PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a komunikace - C5VL010
Anglický název: Medical Psychology and communication
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://vyuka.lf3.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Obsah: Lékařská psychologie a komunikace zprostředkuje studentům medicíny základní teoretické a praktické aspekty psychologických, behaviorálních a sociálních faktorů zdraví a nemoci. Absolventi předmětu pochopí, jak ovlivňují psychologické mechanismy zdraví a nemoc. Naučí se používat psychologické postupy v diagnostice a léčbě. Ověří si, že fungující terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem je zásadním nástrojem úspěšného klinického vedení a klíčovým prostředkem nejlepšího možného terapeutického výsledku. Osvojí si základní komunikační principy v náročných situacích. Absolventi předmětu se naučí vyrovnat s extrémními nároky lékařského povolání. Základním principem teoretické i praktické výuky je interaktivnost a komunikace se studenty. Výukové materiály (prezentace, články, odkazy) jsou dostupné ve webové aplikaci Výuka. Při teoretické výuce využijeme kromě tradičních postupů výsledky vědeckých studií a kasuistiky. Při praktické výuce zařadíme videoukázky komunikačních postupů a hraní rolí. Detailní obsah předmětu je uveden v modulu Výuka, Informace o předmětu, v přiloženém Sylabu a ve výukových jednotkách. Struktura Výuka v 5. ročníku je tvořena blokem 42 hodin (21 výukových jednotek) vyučovaných formou klinických seminářů s kontrolovanou prezencí.
Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je sdílet se studenty níže uvedené znalosti, dovednosti a postoje.

Znalosti
Sociální psychologie: interakce mezi jedinci na individuální, skupinové a společenské úrovni v souvislosti s poskytováním zdravotnické péče; bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci v prevenci a léčbě
Vývojová psychologie: vývoj osobnosti s ohledem na prožívání nemoci, komunikaci a specifické potřeby člověka v jednotlivých fázích vývoje osobnosti
Klinická psychologie: psychologické mechanismy tělesných a duševních onemocnění; psychologické faktory přispívající k nemoci a jejich vliv na průběh a výsledný stav, terapeutická nonadherence, psychoterapie, krizová intervence, psychologické vyšetření,
zásady prevence syndromu vyhoření a vhodné nástroje pro duševní hygienu

Dovednosti
Adekvátně komunikuje v obtížných situacích, k nimž patří sdělování závažných zpráv, rozhovor o citlivých tématech (například o abusu alkoholu, kouření či obezitě), či komunikace s pacienty úzkostnými, kognitivně oslabenými a psychotickými, bez náhledu na onemocnění.
Adekvátně komunikuje v multidisciplinárním týmu
Umí použít krátkou intervenci, motivační rozhovor, klinické koučování.
Komunikuje profesionálně s pacienty a příbuznými rozhněvanými a agresivními, umí používat deeskalační techniky.
Umí vhodně podpořit pacienta v péči o sebe, motivuje jej a edukuje.
Umí zhodnotit riziko sebevraždy a zná klinické vedení pacienta po sebevražedném pokusu.

Postoje
Komunikuje jasně a citlivě s lidmi bez ohledu na jejich věk, sociální, kulturní či etnický původ a hendikep.
Svým vystupováním a komunikací předchází stigmatizaci pacientů.
Respektuje autonomii pacienta i roli rodiny v souladu s principy sdíleného rozhodování.

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (12.12.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Předpokládá se účast na klinických seminářích. Podmínkou udělení zápočtu je účast na 80% výuky doložená podpisy vyučujících v Evidenční kartě studenta. Přesný počet požadovaných hodin v jednotlivých výukových blocích je uveden v přílohách Sylabus ve Výuka.

Zápočet z Lékařské psychologie a komunikace udělují prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (kontakt: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), PhDr. Martin Loučka (kontakt: martin.loucka@lf3.cuni.cz) a Mgr. Karolína Vlčková (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz)

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Literatura -

Základní studijní text

Ayers, de Visser: Psychology for Medicine

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (22.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška
Zkouška probíhá ústní formou v 5. ročníku. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu z předmětu Lékařská psychologie a komunikace. Otázky jsou v příloze ve Výuka, Informace o předmětu.
Úspěšné složení ústní zkoušky z Lékařské psychologie a komunikace je podmínkou přistoupení ke Státní rigorózní zkoušce (SRZ) z neurověd. Státní rigorózní zkoušce (SRZ) z neurověd má tedy dvě součásti: I. Ústní zkoušku z Lékařské psychologie a komunikace a II. Ústní komisionální zkoušku z psychiatrie a neurologie.
1. Ke zkoušce z psychologie i ke komisionální zkoušce z psychiatrie a neurologie se student hlásí prostřednictvím SISu.
2. Ústní zkouška z psychologie bude probíhat na Oddělení lékařské psychologie 3.LF UK, Ruská 87, budova 19, místnost 202, v termínech, které se uveřejňují v SISu.
3. Student si losuje jednu otázku z předmětu Lékařská psychologie a komunikace. Otázky jsou zveřejněny v modulu Výuka, Lékařská psychologie, ve výukové jednotce Informace o předmětu.
4. Úspěšné složení ústní zkoušky z Lékařské psychologie a komunikace je podmínkou připuštění ke komisionální zkoušce z psychiatrie a neurologie - části SRZ z neurobehaviorálních věd. Za úspěšné složení zkoušky se považuje hodnocení výborně, velmi dobře nebo dobře. Toto hodnocení se započítává do celkového hodnocení SRZ z neurobehaviorálních věd.
5. V případě následného neúspěchu u komisionální části zkoušky z psychiatrie a neurologie zkouška z Lékařské psychologie a komunikace nadále platí a není třeba ji opakovat.
Úplné znění státnicové vyhlášky viz příloha Státní rigorózní zkouška z neurověd.

 Otázky ke zkoušce z předmětu Lékařská psychologie a komunikace viz Výuka

 

 

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Sylabus -

 

Viz Výuka

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (22.11.2019)
Vstupní požadavky -

Podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Lékařská psychologie a komunikace je splněný zápočet z předmětu Lékařská psychologie, který se vyučuje ve 4. ročníku.

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Předpokládá se účast na klinických seminářích. Podmínkou udělení zápočtu je účast na 80% výuky doložená podpisy vyučujících v Evidenční kartě studenta. Přesný počet požadovaných hodin v jednotlivých výukových blocích je uveden v přílohách Sylabus ve Výuka.

Zápočet z Lékařské psychologie a komunikace udělují prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (kontakt: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), PhDr. Martin Loučka (kontakt: martin.loucka@lf3.cuni.cz) a Mgr. Karolína Vlčková (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz)

Poslední úprava: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK