HALMO, R. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s. 2004. ISBN 978-80-247-4811-5

 • Červinková, E. a kol.: Ošetřovatelské diagnózy. Brno: IDV PZ 2000. ISBN 80-7013-303-1
 • Doenges, M., Moorhouse, M. F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • Mikšová, Z. a kol.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1. a 2. díl. Praha: Avicenum - Grada 2006, ISBN 80-247-1442-6, ISBN 80-247-1443-4
 • Kozierová, B. a kol. : Ošetrovatelstvo I.a 2.díl. Osveta, Martin 1995. ISBN 80-217-0528-0
 • Lemon 1. díl: Ošetřovatelský proces. Učební text. Brno: IDV PZ, 1996. ISBN 80-7013-234-5
 • Mádlová, I.: Příručka pro ošetřování pacienta s cévní mozkovou příhodou. ČAS. neuvedeno
 • Pacovský, Vl.: Ošetřovatelská diagnostika (teorie a praxe) Praha: SB SmithKlina Beecha Pharmaceusticals 1994. ISBN 80-7066-781-7
 • Staňková, M.: Základy ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-234-5
 • Staňková, M: České ošetřovatelství 1: Koncepce českého ošetřovatelství. Brno: IDV PZ 1998. ISBN 7013-263-9
 • Staňková, M.: Jak provádět ošetřovatelský proces. České ošetřovatelství 4. Brno: IDV PZ 1999. ISBN 80-7013-283-3

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

přednáška, seminář, praktika, prezentace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.09.2019)

Požadavky k zápočtu v zimním semestru:

1. 80% účast na praktických cvičeních.

2. zpracování kartotéky prostudované odborné literatury k tématům v rozsahu minimálně 15 položek. Odborné články se týkají  tématických okruhů ZS. Ke každému okruhu 1-2 zpracované (opoznámkované) články. Studenti mohou kartotéku odevzdávat na Ústav ošetřovatelství ke kontrole průběžně, nejpozději však 8.1.2020. Nevhazujte kartotéky do přihrádky Ústavu ošetřovatelství v hlavní budově, doneste na pavilon X, nejlépe v konzultačních hodinách Marie Zvoníčkové. 

3. zpracování 1 zahraničního článku z databází a elektronických časopisů 3.LF UK tématicky se vztahujícího k okruhům ošetřovatelské teorie, překlad článku do češtiny, příprava odborného slovníku, výtah v rozsahu 1000 slov.  osobní prezentace článku na určeném praktiku. Tento článek je součástí kartotéky prostudované literatury.

4. prověření znalostí ošetřovatelských modelů písemnou formou 8.1.2020, opravné termíny 13.12020, 14.1.2020

 

Požadavky k zápočtu za letní semestr:

1. Studenti ve skupinách zpracují ošetřovatelský plán u zadaného nemocného na 24 hodin. Plán budou prezentovat v modelové situaci pracovní porady ošetřovatelského týmu. Tato modelová situace (10 min) bude podpořena power point prezentací ošetřovatelských problémů, cílů péče a plánovaných intervencí. Intervence budou založené na důkazech (evidence based).

2. osobní prezentace ošetřovatelského plánu na praktiku/semináři

3. 80% účast na praktikách

 


Požadavky ke zkoušce:
1. zápočet z teorie ošetřovatelství za zimní a letní semestr 2.ročníku
2. prezentace anglických článků na praktických cvičeních se stávají součástí okruhů ke zkoušce z teorie ošetřovatelství

Forma zkoušky: test

Termín: duben 2020

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

1. Základní pojmy teorie ošetřovatelství.

2. Charakteristika a struktura modelů
3. Biomedicínský model péče.
4. Model Virginie Hendersonové. Základní principy ošetřovatelské péče.

5. Model každodenních činností M. Roper, A. Tierney, W. Logan

6. Model M. Gordonové. NANDA.
7. Teorie deficitu sebepéče D. Oremové.
8. Model transkulturní péče M. Leiningerové.

9. Modely péče. J. Watson.

10. Model FN

Letní semestr:

1. Ošetřovatelský proces jako metoda práce, posouzení potřeb pacienta, hodnoticí techniky a nástroje
2. Formulace ošetřovatelské diagnózy, stanovení cílů, kritéria hodnocení cílů
3. Seřazení ošetřovatelských diagnóz podle priorit, kdy jsou ?potenciální? diagnózy ?aktuální?, plánování ošetřovatelské péče
4. Realizace ošetřovatelského plánu, organizace práce, delegování
5. Hodnocení účinnosti ošetřovatelské péče, dokumentování poskytované péčeVstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Teorie ošetřovatelství I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK