PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vznik a rozvoj profesionálních onemocnění - CCOCB0035
Anglický název: The Origin and Development of Occupational Diseases
Zajišťuje: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Atributy: Modul IID
Anotace -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník. Kurz seznamuje studenty s mechanismem rozvoje nemocí způsobených chemikáliemi, prachem, fyzikálními faktory (hluk, vibrace, přetěžování, ionizující záření) a dalšími činiteli. Objasňuje principy hodnocení pracovních rizik a posuzování profesionálních poruch zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy vzniku a rozvoje vybraných profesionálních onemocnění, s jejich diagnostikou, léčbou a prevencí. V kurzu mají být objasněny také metody hodnocení zdravotního rizika při práci, zásady poskytování zdravotní péče pracujícím a postupy používané při posuzování profesionálních onemocnění.

Literatura -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Provazník,K., Komárek,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006
Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.
Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Metody výuky -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

90 % účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor.

Sylabus -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Mechanismy vzniku a rozvoje: vybraných profesionálních intoxikací, nemocí z ionizujícího a elektromagnetického záření, nemocí z přetlaku, nemocí způsobených vibracemi nebo hlukem, nemocí z přetěžování, profesionálních plicních onemocnění a nejčastějších tropických infekčních chorob. Hodnocení zdravotního rizika při práci. Principy zdravotní péče o pracující. Pravděpodobnostní a deterministický přístup při hodnocení profesionality vybraných onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK