PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Intensive care nursing practice - CERA0P0062
Anglický název: ERASMUS - Intensive care nursing practice
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z(+Zk) [TS]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)
Prázdninová praxe probíhá na odděleních JIP interního zaměření a ARO v návaznosti na semestrální praxi 4. semestru.Studenti se zdokonalují v praktických dovednostech, ve spolupráci v interdisciplinárním týmu. V průběhu praxe studenti pracují pod vedením mentorky a pod supervizí vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Cílem je získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti urgentní medicíny a intenzívní péče. Cílem je, aby si student/ka pod vedením zkušených sester upevnil/a a rozšířil/a dovednosti získané během studia, zároveň by měl/a získat nové dovednosti především v oblasti diagnostických, terapeutických výkonů a v metodologickém užití teorie ošetřovatelského procesu. Propojovat teoretické vědomosti z  jednotlivých oborů do klinické praxe. Zdokonalovat své dovednosti v komunikaci s nemocnými i se členy zdravotnického týmu.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

 

Pachl,J., Roubík,K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0479-5

Adams, B., Harold, C. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999

Drábková, J. Akutní stavy v první linii. Praha: Grada, 1997

Kapounová,G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978 - 80- 247- 1830-9

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada , 2002, ISBN 80-247-0278-9

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

odborná praxe

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

100% účast na praktickém vyučování - každá služba zvlášť potvrzena mentorkou

Vypracování případové studie pacienta, která je zaměřena na problematiku péče o invazivní vstupy. Odevzdání min. týden před požadovaným zápisem zápočtu v tištěné podobě na Ústav ošetřovatelství - Mgr. Renata Vytejčková

 Zápis zápočtu proběhne v měsíci září v konzultačních hodinách uvedených na webových stránkách Ústavu ošetřovatelství.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Organizace praxe:

Studenti plní praxi na lůžkovém oddělení intenzívní péče (popř. semiintenzivní péče) a/nebo resuscitačním oddělení. Pracují pod přímým vedením zkušené sestry/mentorky a pod supervizí pedagoga z Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.

Studenti si prázdninovou praxi domlouvají samostatně (je možné v místě bydliště). Smlouva je k vyzvednutí na studijním oddělení. Student s úvodní žádostí o možnost konání praxe navštíví hlavní sestru/náměstkyni ošetřovatelské péče daného zdravotnického zařízení a nechá si potvrdit souhlas s konáním praxe v daném zdravotnické zařízení. Ústřižek odevzdá Mgr. Vytejčkové nejpozději 28.6. 2013. Posléze student osloví vrchní sestru kliniky nebo oddělení. Dále se doporučuje, aby student nejpozději týden před nástupem na oddělení kontaktoval příslušnou sestru mentorku a domluvil si podobu služeb. Student týden před nástupem na praxi zašle termíny svých služeb na renatavytejckova@seznam.cz.

Studenti jsou zařazeni do provozu oddělení. Pracovní doba je max.44 hodin týdně (včetně 30 minutové pauzy). Pracují v součinnosti se svými mentorkami, určenými všeobecnými sestrami, dle jejich časového harmonogramu, převážně však v denních směnách pracovního týdne. Veškerá činnost studentů probíhá pod dohledem zkušené všeobecné sestry pověřené vedením kliniky.

 Během ošetřovatelské praxe nesmějí být studenti zařazováni na místa ošetřovatelů/ek, sanitářů/ek. V průběhu praxe plní jednotlivé ošetřovatelské výkony, jejichž splnění si zaznamenávají do přiloženého logbooku s potvrzením o vykonání (podpis sestry).

 Student vstupuje na oddělní s platným očkováním proti Hepatitidě B (potvrzení v logbooku nebo indexu). Student dle platné směrnice používá identifikační kartu studenta UK. Používá svůj nebo nemocniční pracovní oděv dle hygienických požadavků zdravotnického zařízení.

 Náplň práce:

vyplývá z pracovní náplně všeobecných sester a náplně studijního předmětu Ošetřovatelské postupy I.- IV.

 Povinný minimální počet hodin : 

Minimální počet hodin praxe je 160 hodin. Doporučuje se, aby plnili praxi v následujícím schématu:

80 hodina na oddělení intenzívní péče interního nebo chirurgického typu

80 hodin na lůžkovém anesteziologicko-resuscitačním oddělení

Student pracuje v denních směnách pracovního týdne. Může zařadit max. dvě noční směny a dva dny víkendové směny na každém oddělení.

 

Konzultace:

Možné konzultace týkající se volby vhodného pracoviště apod.

Mgr. Renata Vytejčková

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

renatavytejckova@seznam.cz

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Podmínkou plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.

Nutným předpokladem k plnění Prázdninové praxe II. je úspěšné splnění Ošetřovatelských postupů III.,IV., Odborné praxe v semestru III., IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK