PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy III. - CNS002P2
Anglický název: Nursing Procedures III.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/11 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
Mgr. Petra Sedlářová
Mgr. Renata Vytejčková
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Cíl výuky:

  • Studenti získají praktické dovednosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
  • Studenti jsou schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe.
  • Studenti jsou schopni provádět ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků.
  • Student je schopen jedlotlivé postupy odůvodnit
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Doporučená literatura :

·        Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

·        Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

·         Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

·        ROZSYPALOVÁ, M.; ŠAFRÁNKOVÁ, A., VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009.

·        Rozsypalová, Marie a kol. Ošetřovatelství II. druhé aktualizované vydání. Praha: Informatorium 2010. ISBN 978-80-7333-076-7

·        Staňková, M. České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-323-6

·        Vokurka, M. Hugo, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf 2004. ISBN-10: 80-7345-009-7

·        KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování nemocných. Praha : Karolinum, 2005.

·        MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·        MIKŠOVÁ, Z.; FROŇKOVÁ, M.; HERNOVÁ, R.; ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.  Praha : Grada Publishing, 2006.

·        WORKMAN, B. A.; BENNETT, L. A. Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006.

·        Krišková, A. a kolektiv. Ošetrovatel’ské techniky, Martin: Osveta 2006. ISBN 80-8063- 202-2

·        Kapounová, G., Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1830-9

·        Zeman, M. a kolektiv. Chirurgická propedeutika, Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-7169-705-2

·        OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. Komplexní péče o pacienta se stomií. Praha : Galén,   2006. ISBN 80-7262-432-6

 

 

Související zdroje:

.       www.espen.org

·        www.skvipm.cz

·        www.vyzivavnemoci.cz

·        www.ilco.cz

·        www.avkv.cz

. Odborná periodika: Florence, Sestra aj.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Požadavky k zápočtu :

 

Praktika:  :

·        Účast na praktických cvičení  80 % - záznam v zápočtovém listu.

·        Zápočtový test úspěšně splněný na 75 %. V případě nesplnění limitu lze test 2x opakovat v řádně vypsaných termínech ( tzn.že po začátku zkouškového období nebudou žádné termíny přidávány). Studenti se hlásí k testu přes SIS.

·        Splnění zadaných úkolů z 80%

 

 

Praxe:

- řídí se instrukcemi Mgr. Jany Holubové a PhDr. Marie Zvoníčkové

- 80% účast na praktické výuce, účast je zaznamenávána mentorem nebo učitelem do logbooku

- plnění zadaných úkolů z 80% a jejich odevzdání ve stanoveném termínu

- podmínkou k udělění zápočtu je pozitivní hodnocení studenta během výkonu praxe ( viz. logbook str. 68), tzn. že student ani v jedné z posuzovaných oblastí nezíská hodnocení nedostatečně.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Vytejčková (05.10.2018)

Tematické celky:

1. Organizace semestru. Předoperační příprava a pooperační péče.

 

2. Převazy ran. Chirurgické nástroje. Převazový vozík. Odstraňování stehů.

 

3.  Drény a druhy drenáží. Péče o pacienta s drénem.

 

4. Příprava a aplikace transfúze.

  

5. Obvazová technika

 

6. Centrální žilní kanylace. Péče o nemocného se zavedeným centrálním žilním katétrem.

 

7. Enterální výživa. Aplikace NGS, NJS, PEG.

 

 8. Stomie. Ošetření, edukace nemocného, sledování a prevence komplikací

 

9. Sterilní stolek. Punkce.

 

10. Hodnocení a ošetření chronické rány. Vlhká terapie ran. Druhy moderních materiálů. V.A.C. systém

Výuka proběhne dle rozpisu, který je umístěn na http://vyuka.lf3.cuni.cz. Studenti jsou rozdělěni do skupin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK